Dialogmøte om kongekrabbe i Vadsø


Fiskeridirektoratet region Nord inviterer til årlig dialogmøte om forvaltning av kongekrabbe. 

 
Sted: Vadsø Fjordhotell
Tid: Torsdag 18. september 2018 kl. 11.00 – 16.00
 
Hovedtema for møtet vil være bestandssituasjon, kvoteanbefaling, reguleringer, markedssituasjonen og det ønskes innspill til tema for reguleringsprosess for 2019. Høringen som gir forslag til kontrolltiltak vil også bli tema.
Det vil bli innlegg fra Nærings- og Fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet, Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet.

Program:
11.00-11.10 Oppstart
11.10-11.20 Prosess og tema ifm reguleringer – 2018
- Nærings- og Fiskeridepartementet v/Elisabeth Sørdahl
11.20-12.00 Bestandsutvikling og kvoteanbefaling av kongekrabbe.
- Havforskningsinstituttet v/ Jan Sundet
12.00-12.40 Pris og marked
- Norges Råfisklag v/ Tor Edgar Ripmann
12.40-13.00 Pause
13.00-13.40 Status – deltagelse og fangst. Høring om kontrollutfordringer.
- Fiskeridirektoratet region Nord v/Ton Ola Rudi
13.40-16.00 Diskusjon
- Høring ang. kontrollutfordringer
Mobil kjøp
Samleteiner
Individmerking av kongekrabbe
- Regulering og deltagelse - 2019
 
Påmelding til møtet ønskes innen fredag 14. september:
Ton Ola Rudi Tlf: 97142588 e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hev kongekrabbekvotene for 2017

kongekrabbe

Norges Kystfiskarlag har sendt henvendelse til Fiskeriministeren om å heve de midlertidige kongekrabbekvotene for 2017. Å ha en midlertidig maksimal fartøykvote på omlag 600 kilo er uansvarlig for både fiskere og fiskekjøpere. Kvoten burde være 1500 kilo fra starten av året. 600 kilo hindrer helårsfiske og sørger ikke for forutsigbarhet til næringen. Hele henvendelsen kan leses her:

Høring om tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag om tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe. Forslagene gjelder både innenfor og utenfor kvoteregulert område, og innebærer blant annet:

1. Forbud mot mobile kjøpestasjoner – som også inkluderer et eventuelt alternativ om innstramming av ordningen. 

2. Innstramning i bruken av samleteiner. 

3. Merking og sporing. 

 

Hele høringen kan leses her

Medlemmer bes gi eventuelle innspill til høringen til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 30. september.

Kongekrabbereguleringer for 2017

Høringssvar – forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2017

Det vises til høringsnotat av 11.10.16, til regulering av kongekrabbe i kvoteregulert område øst 26°Ø m.v. i 2017 og forslag til endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert området, samt forslag til endring av deltakerforskriften i 2017.

Norges Kystfiskarlag har mottatt flere innspill fra medlemmer og lokallag i forbindelse med både høringen og representantforslaget fra medlemmer av næringskomiteen.

Norges Kystfiskarlag støtter de overordnede forslag til endringer som Fiskeridirektoratet har foreslått, men vil benytte anledningen til å fremme våre synspunkt til regulering av kongekrabbefisket i 2017.

Vilkår for adgang til å delta i fangst av kongekrabbe 2017

4.1 Kvoter

4.1.1 Innledning

Norges Kystfiskarlag støtter seg til kvoteanbefalingen på 1500 tonn fra HI. Anbefalingen ble gitt etter denne høringen var sendt ut 11.10.16. Norges Kystfiskarlag støtter for øvrig de reguleringsforslag til kvoter som Fiskeridirektoratet foreslår, og mener at andelen skadet hannkrabbe bør være 15 prosent, på tross av en mulig reduksjon i totalkvoten.

4.1.2 Fordeling av kvoter på fartøynivå

Norges Kystfiskarlag støtter at det tildeles garanterte fartøykvoter uten overregulering grunnet redusert totalkvote og økende deltakelse i kongekrabbefisket, jamfør det overfiske en har sett de siste årene.

4.1.3 Tilleggskvoter

Andelen skadet hannkrabbe bør være 15 prosent, på tross av en mulig reduksjon i totalkvoten.

4.1.4 Modell for kvotetildeling

Norges Kystfiskarlag er positive til dagens modell og hensikten med å profesjonalisere, samt stimulere til aktivitet i fiskeriene. Vi mener derimot at dagens modell for kvotetildeling (omsetningskrav) må få virke over lengre tid og evalueres før man vurderer eventuelle endringer i omsetningskravet.

4.2 Fartøy fra Vest-Finnmark

Norges Kystfiskarlag krever at dersom fartøy fra Vest-Finnmark skal få tilgang til det kvoteregulerte området, må områdets geografiske areal utvides og dagens omsetningskrav videreføres. Uavhengig av om dagens vilkår for å delta endres, mener Norges Kystfiskarlag det må innføres en kvotebonusordning som spesifisert nedenfor i øvrige merknader.

For øvrig mener Norges Kystfiskarlag at fisket etter kongekrabbe bør reguleres som et åpent fiskeri for fartøy opp til 21 meter i et utvidet område.

