Anmoder til gjennomgang av praksis rundt etterbetaling og dynamisk minstepris

Norges Kystfiskarlag mottar for tiden flere henvendelser fra medlemmer som ønsker oppklaring i hvordan privatavtaler mellom fisker og kjøper, hvor fisker får etterbetalt, påvirker prosessen med fastsetting av dynamisk minstepris. 

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag er kjent med at den etterbetaling som foretas innenfor en periode på 14 dager etter leveransen vil medregnes i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, mens etterbetaling som foretas senere enn dette ikke blir det, og på denne måten heller ikke blir regnet med i beregningsgrunnlaget. Ettersom det i dag ikke foreligger noen krav i forhold til tidsrom for når en eventuell etterbetaling skal finne sted, frykter Norges Kystfiskarlag at dette kan bidra til å så tvil om rettmessigheten til den dynamiske minsteprisen.

Norges Kystfiskarlag anmoder derfor Råfisklaget til å redegjøre nærmere for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningsgrunnlaget, samt vise til tall som kan tydeligjøre både omfanget og frekvensen av etterbetalingen for torsk og andre arter underlagt dynamisk minstepris foregående år og så langt i år. Hvis det dreier seg om store beløp som unndras i beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen, må dette tas opp som sak i neste prisforhandling slik at modellen kan justeres. 

Kystfiskarlagets henvendelse til Råfisklaget kan leses i sin helhet her

Ber om bedre tid

Norges Kystfiskarlag har i henvendelse til Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet bedt om at ordinær signering av landings- og sluttsedler også skal være mulig etter 1. desember. 

Bakgrunnen er meldingen fra Råfisklaget om at fra og med 1. desember skal alle sedler signeres digitalt via mobil eller app. Ordinær signering vil fra og med denne dato ikke lenger være mulig uten særskilt dispensasjonssøknad.

Norges Kystfiskarlag ber om at Råfisklaget utsetter krav om elektronisk signering av landings- og sluttsedler over en forlenget innfasingsperiode, ved at man fortsetter å tilby ordinær signering fremfor å kreve dispensasjonssøknader fra den enkelte fisker.

Norges Kystfiskarlag er innforstått med at kravet om elektronisk signering har vært et offentlig krav ihht. landingsforskriften fra og med 1. mars 2020 og at Råfisklaget er det siste salgslaget som iverksetter håndhevingen av denne bestemmelsen.

Selv om elektronisk signering av sluttsedler har vært en frivillig mulighet som fiksere har kunnet benytte siden slutten av mars, erfarer Norges Kystfiskarlag at det er få fiskere fra den mindre kystflåten som har tatt i bruk appen. En del fiskere har heller ikke vært klar over denne muligheten og sier at informasjonen er ny for dem. Nylig pressemelding om at e-løsning vil bli obligatorisk fra og med 1. desember har derfor utløst en rekke negative reaksjoner fra fiskere som mener innføring på så kort varsel er urimelig.

Sett i lys av at Råfisklaget er det største salgslaget og at det dreier seg om et stort antall fiskere som vil omfattes, mener Norges Kystfiskarlag det er svært uheldig at fiskere ikke er blitt tilstrekkelig informert om endringer før man gjør kravet om e-signering obligatorisk.

Norges Kystfiskarlag har vært positive til en innfasing av elektroniske løsninger for å lette yrkeshverdagen til fiskere, men mener at en tidsperiode på 5 uker fra offentliggjøring til man forbyr ordinær signering er urimelig kort tid. All erfaring med innfasing av digitale løsninger ellers i samfunnet viser at oppslutningen om disse øker i takt med at brukerne blir informert og får tilstrekkelig med tid til å områ seg med disse før det tas i bruk.

Gjennomslag for enklere dispensasjonsordning

Etter tilbakemelding fra Norges Kystfiskarlag og Fiskarlaget har Nærings- og Fiskeridepartementet besluttet å imøtekomme organisasjonenes krav om forenkling av dispensasjonsordningen fra samtidighetskravet. Kystfiskarlaget og Fiskarlaget har påpekt ovenfor departementet at krav om registrering for hver enkelt landing og kravet til å på forhånd angi nøyaktig hvor fartøyet vil ligge til kai, gjør ordningen tungvingt og er opplysninger som fiskeren ikke nødvendigvis vet på forhånd.

Dispensasjonen skal nå gjelde så lenge fartøyet leverer til samme mottak og med samme skipper. Først hvis et fartøy skifter høvedsmann om bord, eller leverer til et annet mottak enn det er gitt dispensasjon for, må det søkes om ny dispensasjon. 

Kystfiskarlaget fikk også gjennomslag for sitt forslag om at nøyaktig liggested ikke behøves opplyses i skjemaet så lenge AIS eller VMS er påslått.

De øvrige forutsetningene i ordningen videreføres. Fisker må fortsatt oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet inntil innveiing av fangst er avsluttet, og seddel er signert både av den som lander og mottaker/kjøper. Dersom fiskeridirektoratet krever det skal fartøyet returnere til mottaksstedet for kontroll. 

Skjemaet er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside (her) og kan fylles inn fra Smart-telefon. 

Lemper på krav til fiskere

 

 
Nå blir det greit å hvile mens man venter på sløying.

Fra i morgen blir det lov å gå til en gjestehavn rett i nærheten, mens fisker venter på sløying av dagens fangst, det melder Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider, 

- Hensikten med å lempe på kravene er å ivareta en smidig gjennomføring av fisket og samtidig ivareta kontrollfunksjonen til Fiskeridirektoratet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Etter gjeldende regler, kan ikke fisker forlate mottaksstedet før seddel er signert både av mottaker og fisker. Regelen har vært praktisert slik at fartøyet kan flyttes ved mottaksanlegget, for å gi plass til nye fartøy, men flytting av fiskefartøy til gjestehavn i nærheten har ikke vært tillatt.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre en prøveordning, der fisker kan få automatisk dispensasjon fra denne regelen, ved å sende inn et enkelt registreringsskjema til Fiskeridirektoratet. Dispensasjonen gir rett til å oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet inntil innveiing av fangst er avsluttet, og seddel er signert av den som lander og mottaker/kjøper. Dersom Fiskeridirektoratet krever det skal fartøyet returnere til mottaksstedet for kontroll.

Skjemaet vil være tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside fra fredag 12. februar, og kan fylles inn fra smart-telefon.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.