Avvis Sydvarangers søknad!

Norges Kystfiskarlag er generelt svært opprørt over at virksomheter i Norge i det hele tatt får tillatelse til å dumpe sitt avfall i sjøen. Det ser ut som at det både blant bedrifter og myndigheter fremdeles rår ei utdatert oppfatning av at det vi ikke ser, er ikke farlig.
Her har dessverre Klima- og forurensingsdirektoratet vært lite aktpågivende til nå, noe Norges Kystfiskarlag håper vil rette seg.
I saker som denne bør man være like restriktiv som man er når det gjelder utslipp/deponier på land. Havet, sundene og fjordene HØSTER VI FAKTISK MAT I!
Det er utenkelig at det tillates utslipp i jordbruksområder og beiteområder. Den samme holdningen må komme til syne når det gjelder sjømatnæringene – som er vår nest største eksportnæring, og hvor vi er avhengige av et godt omdømme ute i markedene. At det tillates utslipp av avfall og gift i våre fjorder vil kunne ramme sjømatnæringene hardt dersom det blir kjent ute i markedene som vi er avhengige av.
I fiskerinæringa er vi pålagt å ta vare på alt som kommer ombord – også avfallet av fangstene. Det er vår plikt å bringe det til land for å sørge for destruering/avfallsbehandling.
Vi ser at gruveindustrien i Norge nå TRUER med at dersom de ikke får bruke fjorder og sund til avfallsdeponier, må de kutte ut satsingen i Norge. Dersom det virkelig er slik at de ikke kan drive uten å forurense, må hensynet til fornybare ressurser som fisk og skalldyr- som er evigvarende ressurser - gå foran hensynet til lagerressurser - som gir næringsaktivitet bare i kortere eller lengre perioder.
Norges Kystfiskarlag tror imidlertid ikke på slike trusler, gruveindustrien har kast sine øyne på mineralressursene i Norge fordi de regner med å tjene penger. Spørsmålet er bare hvor mye de skal tjene, og det er klart at både aksjonærer og selskapsledelse ønsker å kutte utgifter for å øke fortjenesten.

 Norge er det eneste industrilandet som tillater sjødeponier av gruveslam og –avfall.
Det er kun Filippinene, Papua Ny-Guinea, Indonesia og Tyrkia som tillater sjødeponi i dag - i tillegg til Norge.

Når det gjelder den aktuelle søknaden fra Sydvaranger gruve AS vil Norges Kystfiskarlag si følgende:
Magnafloc 1707 inneholder PolyDADMAC , som ifølge produsenten BASF brytes meget langsomt ned.. Vi kan forvente at dette stoffet vil ha en lang levetid og at det vil akkumuleres i miljøet ved kontinuerlige utslipp. PolyDADMAC er klassifisert som skadelig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet, fremdeles ifølge opplysninger fra produsenten. Det forligger en rekke undersøkelser som dokumenterer høy giftighet for forskjellige organismer som planteplankton, dyreplankton og fisk. Det finnes ingen informasjon om hvordan disse stoffene påvirker bunnlevende organismer og generelt sett mangler det informasjon om situasjonen rundt virkelig utslipp.
Norges Kystfiskarlag ber derfor om at Klima –og forurensningsdirektoratet (Klif) avviser søknaden med henvisning til de argumenter vi viser til ovenfor.

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.