Nyheter

Velg en nyhetsgruppe fra listen nedenfor, velg deretter en nyhet som du ønsker å lese.

Sandberg flytter på vedtatte politiske målsetninger uten ryggdekning hos hverken kystbefolkning eller Storting

 

rod sjark

Denne uken vedtok fiskeriministeren å heve kvotetaket for kystflåten.

Norges Kystfiskarlag mener Per Sandberg med dette viser at han setter fiskeflåtens frie tilpasning over målsetningen om en differensiert flåte som sørger for arbeidsplasser langs hele kysten. Dette vil påvirke kystsamfunnene uheldig ved at man får færre og større fiskebåter som igjen fører til mindre aktivitet på land. Gjeldsbelastningen i fiskeriene er allerede stor, og med dette virkemiddelet bidrar Sandberg til en ytterligere økning som utelukkende gangner enkeltaktører som ikke klarer å drive lønnsomt med dagens forutsetninger. Norges Kystfiskarlag synes det er bekymringsfult at det er disse kreftene fiskeriministeren velger å lytte til når han skal legge premissene for morgendagens fiskeripolitikk, fremfor å avvente en helhetlig behandling av Eidesen-utvalget, som regjeringen selv har oppnevnt. Dette bidrar ikke til helhetlige og forutsigbare rammebetingelser for en samlet fiskerinæring.

Tags: kvotetak forutsigbarhet kvotetakfiskeri kystbefolkning rammebetingelser

Kystfiskarlaget støtter seg til en viktig oppfordring fra Råfisklaget i forbindelse med hyse og torskefangster ved Bjørnøya:

- Begrens fangstmengde og fisketid, slip knivene og juster sløyemaskinene!

Slik lyder oppfordringen fra Råfisklagets kontrollør, Åge Jakobsen, til båtene som fisker hyse og torsk ved Bjørnøya nå.

Vi kontrollerer i disse dager fangstene som fiskes ved Bjørnøya. Dette fisket fikk mye negativ oppmerksomhet i fjor, da det ble levert en del fisk med dårlig kvalitet. Kontrollsjef Charles Ingebrigtsen sier at Råfisklaget derfor følger med på dette fisket ekstra godt i år.

- Alt er ikke rosenrødt, men det vi har sett til nå i år er bedre enn i fjor, fastslår Ingebrigtsen.

Hyse er en skjør fisk, og i den tidligere forskriften «Kvalitet for fisk og fiskevarer» sto det at hyse skulle oppbevares i kasser med is, men kunne ilandføres i container med is og vann.

- Det sier litt om det biologiske utgangspunktet på hyse, sier Ingebrigtsen, og dette stemmer godt overrens med tilstanden på den hyse som vi har sett bli ført i bulk med vann over flere døgn. Noen av båtene iser fisken i container, og den holder generelt en bedre kvalitet enn fisken som oppbevares i bulk, legger han til.

Resultatene av kontrollen viser også stor forskjell på kvaliteten på hyse som er fisket over ett døgn, sammenlignet med den som er fisket over flere døgn før den blir levert. Ingebrigtsen ber derfor fiskerne om å fiske over kortest mulig tid før levering og begrense mengde fisk i fangsten.

Kontrollen har så langt også avdekket en del slogrester i fisken, samt feil sløyesnitt. For å få bukt med dette må fiskerne være nøye med å sjekke og justere sløyemaskinene og slipe knivene ofte.

Vil du ha mer informasjon? Kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Bilde av fangst fra Bjørnøya som er iset og levert i ITub-containere (Norges Råfisklag)

Tags: kvalitet torsk hyse fangstmengde

 

blakveitefeltet 1Norges Kystfiskarlag er tilfreds med at Sjøfartsdirektoratet har lyttet til fiskere i forbindelse med blåkveitefisket og utstedet en midlertidig fartøyinstruks med utvidelse av fartsområde til Bankfiske II. Instruksen kan utstedes for en periode på 3 måneder uten at det utføres inspeksjon på fartøyet. Selv om dette medfører en kostnad for fiskere er det i alle fall muligheter for å gjennomføre fisket uten avbrudd.

