Endringer om eirkonstellasjoner i åpen gruppe

Fra 1.1.2018 er eierkonstellasjons-reglene for deltakelse i åpen gruppe innskjerpet. Under fisket må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet. Unntak fra dette kravet gjelder likevel dersom man er hindret pga tillitsverv i fiskeiorganisasjon eller offentlig verv, eir har født eller skal føde barn og er i fødselspermisjon eller er forhindret grunnet sykdom eller skade som vil kreve langvarig behandling. 

Deltakerforskriften 2018, § 6 siste ledd lyder:

«Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe inngår i konstellasjon av eiere som eier annet fartøy, og eierandelen i eierkonstellasjonen er nødvendig for oppfyllelse av aktivitetskravet i deltakerloven § 6 annet ledd, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.»

Fiskeridirektoratet vil understreke at selskap som tidligere har fått tillatelse å delta i åpen gruppe etter torsk, hyse og sei, kongekrabbe eller andre åpne fiskerier, men som omfattes av denne nye bestemmelsen, ikke lenger kan delta i det åpne fiskeriet.

En slik situasjon har vi eksempelvis når selskapet tidligere har ervervet fartøy i åpen gruppe for å kunne fiske en ekstra kvote torsk, kongekrabbe eller blåkveite, typisk med følgende eierforhold:

  • Fisker 1 (eier annet fartøy i lukket gruppe): 49 prosent
  • Fisker 2 (eier annet fartøy i åpen gruppe): 49 prosent
  • Ikke manntallsført person: 2 prosent

Fra 1.1.2018 kan selskapet da ikke lenger delta i åpen gruppe med fartøyet.

Endringene er i tråd med høringssvaret Norges Kystfiskarlag ga i forbindelse med deltakerforskriften for 2018: http://www.norgeskystfiskarlag.no/index.php/vare-standpunkt/horingsuttalelser/588-horingssvar-deltakerforskriften-2018

Fiskerireguleringene for 2018 - Kystfiskarlagets innspill

rod sjark

Norges Kystfiskarlag har behandlet fiskerireguleringene for 2018. 

Landsstyret i Norges Kystfiskarlag møttes 23. og 24. oktober på Ramberg for å behandle reguleringssakene for neste års fiskerier. Her kan du lese hva som blir Kystfiskarlaget sine innspill til reguleringsmøtet i Bergen i november:

Overordnede prinsipper i fiskeriene

Regulering av fisket etter torsk nord for 62 

Regulering av fisket etter hyse nord for 62

Regulering av fisket etter sei nord for 62

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62

Regulering av fisket etter uer nord for 62

Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark 

Regulering av fisket etter sei sør for 62

Regulering av torsk sør for 62

Regulering av fisket etter reker

Regulering av fisket etter NVG-sild

Regulering av fisket etter makrell

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak

Regulering av fisket etter kolmule

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet

Fiskerireguleringer 2018

Oversikten over fiskerireguleringer for 2018 finner du her

Listen blir fortløpende oppdatert, etter hvert som forskriftene blir fastsatt.

 

Kvoter og regulering av torsk og andre arter for 2018

Torskekvotene og regulering for torsk i 2018 er klar. Disse kan leses i sin helhet her: 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Kommende-J-meldinger/J-273-2017

 

Det er meget positivt at Nærings og Fiskeridepartementet har gitt mer romslige kvoter til åpen gruppe enn hva som var foreslått av Fiskeridirektøren. Dette er i tråd med ønsker fra Norges Kystfiskarlag og vi applauderer Fiskeriministeren for nettopp dette! La der ikke være noen tvil om at Norges Kystfiskarlag også ønsker en oppryddig i åpen gruppe, og støtter i så måte innføring av forbud mot bruk av leieskipper (selvsagt med unntak fra sykdom og andre spesielle omstendigheter) og innføring av AIS på alle fartøy mm. 

