Etterlyser bedre dialog

Styret i Norges Kystfiskarlag vedtok i styremøte 18. juni å foreslå endringer i vilkår for tillatelse til ankring for turister.

Vedtaket, som har sitt utgangspunkt i økende bruks- og arealkonflikt mellom turist- og fiskerinæring lyder som følger:

"Norges Kystfiskarlag anmoder ansvarlige fagetater innen Forsvaret om å legge til rette for bedre kommunikasjon og samhandling på en måte som sikrer bedre samarbeid mellom fiskeri- og turistnæring. Konkret foreslås det at når Forsvaret gir ankringstillatelse til turister, så bør det være under forutsetning av at ansvarlig båtfører plikter å gjøre seg kjent med fiskeriaktiviteten i det aktuelle området gjennom nærmere dialog med Kystvaktsentralen".

Norges Kystfiskarlag har fått bekymringsmeldinger fra medlemmer vedrørende økende areal- og brukskonflikt mellom fiskeri- og turistnæring i kystnære havområder. Ettersom begge deler er viktige næringsveier for mange lokalsamfunn, ber Norges Kystfiskarlag om en tettere dialog med involverte myndighetsparter for å sikre best mulig samarbeid på tvers av disse næringene.

Utfordringene går ut på at fiskere i økende grad opplever at turister gis ankringstillatelse i samme områder hvor yrkesfiskere over tid har satt bruk. Et nylig eksempel er en fisker som over flere år har drevet rognkjeksfiske i Lofoten, ba turist om å ta hensyn til at han har satt rognkjeksgarnene i gitte område og ber vedkommende om å endre plasseringen for ankring. Turisten oppgir å ha fått tillatelse til ankring på angitte sted, og dermed ikke ønsker eller kan flytte seg. Siden fiskere rapporterer inn- og utmelding av bruk til Kystvaktsentralen burde det være mulig å systematisere kommunikasjonen mellom de ulike etatene på en måte som bidrar til bedre samarbeid i kystarealene.

Sjø og land samlet for å diskutere utviklingen av fiskerinæringen

Den 11. desember 2019 møttes Norges Kystfiskarlag, Fiskarlaget Nord, Fiskekjøpernes Forening og Sjømat Norge for å belyse og diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til utviklingen av fiskerinæringen. Bakteppet for møtet er en næring hvor det generelt råder optimisme, men hvor det samtidig er tøff konkurranse om råstoffet og stort engasjement knyttet til den pågående diskusjon om kvotemeldingen. Oppslag i media om kritikkverdige arbeidsforhold og svart omsetning av kongekrabbe preger også fiskeridebatten.

Arbeidsvilkår

Det er grunnleggende enighet mellom organisasjonene om at det er et felles ansvar å løfte opp på den politiske dagsorden spørsmål knyttet til arbeidsvilkår i fiskerinæringen. Det kan ikke aksepteres annet enn at det skal konkurreres på like vilkår og at det skal gjelde ryddighet i forhold til arbeidstakere på både sjø og land. Det påpekes behovet for en allmenngyldig tariff for fiskeflåten.

Kontroll

Like konkurransevilkår og ikke minst en trygg ressursforvaltning er betinget av at ressursuttaket registreres korrekt og at kjøp og salg skjer på lovlig vis. Avsløringer om svart omsetning av råstoff er skadelig for hele næringen. Rykter om ulovligheter som ikke kan avkreftes eller tilbakevises er like alvorlig. Dagens ressurskontroll oppfattes utdatert og lite egnet til å ivareta næringens interesser. Organisasjonene er enige om at kontrollutvalgets innstilling og de diskusjoner som ventes i den forbindelse er en anledning næringen må gripe.

Kvalitet

Økt verdiskapning er et overordnet mål for enhver næringsaktør. Verdien på fisken henger sammen med hva kjøper i første hånd- og dernest markedene er villig til å betale. Et høyverdig produkt er presumtivt mer verdt enn et produkt av lav kvalitet. Av sammensatt årsaker konstateres det at det høyverdige kvalitetsproduktet ikke nødvendigvis premieres. Årsaker som trekkes frem er råstoffkamp, råstoffmakt og ulike konkurransevilkår. Det fremstår klart at økt verdiskapning vil være et resultat av flere samlede tiltak. Fokus på fangsthandtering både på sjø og land er likevel en avgjørende nøkkelfaktor, og organisasjonene ser at en må være villig til både diskusjon og nytenkning for å få tatt nye steg i riktig retning.

Det vises til at «Kyst, fisk og framtid 2020» den 6.februar i Tromsø setter fokus på disse tre temaene, og hvordan disse henger sammen.

Kvotemeldingen

Organisasjonene har levert sine høringsinnspill til kvotemeldingen og saken ligger nå i næringskomiteen til behandling. Det er et felles syn at det er nødvendig å justere dagens kurs for næringen. Omdisponeringen i flåteleddet må bremses og bredden sikres. Et nytt kvotesystem må ivareta den differensierte flåten som legger grunnlaget for den differensierte landindustrien og slik bidra til å sikre bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.