Norges Kystfiskarlag mottar for tiden flere henvendelser fra engasjerte kystfiskemiljø om hvordan man går frem for å danne et lokal- eller regionslag under paraplyen Norges Kystfiskarlag. På denne bakgrunn har vi derfor utarbeidet et skriv som kan brukes som mal for fremgangsmåte, og som minimumskrav som bør være oppfylt. Administrasjonen er for øvrig behjelpelig med spørsmål rundt dette på telefon 760 52 100 eller på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lokalt initiativ: Utgangspunktet er at de som er medlemmer av Norges Kystfiskarlag på eget initiativ danner et lokallag som avdeling av Norges Kystfiskarlag.

Stiftelsesmøte: For at et lokallag formelt skal anses som startet må det avholdes et stiftelsesmøte. På dette møtet må det formes og undertegnes et stiftelsesdokument. Normalt må det på dokumentet fremkomme tid og sted for møtet, hvem som var til stede, hvem som er valgt inn i interimstyret, og eventuelt tidspunkt for første ordentlige årsmøte i lokallaget.

Geografisk utstrekning: For å unngå mange små lokallag uten slagkraft bør et lokallag ha en ustrekning tilsvarende minimum en kommune. Der det praktisk ligger til rette for det bør lokallaget fortrinnsvis favne en naturlig geografisk region. Eksempelvis NKF avd. Sunnmøre, Sunnhordland, Nordmøre osv. Det er imidlertid ikke noe i veien for å avvike dette så lenge dette på forhånd er avklart med Norges Kystfiskarlag sentralt.

Navnepolitikk: Norges Kystfiskarlag har i dag ikke en konsis navnepolitikk. Så langt har det vært opp til de enkelte lokallag å bestemme sitt navn. Navnet bør imidlertid gjenspeile det området som lokallaget i realiteten dekker. Det er viktig at navnet verken virker unødig begrensende på dekningsområdet for lokallaget, eller favner for vidt slik at det fremstår som om lokallaget tilsynelatende avspeiler en større region enn det som er realiteten.

På bakgrunn av dette er det ønskelig fra Norges Kystfiskarlag sentralt at et lokallag kaller seg for avdeling av Norges Kystfiskarlag. Som eksempel vil et nystartet lokallag i eksempelvis Hammerfest da hete; Norges Kystfiskarlag avdeling Hammerfest.

Styrende organer: Et lokallag må minimum ha et styre med leder, nestleder og ett styremedlem, samt varamedlem til disse stillingene. Dersom lokallaget forventer å få midler som skal disponeres over, må eventuelt en kasserer oppnevnes.

Vedtekter: Et hvert lokallag må ha vedtekter. Vedtektene Norges Kystfiskarlag arbeider etter er vedtatt av landsmøtet, og kan bare endres av landsmøtet. Som følge av dette må et lokallag ikke vedta vedtekter som er i strid med Norges Kystfiskarlag vedtekter sentralt. Vedtektene må minimum inneholde bestemmelser om, lokallagets navn, lokallagets formål, og lokallagets organer og deres myndighetsområder.

Informasjon til Norges Kystfiskarlag sentralt: Når lokallaget er dannet har Norges Kystfiskarlag sentralt behov for opplysninger om lokallaget, herunder kopi av stiftelsesdokumentet, og informasjon om kontaktpersoner i lokallaget.

Forholdet til Norges Kystfiskarlag sentralt: Norges Kystfiskarlag har en klar politikk, og arbeider etter vedtekter fattet av faglagets høyeste organ - Landsmøtet. Mellom landsmøtene styres faglaget av Landsstyret. Mellom styremøtene har Arbeidsutvalget (AU) ansvaret for faglagets drift.

Alle lokallag må derfor forholde seg til den politikk som Norges Kystfiskarlag arbeider for, og de vedtekter som til enhver tid gjelder for Norges Kystfiskarlag som organisasjon. Det samme gjelder landsmøte- og styremøtevedtak.

Det må videre fremheves at medlemmer kan velge å ikke være tilsluttet et lokallag, og at medlemskap i et lokallag innen Norges Kystfiskarlag ikke medfører noen begrensninger for enkeltmedlemmers møte, tale eller stemmerett på landsmøter i Norges Kystfiskarlag.

Medlemskap i et lokallag medfører heller ingen begrensninger for enkeltmedlemmer til å ta opp viktige spørsmål med administrasjonen eller Landstyret i Norges Kystfiskarlag.

 Publisert 06.09.16

lokallag, etablering, guide

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.