Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2020

Norge og Russland er enige om en avtale som gir grunnlag for fortsatt høy verdiskaping i fiskerinæringen.

- Etter nok en runde med gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2020 som ivaretar fiskerinæringens interesser, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding fra NFD.

Leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen, er også godt fornøyd med forhandlingsresultatet, og slutter seg til fiskeriministerens kommentar. Særlig fornøyd er Pedersen med at lodda blir fredet også kommende år. Det har stått kritisk til med lodda i flere år nå, og fangsting på denne viktige nøkkelarten før den når gytefeltene sine er ikke bærekraftig i lengden. Forskernes klare anbefaling før forhandlingene var imidlertid et nullfiske, slik at debatten rundt et loddefiske ble ikke gjenstand for store diskusjoner i møtet.

Om avtalen for 2020

Torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2020 blir på 738.000 tonn, som er en økning på 13.000 tonn sammenlignet med årets totalkvote.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2020 vil være 334.277 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 215.000 tonn, som er en vesentlig stor oppgang fra 2019 på 172.000 tonn. Den norske hysekvoten vil med dette være på 105.159 tonn, inkludert forskningskvoten.

Det ble besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2020.

Totalkvoten for blåkveite blir 27 000 tonn, som er det samme som inneværende år.

Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 55.860 tonn for 2020.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2020.

Forhandlingsmøte med Russland

arne pedersen

Kystfiskarlaget deltar i viktig forhandlingsmøte med Russland for neste års kvoter

Styreleder Arne Pedersen stiller til forhandlingsmøte i den norsk-russiske fiskerikommisjonen sammens med blant annet styreleder Kjell Ingebrigsten fra Norges Fiskarlag. Her skal man blant annet bli enige med Russland om neste års kvoter. Norges Kystfiskarlag setter stor pris på det gode samarbeidet man har med Russland om en bærekraftig utnyttelse av våre felles bestander. Dette er et eksempel på god fiskeriforvaltning av felles bestander som sikrer høy verdiskapning for næringen og Norge.

Som påpekt i pressemelding fra Nærings og fiskeridepartementet har Norge har fiskeriavtaler med flere land, men forhandlingene med Russland kommende uken den aller viktigste. Her skal det forhandles om den verdifulle torsken i Barentshavet, som er avgjørende for både skreisesongen og tørrfiskeksporten.

"- Vi forhandler om selve livsgrunnlaget for alle som lever av fiske, så klart at dette er viktig for veldig mange samfunn langs kysten. Men også for nasjonen. Sjømateksporten gir betydelige eksportinntekter til landet, og har de siste årene satt stadig nye rekorder, sier Sandberg.

Forhandlingene fastsetter hvor store kvoter som skal fiskes, og Norges andel av disse. Det skal forhandles om kvoter for torsk, hyse, lodde, uer og blåkveite. Alt i alt vil det handle om langt over 1 million tonn fisk."

Norsk-russiske fiskeriforhandlinger

Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon møtes denne uken i Kazan i Russland for å fastsette totalkvotene for fangst på fiskebestandene i Barentshavet. Norges Kystfiskarlag, ved leder Arne Pedersen, er representert i den norske delegasjonen.

I fiskeriforhandlingene fastsettes totalkvoter for fangst på felles fiskebestander i Barentshavet, hvor kvotene fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland. Partene avtaler også gjensidig fiskeadgang i hverandres økonomiske soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.
Gjennom de årlige kvoteavtalene fastsettes også viktige reguleringstiltak som skal sikre en bærekraftig og forsvarlig ressursforvaltning. Totalkvote for torsk, hyse, lodde, uer, snabeluer, sei, kveite og sild blir fastsatt i de årlige forhandlingene. 
fiskeriforhandlinger
Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen. Foto: Privat.
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.