4.3 Antall teiner

Norges Kystfiskarlag mener regelen om antall teiner bør videreføres. Det er positivt at regelen kan ha en dempende effekt som følge av populariteten av å fangste kongekrabbe. Det er videre usikkert hvordan beskatningsmønsteret på kongekrabbe vil utvikle seg framover som følge endringer i 2015/2016 med innføring av omsetningskravet. Vi ønsker derfor ikke endre denne før man vet mer om kapasitetsutviklingen i kongekrabbefisket som følge av omsetningskravet.

4.4 Rapportering av fangst

Norges Kystfiskarlag støtter at samtlige fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe både innenfor og utenfor kvoteregulert område rapporterer på nettbasert skjema. Det må derimot være mulig å søke om dispensasjon fra dette kravet hvor forvaltningen legger til rette for alternativ rapportering der dette måtte være nødvendig. Det kan være aktuelt for eldre personer som ikke har kompetanse eller evne til å benytte internett og elektroniske enheter for en slik innmelding. Disse aktørene er snart på tur ut av næringen og målet må være å sørge for at flest mulig yrkesfiskere får stå lengst mulig i jobben sin.

4.5 Melding om aktivitet

Norges Kystfiskarlag støtter at melding om avslutning av fangst skal sendes samme dag som siste redskap tas opp av sjøen.

4.6 Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt

Norges Kystfiskarlag støtter en videreføring av fangstforbud i korte perioder for å tilrettelegge for forskningstokt i 2017, og videreføring av unntak for bedrifter med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket.

4.7 Forslag til forskrift

§ 13 Bifangst

Etter at krabbekvote til det enkelte fartøy er tatt er det etter vår kjennskap imidlertid ikke lov til å ha krabbe som bifangst, ettersom man ikke lenger har kvote å avregne dette fra. Norges Kystfiskarlag synes dette er urimelig, og mener en bifangstprosent på 1 også bør kunne tillates for dem som er i det kvoteregulerte fisket, men da først etter at kvoten er tatt. Dette prinsippet har vi også i andre fiskerier. Vi kan ikke se at en slik ordning i krabbefisket vil ha negative konsekvenser for en bærekraftig forvaltning av krabben innenfor det kommersielle fangstområdet, og ber derfor Fiskeridirektoratet om å vurdere vårt forslag til endring av gjeldende bifangstbestemmelser i dette fisket.

§ 15 Bruk av samleteiner

Når det gjelder røkting av teiner, mener vi at røkting bør foregå to til tre ganger i uken.

Øvrige merknader

· Kvotebonusordning for levering av andre arter i Finnmark

For å styrke mulighetene for at det kommer på land mer hvitfisk i Finnmark, foreslår Norges Kystfiskarlag at det innføres en kvotebonusordning. Ordningen gjelder for alle fartøy med største lengde under 28 meter som fisker i det kvoteregulerte området, og som ikke har rettigheter i kongekrabbefisket. Kvotebonusordningen gir 2% kongekrabbekvote av total fangst på inntil 200 tonn av andre arter. Dette vil gi maks 4 tonn kvotebonus per tilreisende fartøy som velger å fiske på hvitfisk i det kvoteregulerte området.

En slik ordning ivaretar intensjonen med at de som er plaget med krabben skal få kompensasjon, samt stimulerer til økt råstofftilførsel til landindustrien.

Foto: Fiskeribladet Fiskaren Terje Jensen

Kvoter og regulering av torsk og andre arter for 2018

Torskekvotene og regulering for torsk i 2018 er klar. Disse kan leses i sin helhet her: 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Kommende-J-meldinger/J-273-2017

 

Det er meget positivt at Nærings og Fiskeridepartementet har gitt mer romslige kvoter til åpen gruppe enn hva som var foreslått av Fiskeridirektøren. Dette er i tråd med ønsker fra Norges Kystfiskarlag og vi applauderer Fiskeriministeren for nettopp dette! La der ikke være noen tvil om at Norges Kystfiskarlag også ønsker en oppryddig i åpen gruppe, og støtter i så måte innføring av forbud mot bruk av leieskipper (selvsagt med unntak fra sykdom og andre spesielle omstendigheter) og innføring av AIS på alle fartøy mm. 

Her kan du se de faktiske torskekvotenefor åpen gruppe i 2018:

Faktiske kvoter 2018 åpen gruppe Torsk .png

Her kan du se forslag til kvoter for åpen gruppe: 

Forslag kvoter åpen gruppe torsk 2018.png

 

For lukket gruppe blir  torskekvoter nord for 62 grader i 2018 følgende: 

Under 11 meter:

Faktiske kvoter under 11 meter lukket gruppe torsk.png

11- 20,99 meter: 

Faktiske kvoter 2018 Torsk 11 til 21 meter.png

 

Det er også andre arter reguleringen er klare for som feks kongekrabbe som kan leses her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-regulering-av-fangst-av-kongekrabbe-i-kvoteregulert-omrade-ost-for-26-grader-ost-mv.-i-2018/id2582381/

Les og følg med på regulering av de forskjellige artene på Nærings - og Fiskeridepartementet sine hjemmsider her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fiskerireguleringar-2018/id2582344/

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.