Her kan du se de faktiske torskekvotenefor åpen gruppe i 2018:

Faktiske kvoter 2018 åpen gruppe Torsk .png

Her kan du se forslag til kvoter for åpen gruppe: 

Forslag kvoter åpen gruppe torsk 2018.png

 

For lukket gruppe blir  torskekvoter nord for 62 grader i 2018 følgende: 

Under 11 meter:

Faktiske kvoter under 11 meter lukket gruppe torsk.png

11- 20,99 meter: 

Faktiske kvoter 2018 Torsk 11 til 21 meter.png

 

Det er også andre arter reguleringen er klare for som feks kongekrabbe som kan leses her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-regulering-av-fangst-av-kongekrabbe-i-kvoteregulert-omrade-ost-for-26-grader-ost-mv.-i-2018/id2582381/

Les og følg med på regulering av de forskjellige artene på Nærings - og Fiskeridepartementet sine hjemmsider her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fiskerireguleringar-2018/id2582344/

Landsmøte 2018

Norges Kystfiskarlag avholder landsmøte i Svolvær 8. og 9. mai 2018.

Selv om programmet ikke er ferdigspikret enda, kan vi avsløre hovedtema, som i anledning vårt 30-års jubileum ønsker å sette fokus på rekruttering til fiskeriene. Vi spør oss hvem vi kommer til å møte på havet om 30 år og hvordan fremtidens kystfiske vil se ut.

Så hold av datoene for en hyggelig sammenkomst i Svolvær i mai. Programmet vil bli lagt ut når det er klart.  

Landsmøte 8. og 9. mai 2018

Norges Kystfiskarlag inviterer til landsmøte og fiskeripolitisk debatt om sjarkflåtens fremtidige rammebetingelser i Svolvær 8. og 9. mai. 

I år er det 30 år siden Norges Kystfiskarlag ble stiftet og dette markes blant annet med et landsmøteprogram fullspekket av en høyaktuell fiskeripolitisk agenda, hvor landsmøtesaker og debatt vil gjenspeile dette. Det vil bli festmiddag på kvelden 8. mai. I tillegg har vi et spennende konferanseprogram 9. mai, hvor fiskere, forskere, politikere og fagmiljø får anledning til å debattere fremtiden for kystfiskeren i lys av kvotesystem, rekrutteringsmuligheter og teknologi.

Konferansen har vi gitt navnet "Fremtidens kystfisker - Hvem ror havet om 30 år"? Her utfordrer vi forvaltningen, ved fiskeriminister Per Sandberg og fiskeridirektør Liv Holmefjordb til å si noe om hvilke kriterier som danner grunnlag for adgangsbegrensninger og lukking av fiskerier. Forskere fra Sintef, UiT og Nofima kommer for å snakke om rekruttering og generasjonskifte i fiskeriene og fremtidsutsikter ut i fra dette. I tillegg får vi presentert ferske resultater fra FHF-prosjektet "Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land". Avslutningsvis blir det fiskeripolitisk debatt om sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem.

Programmet finner du her Landsmøteprogram.pdf

Det har vært stor interesse for landsmøtet, og mange påmeldinger. Da det ikke er plass til flere deltakere oppfordrer vi interesserte til å følge med streamingen på vår facebook-side.

 

Leppefisk - rapportering

Fiskeridirektoratet har sendt ut informasjon om regler ved rapportering ved landing i fisket etter leppefisk i 2018.

Næringen er ansvarlig for å organisere egen utøvelse av fisket, drift og mottaksstruktur på en slik måte at kravene i forskrift om regulering av fisket etter leppefisk, samt kravene iht. landingsforskriften følges. Vi ber derfor fiskere om å gjøre seg kjent med disse.

