FHF lyser ut midler til forskning på hvitfisk

FHF har valgt å konkurranseutsette arbeidet med å kartlegge sammenhenger mellom fartøyers maksimale fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet råstoff, for ved dette å utrede en sertifiseringsordning som tar utgangspunkt i fartøyers systemer for fangstkontroll og kvalitetssikring av råstoff. Meldingen ble offentliggjort på FHFs nettsider 15. oktober 2018.

Bakgrunn og problemstilling 

Kvalitet er et viktig tema for hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdier går tapt som følge av kvalitetsutfordringer. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at markedets fulle potensiale ikke blir utnyttet fullt ut, noe som i så fall kan koste næringen store verdier.

Det er dokumentert at god kvalitet gir økt lønnsomhet både for enkeltbedrifter og bransjen. Når det likevel fortsatt er store muligheter for kvalitetsforbedringer for særlig fersk hvitfisk, så kan en nærliggende forklaring være at markedsmekanismen ikke fungerer godt nok. For ferskt råstoff av hvitfisk betales i stor grad samfengt pris. Det innebærer at det ikke er noen prispremiering for råstoff av særlig god kvalitet, og heller ikke pristrekk for dårlig kvalitet. En annen utfordring er at fangstene i stadig større grad landes i rund tilstand, og at kvalitetsvurderingen finner sted senere i produksjonen.

FHF arrangerte et arbeidsmøte med fokus på kvalitetsutfordringer i hvitfisknæringen i oktober 2017 hvor det fremkom flere ulike forslag til kvalitetsforbedringer. I etterkant av møtet har FHF mottatt et innspill (29-2018) fra Sjømat Norge og Norges Fiskarlag. Innspillet fokuserer på å kartlegge sammenhengen mellom råstoff-kvalitet, fangstvolum og egenskaper ved det enkelte fartøy (fartøystørrelse, lastekapasitet, utstyr og utrustning, bemanning), og tilsvarende for industrien (produksjonskapasitet pr. dag). En større bevissthet omkring konkrete og målbare parametre kan være nyttig for å øke kvaliteten og påvirke adferden hos næringsaktørene. Basert på innspillet utlyser FHF arbeidet med å kartlegge sammenhenger mellom fartøyers maksimale fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet råstoff.

Det kan være aktuelt å utvikle en sertifiseringsordning for fiskefartøyers fangst- og føringskapasitet som tar utgangspunkt i fartøyenes evne til forsvarlig fangstbehandling og oppbevaring av råstoff. Man bør utrede grunnlaget for en slik ordning, og beskrive hvordan den kan organiseres og følges opp i et samarbeid mellom næring og myndigheter.

For å lykkes med å øke kvalitet og verdi av hvitfisk er man avhengig av et omforent system for kvalitets-gradering av råstoff. Noen bedrifter vurderer i dag råstoffet med utgangspunkt i egne kvalitetssystemer, mens andre bedrifter graderer fisken med bakgrunn i kvalitetsstandarder, eksempelvis Standard for Norsk Fersk Torsk. Det ligger innenfor prosjektets rammer å foreslå et effektivt system for objektiv gradering av kvalitet ved landing av råstoff basert på gjeldende praksis i næringen.

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å komme med prosjektforslag for løsning av angitt problemstilling. Prosjektforslaget skal være et utgangspunkt for endelig spesifisering og beskrivelse av den aktivitet som skal gjennomføres i konkurranseutsatt prosjekt. Endelig aktivitetsbeskrivelse lages i samråd med  referansegruppe og involverte parter som en innledende aktivitet i prosjektet.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av prosjektforslag, tas opp med FHF. Eventuelle presiseringer av vesentlige og prinsipielle spørsmål vil bli kommunisert til alle FoU-miljøer som deltar i konkurransen.

Målsetting 

Målsetningen er å kartlegge sammenhenger mellom fartøyers maksimale fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet råstoff, for ved dette å utrede en sertifiseringsordning som tar utgangspunkt i fartøyers systemer for forsvarlig fangstkontroll og kvalitetssystemer for håndtering og oppbevaring av råstoff.

Delmål

  • Foreslå et effektivt system for objektiv gradering av kvalitet ved landing av råstoff basert på gjeldende kvalitetsstandarder, f.eks. Standard for Norsk Fersk Torsk.

  • Foreslå incentivordninger som med utgangspunkt i gradering av kvalitet påvirker pris til fisker.