Les mer her i skrivet fra Sjøfartsdirektoratet:


Sjøfartsdirektoratet har den siste uka hatt mange henvendelser fra fartøy som skal fiske etter blåkveite.

Vi vil påpeke at fartøy aldri skal operere utenfor det fartsområdet og radiodekningsområdet som står spesifisert i fartøyinstruksen.

Vi har i løpet av siste uka sett at det hersker tvil i næringen om hva som kreves for å kunne gå ut i område hvor det fiskes blåkveite, som dels foregår utenfor 35 nautiske mil fra grunnlinjen.

Sjøfartsdirektoratet har i forbindelse med fiske etter blåkveite bestemt at godkjente foretak kan utstede midlertidig fartøyinstruks med utvidelse av fartsområde til Bankfiske II. Midlertidig fartøyinstruks kan utstedes for en periode på 3 måneder uten at det utføres inspeksjon av fartøyet.

Fartøy som omfattes av denne ordningen er:

  • Fartøy 8-10,67 meter som har gyldig fartøyinstruks for fartsområde Bankfiske I, eller for Fjordfiske og Kystfiske med utvidelse til Bankfiske I i perioden 15. mai til 30. september.
  • Fartøy 10,67-15 meter som har gyldig fartøyinstruks for fartsområde Kystfiske, eventuelt med utvidelse av fartsområdet til Bankfiske I for perioden 15. mai til 30. september
  • Fartøy 10,67-15 meter med fartsområde Bankfiske I.

Det skal utstedes B-avvik med 3 måneders frist for å få på plass påkrevd radioutstyr i samsvar med kravene i kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Avvik skal formuleres med følgende ordlyd: «Radioutstyr skal tilfredsstille krav i kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Nytt radiosikkerhetssertifikat sendes godkjent foretak etter at radiokontroll er utført.»

Når midlertidig fartøyinstruks er utstedt blir eksisterende ordinære fartøyinstruks ugyldig. Fartøyets fører skal påse at denne makuleres. Når det utstedes ny ordinær fartøyinstruks skal denne utstedes med samme gyldighetsdato som den forrige ordinære fartøyinstruksen derom det ikke gjennomføres en fullstendig periodisk kontroll.

Fartøy 10,67-15 meter med fartsområde Kystfiske må også oppgradere pyroteknisk utstyr i samsvar med kravene for fartsområde Bankfiske. Det gis tilsvarende frist på 3 måneder for dette kravet.

Sjøfartsdirektoratet anmoder godkjente foretak om å gi behandling av slike søknader om ny midlertidig fartøyinstruks høyeste prioritet.

Fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter største lengde som skal ha fartøyinstruks 1.1.2019 eller senere, og som normalt opererer i fartsområde Kystfiske, kan operere inntil 100 nautiske mil fra grunnlinjen fra 15. mai til 30. september uten at det påvirker innfasingen, dvs. uten at det er krav om at godkjent foretak skal kontrollere fartøyet. Det er fartøyeiers ansvar å påse at fartøyet har sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr for området de opererer i, og overholde de begrensningene som gjelder.

sikkerhetsstyringFra 1 juli 2017 vil det være krav til at redere som har fiskefartøy med bruttotonnasje under 500 skal operere med et sikkerhetsstyringssystem.

Dette sikkerhetsstyringssystemet skal ikke sertifiseres av Sjøfartsdirektoratet, men systemet skal oppfylle kravene i forskrift nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy.

Last ned veileder som pdf

Medlemmer er selvsagt velkomne til å ta kontakt med Kystfiskarlagets servicekontor på e-post eller telefon for nærmere informasjon og veiledning.