1 Føring av landings- og sluttsedler
Ved landing av viltlevende marine ressurser skal det registreres opplysninger om fangsten som landes på en landings-/sluttseddel til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål. Dette gjelder tilsvarende for leppefisk. Landingsseddel skal føres når fisk blir landet uten at fangsten samtidig blir omsatt. Sluttseddel skal føres i de tilfeller der landing og omsetning skjer samtidig. Landings- og sluttsedler er offisielle dokumenter som er pålagt spesifikke krav til utforming og innhold. Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting til fartøy/kjøretøy som transporterer omlastet fisk og overføring/opptak av fisk fra lås/merd/pose.

Følgende krav stilles til føring av seddel ved landing av leppefisk i 2018:
Det skal føres seddel når fisken landes, som i henhold til fiske etter leppefisk
gjerne vil være:

a) Ved overføring av leppefisk fra fiskefartøy til egen oppsamlingsmerd/kum. Her
skal det føres landingsseddel.
         a. I tilfeller der et fiskende fartøy overfører leppefisk til
             oppbevaringsmerd/kum flere ganger i løpet av et døgn kreves det bare at
             det skrives en landingsseddel per døgn.

         b. Landingsseddelen skal ved overføring til merd fylles ut og
             undertegnes av fisker.

         c. Landingsseddel skal være utfylt og signert senest innen kl. 23.59.

b) Ved frakt av fisk med fiskers eget fartøy fra oppsamlingsmerd til
oppdrettsanlegg/kjøper. Det føres sluttseddel når fangsten leveres til kjøper.

c) Ved overføring av fangst fra oppsamlingsmerd/kum til
føringsfartøy/kjøretøy som fører på vegne av kjøper. Det føres sluttseddel
når fangsten overføres til føringsfartøy/kjøretøy.

d) Når fisken overføres direkte fra fiskefartøy til fiskers eget føringsfartøy. Det
føres landingsseddel ved overføring av fangst fra fiskefartøy til fiskers
føringsfartøy.

e) Når fisken overføres direkte fra fiskefartøy til kjøpers
føringsfartøy/kjøretøy. Det føres sluttseddel ved overføring av fangst fra
fiskefartøy til føringsfartøy/kjøretøy.

f) Når fiskefartøyet frakter fisken direkte til oppdrettsanlegg/kjøper føres det
sluttseddel.

For øvrig skal regelverket for deltakelse i-, regulering-, utøvelse- og landing og omsetning av leppefisk følges, blant annet at:
a) Fartøyet skal fiske og lande egen fangst

b) Føring av seddel skal skje umiddelbart ved landing og/eller omsetning

c) Seddelen skal være utfylt i samsvar med landingsforskriften, blant annet skal det
påføres størrelse og antall individer av de forskjellige leppefiskartene, parvis
inndelt. Samlet vekt av hver art skal også påføres, men det tillates at vekten
beregnes på basis av standardvekt for rensefisk fastsatt av Fiskeridirektoratet:
        a.https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Statistikkyrkesfiske/Omregningsfaktor
            Vedlegg «Norske omregningsfaktorer» del 3.1.1. rensefisk.

d) All fisk skal føres på seddel, også død og døende.

e) All fisk fra ett fartøy skal holdes adskilt fra fisk landet fra andre fartøy til
sluttseddeler skrevet. Andre praktiske tilordninger krever dispensasjon fra
Fiskeridirektoratets regionkontor.

f) Seddel skal signeres av fisker og mottaker/kjøper samtidig og begge er ansvarlige
for at informasjonen på seddelen er korrekt.
       a. Det kreves dispensasjon fra salgslaget dersom fisker/ansvarshavende ikke
           kan være til stede for å signere når seddel skrives.

g) Dersom salgslaget har gitt dispensasjon til at landingsseddel og/eller
sluttseddel kan fylles ut på papir, skal seddelen likevel sendes inn
umiddelbart etter undertegning. Ta kontakt med salgslaget med hensyn til
fremgangsmåte for innsending.