 

FHF ønsker at søkere gir en oversikt over tidligere og pågående relevante studier, og at tidligere kunnskap på området legges til grunn for arbeidet.

Nytteverdi

Det er dokumentert at god kvalitet gir økt lønnsomhet både for enkeltbedrifter og bransjen. Samtidig er det vist at betydelige verdier går tapt på grunn av kvalitetsutfordringer i hvitfisknæringen. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at næringen ikke klarer å utnytte markedspotensialet fullt ut. En større bevissthet omkring enkle og målbare parameter knyttet til fangsthåndtering, volum og kvalitet kan påvirke adferden hos næringsaktørene og gi økt kvalitet. Det kan bidra til en betydelig verdiøkning i hvitfisknæringen som kommer både fiskere og industrien til gode.

Søknadsfrist: 2. november 2018

Les hele utlysningsteksten her

Innmelding av faststående redskap

Lofotfisket er nå i full gang, og Norges Kystfiskarlag minner om at det fra og med 20. februar frem til 1. april er utarbeidet en lokal regulering fra Lofotodden og innover langs Lofotentil og med Vågan kommune. Vi oppfordrer lokale og tilreisende fiskere om å gjøre seg kjent med detaljene dette innebærer for utøvelsen av fisket i dette området, og orientere seg om gjeldende forhold før man starter fisket. Det er hver enkelt fiskers ansvar å sørge å holde seg oppdatert på forhold som kan påvirke potensielle redskaps- og brukskonflikter. På Barentswatch holder du deg enkelt oppdatert over fiskeriaktivitet i ditt område.

Lokal regulering i Øst-Lofoten

I forbindelse med avviklingen av Lofotfisket og erfaring med en del brukskonflikter i fjor, er det er utarbeidet en lokal regulering for Øst-Lofoten i 2018 som trer i kraft fra og med 20. februar og varer til 1. april. Dette innebærer blant annet at all faststående redskap skal merkes og meldes inn til Kystvaktsentralen både ved setting og opptak. Redskapene skal også være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler.

Du kan rapportere via telefon eller appen FiskInfo

Som tidligere er det mulig å ringe Kystvaktsentralen på tlf 07611. I tillegg kan du bruke appen "FiskInfo", som FHF har utviklet i samarbeid med SINTEF, Kystvaktsentralen, Barentswatch og Fiskeridirektoratet. Her kan du som fisker enkelt rapportere inn når du setter og tar opp redskap. Du kan også melde fra om tap av utstyr. På denne måten økes sannsynligheten for gjenfangst, slik at man unngår spøkelsesfiske og forsøpling i havet.

lofoten

Kart over område

 

Møte om havplast

HAVPLAST ønsker velkommen til bransjetreff om marin plast i fskeri- og havbruksnæringene. Vi legger opp til en workshop der næringene, i samarbeid med forskere og myndigheter, identifserer nye mål og virkemidler for å styrke innsatsen for et rent hav i framtiden. 

 
 
havplast program

Økt kvalitet i hvitfisknæringen - hva kan og vil næringen gjøre?

Norges Kystfiskarlag var til stede i Tromsø 3. oktober da Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) arrangerte workshop om økt kvalitet i hvitfisknæringen. Bakgrunnen for workshopen var at kvalitet er og forblir en stor utfordring for hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdier går tapt som følge av kvalitetsutfordringer. Manglende kvalitet fører til at markedspotensialet ikke blir utnyttet fullt ut, noe som årlig koster sjømatnasjonen Norge store verdier.
 
På møtet i Tromsø deltok både fiskere, industri, forskere og næringsorganisasjoner for å finne ut hvilke tiltak næringen sammen er villige til å prøve ut for å oppnå bedre kvalitet. Mange gode ideer ble presentert og diskutert på tvers av ulike deltakere, og Norges Kystfiskarlag har troen på at flere av forslagene er mulig å realisere i løpet av de neste årene. 
 
Norges Kystfiskarlag opplever å ha medlemmene med når vi sier at vi er villige til å støtte opp om de tiltak som er dokumentert å ha kvalitetsfremmende effekt når det kommer til både fangstbehandling og råstoffhåndtering.
 
 kvalitetsseminar
Ørjan Nergård i Lerøy Norway Seafoods demonstrerer fremtidens "kvalitetsmaskin". Foto: Annsofie Kristiansen.
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.