Et nytt kvotesystem må sikre en differenseiert kystfiskeflåte

En stor bredde av nordnorske fiskeriinteresser på sjø og land har gjennom dialog funnet sammenfallende interesser og forventninger til et nytt kvotesystem. Som et felles utgangspunkt ønsker vi rammevilkår for næringen som kan bidra til stabilitet og forutsigbarhet. Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge, Fiskekjøpernes Forening, Norges Kystfiskarlag og Sjømatbedriftene er enige om at en fortsatt differensiert kystfiskeflåte er et sentralt mål.

Regjeringen har varslet at den i løpet av våren vil legge fram en melding til Stortinget om et nytt kvotesystem i fiskeriene. Dette vil være en oppfølging av det såkalte Kvoteutvalget som leverte sin NOU i desember 2016.

Kvotesystemet styrer hvordan fiskekvoter fordeles, og hvordan fiskeflåten og fiskeindustrien kan utnytte de nasjonale kvotene som fastsettes på årlig basis. Dagens system er innviklet, og skal ivareta mange ulike og til dels motstridende hensyn. Forenkling av systemet bør være et mål i seg selv, men det er også viktig at Kvoteutvalgets anbefaling om at et framtidsrettet kvotesystem må sikre legitimitet, effektivitet og fleksibilitet følges opp. Ikke minste er målet om å sikre legitimitet spesielt viktig. For å oppnå stabilitet og utvikling i næringen må et nytt kvotesystem støttes av bredden i fiskerinæringen, og ikke minst av de mange fiskerisamfunn som har et ønske om å være en del av framtiden.

Kystfiskeflåten og fiskeindustrien er gjensidig avhengig av hverandre, og det nye kvotesystemet må derfor både ta hensyn til fiskeflåtens behov og samtidig svare opp fiskeindustriens forventninger.

Et viktig poeng er at kvotesystemet legger til rette for god råstoffkvalitet. Det er mange faktorer som påvirker dette, men en forutsetning er at det stilles vesentlige krav til fartøyets egnethet og utrustning for å ivareta kvalitetshåndtering om bord. Vi mener også at faste fartøykvoter vil legge til rette for bedre planlegging av fisket, og at dette vil virke kvalitetsfremmende.

Det har i mange tiår vært et politisk mål å opprettholde en differensiert fiskeflåte. Dette bør også være viktig i det nye kvotesystemet. En kystflåte som er variert både med tanke på fartøystørrelse, fangstmønster og eierskap bidrar til mangfold, innovasjon og en mer stabil råstofftilgang for fiskeindustrien. Finnmarksmodellen er den fordelingsnøkkelen som skulle sikre en variert flåte, men utviklingen de siste årene gir grunn til bekymring. Kombinasjonen av kvoter basert på såkalte hjemmelslengder, fri fartøyutforming og strukturering for fartøy over 11 meter har gitt en mer polarisert fiskeflåte. Hvis denne utviklingen får fortsett frykter vi en situasjon hvor kystflåten i praksis består av mange små sjarker, noen få store havgående "kystfiskebåter" og svært lite imellom.

En polarisert kystfiskeflåte vil være uheldig for lokalsamfunn og fiskeindustrien. Det er derfor viktig at regjeringen og Stortinget følger opp forslagene fra Kvoteutvalget om å gå over til en gruppeinndeling basert på faktisk lengde, og at dagens fire lengdegrupper i kystflåten beholdes. En slik opprydding, i kombinasjon med en innstramming i dagens adgang til fri fartøyutforming, vil bidra til å sikre en fortsatt variert kystfiskeflåte. Dette vil gå på bekostning av frihetsgradene til den enkelte reder, men det må være underordnet hensynet til kystsamfunn og fiskeindustri. Det er heller ikke åpenbart at bredden i flåteleddet er tjent med dagens innretning og utvikling. Dersom vi ønsker en variert kystfiskeflåte er erfaringen at vi må regulere oss til det.

En sak som har blitt heftig diskutert de siste årene er hvorvidt det skal åpnes for sammenslåing av kvoter i sjarkflåten. Det slås fast i regjeringsplattformen at dette nå ikke er aktuelt, men at det skal etableres en ordning knyttet til finansiering av overflødige båter som følge av samfiskeordningen. Dette er avklarende for sjarkflåten, og bidrar til å opprettholde en del av kystfiskeflåten som ikke minst er viktig for små fiskeindustribedrifter langs kysten. Det er også positivt at regjeringen ikke ser behov for å øke de såkalte kvotetakene i strukturkvoteordningen. Dagens tak bidrar til lønnsomhet i flåten og gir rikelig anledning til fortsatt utvikling.

Spørsmålet om ressursrenteskatt kan også komme opp i forbindelse med at Stortinget skal behandle et nytt kvotesystem. Økt skatt er ikke noen god løsning dersom fiskeriene fortsatt skal være en bærebjelke for utviklingen og aktivitet langs kysten. Heller enn å lete etter økte skatteinntekter som vil kunne presse fram omfattende strukturering i både fiskeflåten og fiskeindustrien, og gå hardt ut over fisket etter økonomisk marginale fiskeslag, så bør den eventuelle ressursrenten investeres i et kvotesystem som i større grad enn i dag bidrar til å skape verdier av fiskeressursene i Norge. Dette er ikke minst viktig i Nord-Norge, hvor fiskerinæringen har en avgjørende rolle i mange lokalsamfunn.