h) Landingsseddel i papir skal videre legges ved den elektroniske sluttseddelen til
salgslaget.
        a. Sluttseddelen (både papir og elektronisk) skal påføres forutgående
            landingsseddelnummer. Ligger flere landingssedler til grunn for en
            sluttseddel, skal alle landingsseddelnummer påføres sluttseddel.
        b. Eventuelle sluttsedler i papir skal også legges ved elektronisk sluttseddel
            til salgslaget.

i) Når et føringsfartøy/kjøretøy på vegne av kjøper henter leppefisk fra flere
fiskere på samme runde, skal det føres sluttseddel for hver fiskers fangst
som overføres til føringsfartøy/kjøretøy

2 Journal
Oppdrettsanlegg som kjøper leppefisk skal føre journal. Når oppdrettere henter fisk
med fartøy/kjøretøy inntrer journalplikten når fisken ankommer oppdrettsanlegget.

Kjøpere som henter leppefisk i tankbiler og som selv selger fisken videre til oppdrettere
har også journalplikt.

Kravet til journal følger av landingsforskriften § 16.

3 Plikt til samarbeid og tilrettelegging for kontroll
Fiskeridirektoratet skal føre kontroll med at de som er omfattet av lov 6. juni 2008
nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) følger
bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av loven, og annen lovgivning om
deltaking, leting etter og uttak, omsetning og produksjon, innførsel og utførsel av
viltlevende marine ressurser, jf. havressurslova § 44.

De som blir kontrollert plikter å samarbeide med kontrollstyresmaktene ved
kontrollgjennomføringen, jf. havressurslova § 45.

Samarbeidsplikten innebærer at den som blir kontrollert skal medvirke til at
kontrollen kan gjennomføres. Det skal gis uhindret og direkte tilgang til bl.a.
anlegg, relevante dokumenter og opplysninger, jf. havressurslova § 46. Plikten
inntrer når inspektører ankommer fartøyet eller mottaksanlegget, og skal skje
uoppfordret.

4 Oppsummering
Vi oppfordrer næringen til å gå i dialog med Fiskeridirektoratets aktuelle region
dersom det som her er behandlet oppfattes som uklart, eller dersom det vil være
behov for å søke om dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel.
For spørsmål om selve føringen av seddel, ta kontakt med det enkelte salgslag
eller Fiskeridirektoratet.

Ordningen som her beskrevet gjelder ut 2018.

Havressurslova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37?q=havressurslova.

Landingsforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-06-607?q=landingsforskriften.

Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk 2018:
https://lovdata.no/forskrift/2018-03-22-448

Ønsker avklaring fra Mattilsynet

I etterkant av utsendingen av Mattilsynets informasjonsskriv om fokusområder ved tilsyn i 2018, har Norges Kystfiskarlag mottatt henvendelser fra medlemmer vedrørende praksis om bruk av vann fra hvnebasseng til renhold av utstyr og oppbevaring av fisk. I denne forbindelse har Norges Kystfiskarlag påpekt en del praktiske utfordringer dette per i dag vil medføre for store deler av sjarkflåten. 

Dersom det forbys å bruke sjøvann, fordrer det imidlertid at fiskerne sikres tilgang på vann og spyleslange fra land, som kan benyttes til dette formålet. Norges Kystfiskarlag er kjent med at det er få eller ingen fiskemottak som i dag har slikt utstyr for bruk i båten, og nedspyling av rommet etter et sjøvær må gjøres når kontainere er oppe ved havn. Vi mener derfor det er naturlig at det kommer et eventuelt påbud om tilgang på vann og spyleslange for det aktuelle fiskemottaket, før bruk av sjøvann forbys, og har bedt om nærmere dialog med Mattilsynet på hvordan fiskere praktisk skal løse dette uten å risikere regelverksbrudd under årets tilsyn.

Vår henvendelse til Mattilsynet finner du her.

Mattilsynet sitt informasjonsskriv om fokusområder ved tilsyn finner du her

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.