Er du medlem i Nordlys eller Tromstrygd har også disse kundefordeler der det tilbys hjelp til implementering av sikkerhetsstyringssystem.

blaakveiteI forbindelse med Blåkveitefiske har vi fått en del spørsmål om fartsområder.

Fartsområdebegrensning ut fra lengde på fartøy

Regelverket åpner for at fiskefartøy over 10,67 meter kan ha fartøyinstruks for maksimalt Bankfiske II. Fiskefartøy under 10,67 kan ha fartøyinstruks med maksimalt fartsområde Bankfiske I i vinterhalvåret, og Bankfiske II begrenset til 100 n.mil fra grunnlinjen i perioden 15. mai til 30. september.

Bankfiske II og VHF

Gjeldende regler åpner for at fartøy kan sertifiseres for fartsområde Bankfiske II og radiodekningsområde A1, forutsatt at de har radioutstyr i henhold til kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404. Det er fartøyets reder som er ansvarlig for å operere innenfor de begrensninger som ligger i både fartsområde og radiodekningsområde. Radiodekningsområde A1 er definert som havområder som er innenfor radiotelefonidekning av minst en VHF kyststasjon som holder kontinuerlig lyttevakt på DSC (Digital Selective Calling).

Fartøy som ikke har krav til fartøyinstruks ennå

Fiskefartøy fra 8 – 10,67 meter som skal inn i kontrollordningen framover, og som normalt opererer i fjordfiske eller kystfiske, kan operere inntil 100 n.mil ut "sommerstid" (15. mai til 30. september) uten at det påvirker innfasingen, dvs. uten at vi stiller krav om at godkjent foretak skal kontrollere fartøyet. Det er fartøyeiers ansvar å påse at fartøyet har sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr for området de opererer i, og overholde de begrensningene som gjelder.

Regelverk

Forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 m

Kystfiskarlaget oppfordrer våre medlemmer og andre fiskere til å holde seg innenfor de fastsatte fartsområder av sikkerhetsmessige årsaker. Sjøfartsdirektoratet har varslet at det kan komme overtredelsesgebyr på minst 72000,- kr.

fiskeribladetstorlitenNæringskomiteen har behandlet den mye omtalte ”instruks-saken” som ble innført av Fiskeriministeren uten noen form for høring. Begrensingene som komiteen nå ber Fiskeriministeren forholde seg til er et steg i riktig retning for å sikre at kvotene til de minste fartøyene forbeholdes den flåten de tilhører, og ikke ”stor-kyst” eller havgående fartøy slik Kystfiskarlaget betegner flåten over 28 meter.

Les mer

feskforrframtidaFor 2017 tildeles bevilgning til utadrettede tiltak for fiskerinæringen fra Norges Råfisklag til eierorganisasjonene, blant annet Norges Kystfiskarlag. Midlene fordeles forholdsmessig etter en fordelingsnøkkel som gir Norges Kystfiskarlag 60 870,- kroner som kan deles ut til utadrettede tiltak. Tildelte midler skal disponeres i 2017. Midlene har blant annet som formål å støtte positive tiltak i samfunnet, samt gi økt profilering for Kystfiskarlaget og Norges Råfisklag.

Kystfiskarlaget oppfordrer herved søkere til utadrettede tiltak for fiskerinæringen å søke organisasjonen om midler. Retningslinjer for utadrettede tiltak kan fås ved å kontakte administrasjonen i Norges Kystfiskarlag. Dersom det utarbeides en rapport ønsker vi at denne sendes ved avslutning av prosjekt/tiltak. For at midler skal utbetales må det lages og sendes regnskap til administrasjonen.

Norges Kystfiskarlag foretar tildeling av tilskudd til utadrettede tiltak for fiskerinæringen ved at søknader blir tatt opp til behandling, og vurdert i forhold til retningslinjene fra Norges Råfisklag for tildeling av slike midler.

Til orientering tar vi sikte på å avvikle Landsstyremøte i oktober 2017, der søknader vil bli behandlet og prioritert da.

Søknader om midler kan senes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.