 

Jon-Erik Henriksen, Fiskarlaget nord

Robert Eriksson, Sjømatbedriftene

Annsofie Kristiansen, Norges Kystfiskarlag

Rune Stokvold, Fiskekjøpernes forening

Sverre Johansen, Sjømat Norge

Folkemøter i Alta og Mandal

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) inviterer til folkemøte i Mandal torsdag 9. august. I Alta blir det folkemøte 7. august. Dette møtet ledes av statssekretær Veronica Isabel Pedersen (FrP). 

Bakgrunnen for folkemøtene er regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019.

Vi har mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer.

- Ambisjonen min er å er få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan dette systemet bør se ut i fremtiden, sier Sandberg.

På møtene vil det bli holdt en kort innledning, og deretter åpnes det for debatt. I tillegg til møtene i Alta og Mandal har det vært folkemøter i Svolvær og Ålesund.

Folkemøtet i Alta 
Når: Tirsdag 7. august kl. 14.00 - 16.00.
Sted: Alta kultursal, Follumsvei 33, Alta

Folkemøtet i Mandal
Når: Torsdag 9. august kl. 14.00 – 16.00.
Sted: Kinosalen i Buen kulturhus, Havnegata 2, Mandal

Folkemøter om kvotesystemet

Fiskeriminister Per Sandberg inviterer til folkemøte i Svolvær, onsdag 13. juni. Dette er ett av flere møter som skal avholdes i løpet av sommeren, melder Nærings- og fiskeridepartementet på sine nettsider.

- I løpet av sommeren skal vi ha flere folkemøter om arbeidet med det nye kvotesystemet. Vi starter i Svolvær, i fiskerifylket Nordland. Lofoten er det stedet der kystfiskeflåten kan fiske langreist torsk på en kortreist måte.Jeg håper mange har mulighet til å komme, og ser frem til å få gode innspill, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Vi har mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer.

Bakgrunnen for folkemøtene er regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019.

- Ambisjonen min er å er få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan fremtidens kvotesystemet bør se ut, sier Sandberg.
Statsråden vil holde en kort innledning, og møtet vil deretter åpnes for debatt. I tillegg til møtet i Svolvær, skal det være folkemøter i Ålesund, Alta og Mandal.

Når: Onsdag 13. juni i kl 17:00 – 18:30.
Hvor: Thon Hotell Lofoten, 10. etasje, Anna Kårbø-salen.

Gi åpen gruppe levelige betingelser

 MG 1410 - Det er gjennom åpen gruppe vi kan få til en reell rekruttering til kystflåten. Derfor er det viktig at fartøy i denne gruppen gis levelige betingelser. Norges Kystfiskarlags reguleringsforslag inneholder en rekke tiltak for å styrke driftsgrunnlaget i denne viktige flåtegruppen. 

 

 

Mye positivt i ny regjeringsplattform

Norges Kystfiskarlag er svært tilfreds med flere av punktene som omhandler fiskeri i den nye regjeringsplattformen.

Torsdag 17. januar ble den nye regjeringsplattformen for en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF lagt fram av Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad.

Har fått avklaringer rundt struktur og evigvarende kvoter

Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag mener det er gledelig at regjeringen på en så tydelig måte nå avklarer at strukturendring for fartøy under 11 meter ikke er aktuelt, og at man i stedet legger seg på en linje som legger opp til en finansieringsordning knyttet til overflødige båter som følge av samfiskeordningen. Dette er i tråd med Norges Kystfiskarlag sin anbefaling i henhold til nytt kvotesystem, som vi har bedt regjeringen utrede som alternativ til strukturering i den minste fartøygruppen. Pedersen er også fornøyd med at regjeringen heller ikke ønsker å gjøre ytterligere endringer hva gjelder taket for strukturordningen i de ulike flåtegruppene, og at srukturkvoter skal falle tilbake til sine grupper ved periodens utløp, slik intensjonen hele tiden har vært. «Vi har med andre ord fått avklaringer på en rekke kompliserte saker med hensyn til kvotesystemet som Norges Kystfiskarlag har reist over lang tid. Dette gir forutsigbarhet for fiskere og kystsamfunn, og bidrar til at vi i neste runde kan konsentrere oss om andre viktige sider ved et fremtidens kvotesystem. Det nye kvotesystemet må rigges for en tid hvor man går bort fra å tenke kvantum og går inn for å bygge et system som sikrer optimal utnyttelse av ressursene i henhold til kvalitet, verdi og miljø. Det må skapes større verdier av hver kilo fisk, og en større andel av fiskeressursene må i denne sammenheng landes fersk for å kunne bearbeides lønnsomt i Norge».

Svar om sjarkflåtens framtid

Norges Kystfiskarlag har levert innspill i drøftingsnotatet om sjarkflåtens rammebetingelser i et fremtidsrettet kvotesystem.

Bakgrunnen for høringa er et ønske om en modernisering og profesjonalisering av den minste flåtegruppen. Norges Kystfiskarlag støtter denne målsetningen, da en del eldre fartøy ikke tilfredsstiller dagens krav til fangstbehandling, sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi mener at en strukturordning (kvotesammenslåing), som medfører store ekstrakostnader og en rekke negative konsekvenser for kystsamfunn, er altfor upresis og vil derfor ikke være noen god løsning på fremtidens utfordringer i næringa. Vi ber derfor regjeringen, om nødvendig å utrede andre alternativ for å styre moderniseringen av sjarkflåten i ønsket retning. Videre har vi diskutert dagens kvalitetsutfordringer, mulige aktivitetskrav i fiskeriene, samt manglende myndighetskrav vedrørende fartøys egnethet og utrustning som et vesentlig hinder for å nå den ønskede målsetningen om modernisering og profesjonalisering. Det er her vi mener fokuset må ligge når sjarkflåtens rammebetingelser skal diskuteres i et fremtidsperspektiv.

Hele høringssvaret kan du lese her

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.