Derfor er Norges Kystfiskarlag mot strukturering

SjarkflaatenStrukturering i den minste fiskeflåten er for tiden et hett tema, og det er krefter som arbeider for dette. I Norges Kystfiskarlag er vi helt klare på at vi ikke ønsker slik strukturering.

Fra allmenningens tragedie til grådighetens tragedie

Kystfisker og styremedlem i Norges Kystfiskarlag Paul Jensen beskriver i dette leserinnlegget utviklingen av fiskeriene: Mens nærheten til ressursene og gode kunnskaper i fisket tidligere var de viktigste suksessfaktorene i næringa, er det kapitaltilgangen i dag som utgjør den viktigste forutsetningen for å kunne etablere seg som fisker.

Publisert blant annet her: http://nordnorskdebatt.no/article/gradighetens-tragedie

Hvem skal eie havet?

Dette er tema for den store havdebatten under Arctic Frontiers møte i 23. Januar i Tromsø (debattmøte på Hålogaland Teater). Helt fra Magnus Lagabøters tid til i dag har bruken av fiskeressursene vært en del av lovgivningen i Norge. Og, i likhet med andre store naturressurser som vannkraft og olje, så har lovgiverne sagt at dette er folkets felles eiendom og at rikdommen (grunnrenta) i stor grad skal tilfalle de som bor nær disse ressursene.  I tillegg står allemannsretten sterkt og loven setter også klare grenser for eiendomsretten og forbud mot adelskap og føydalisme. Dette er ganske unikt og har nok bidratt sterkt til å opprettholde den gode velferdsstaten, gitt muligheter for utvikling og gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. 

Allmenningens tragedie.

Etter hvert som utviklingen av teknologi effektiviserte fiskeriene, så økte presset på ressursene og reguleringer ble helt nødvendig. Overinvesteringer i kostbar teknologi og overkapasitet samt stor deltagelse satte press på den totale lønnsomheten i næringa. Fri adgang til næringa med dårlige båter og utstyr samt kappfiske og stress utfordret sikkerheten. På 70 tallet omkom nesten 1 av 1000 fiskere pr. år. Denne utviklingen ble beskrevet som allmenningens tragedie og i denne situasjonen valgte myndighetene å innføre strenge begrensninger i adgangen til å delta i fisket. I 1990 mistet tusenvis av fiskere retten til å fiske og etter hvert utviklet det seg et system med omsetning og sammenslåing av rettigheter og kvoter. Denne struktureringen gjorde at tilgang til kapital ble det viktigste komparative fortrinn for å kunne etablere seg som fisker. Tidligere hadde nærhet til ressursene kombinert med gode kunnskaper i fisket vært de viktigste suksessfaktorene i næringa.

Hensikten med disse strenge tiltakene var å redusere overkapasiteten og få bedre lønnsomhet i næringa. Men når ingen effektive tiltak ble gjort for å redusere overinvesteringer så har vi i dag fremdeles en enorm overkapasitet og et egenkapital- og gjeldsnivå samt kvoteinvesteringer i næringa som er hinsides enhver fornuft. Dagens relative lønnsomhet er helt avhengig av lave renter og en ekstremt god ressurssituasjon. Vi ser også et økende press på forskere og myndigheter for å øke kvotene spesielt i pelagisk sektor hvor konsentrasjonen av rettigheter og føydaliseringa har kommet lengst. Allmenningens tragedie er derfor høyst nærværende også i dag.

Myten om den ulønnsomme fiskeren.

I alle næringer er det noen som driver godt og noen som driver dårlig. Også i den åpne allmenningen var det mange som hadde god lønnsomhet. Det som ofte kjennetegner disse dyktige fiskerne er at de har fullt fokus på fisket ( dvs. å ta opp mest mulig fisk til best mulig pris med minst mulig bruk av kapital og energi) og at de er fleksible nok til å tilpasse seg variasjoner i ressurser og reguleringer. De har med andre ord holdt på med sitt og ikke hatt behov for høylytt opptreden i media eller overfor politikerne for å drive lønnsomt. De ulønnsomme (som ofte har over- eller feilinvestert) vil ofte sette fokus på regelverket og at de er så spesielle at de trenger særrettigheter slik at de kan utvikle næringa videre. Bankene som ofte er medskyldige i feilinvesteringer har gitt drahjelp i lobbyvirksomheten og mange kunnskapsløse politikere har  fulgt opp med irreversible vedtak. Man har dermed havnet i den noe absurde situasjon at man har latt de dårligste fiskerne bestemme hvilke grep som skulle gjøres for at næringa skulle bli lønnsom. Gudmund Hernes skrev morsomme bøker om slik dynamikk på 80 tallet.

 

Kampen om grunnrenta i fiskeriene: ”grådighetens tragedie”.  

Å kunne leve av grunnrenta fra en rik naturressurs, å tilhøre adelen er nok et godt liv tenker vel de fleste. I fiskerinæringa har vi blitt gitt muligheten til å tenke og handle slik. For mange fiskere har muligheten til oppsamling av rettigheter vært fristende, for andre har muligheten til kjappe millioner ved salg av rettigheter man selv fikk gratis vært gode greier. For investorer og banker med økende angst for usikre aksje- og obligasjonsmarkeder, har den langsiktige grunnrenta fra fiskeressursene vært et fristende alternativ. At politikere og økonomer som ser at flommen av oljemilliarder til velferdsstaten tørker inn, lokkes til å tro at ytterligere rettighetskonsentrasjon, kvotepyramidespill og føydalisering  av fiskerinæringa skal gi bedre lønnsomhet, er kunnskapsløs grådighet.  At de samme politikerne som ikke makter å innføre alminnelig Co2 avgift i fiskeflåten innbiller seg at de skal kunne innføre en ressursrenteskatt i fiskerinæringa som vil kunne kompensere for de enorme samfunnsmessige kostnadene tapet av fiskerettighetene vil påføre mange kystsamfunn er helt utrolig. Framtidas grunnrente i fiskerinæringa er allerede i stor grad fordelt. Noe til de som har solgt sine rettigheter for god betaling, men mest til investorer og banker som har satt enorme mengder kapital inn i næringa. Disse investeringene i overdimensjonerte driftsmidler og kvotepyramidespill har selvfølgelig krav på avkastning før det kan bli aktuelt med innkreving av grunnrente til staten. Dette burde både økonomer og finansministre forstå. Den eneste måten å ta inn noe grunnrente fra framtidas fiskerinæring vil være å gjeninnføre formueskatten. Men det vil nok kunne bli et aldri så lite tankekors for dagens blå-blå regjering?

 

Paul Jensen

Foto: Bjørnar S Kolflaath - Norges Kystfiskarlag

Gladnyhet fra Lofotposten: Det blir stadig flere yngre fiskere

Dagens gladnyhet er at der blir stadig flere yngre fiskere ifølge Lofotenposten! Vi håper de organiserer seg og ser viktigheten av det i tiden som er, og kommer, slik som Petter Myklebust har gjort! Les mer på nettsidene til Lofotposten eller få tak i papiravisen fra mandag 7 desember. Vi har jobbet, og skal fortsette og jobbe for bedre vilkår for unge fiskere, blandt annet ved å fortsette kampen mot strukturering under 11 meter. Vi registrerer at Fiskarlaget har vært ute å rekruttert unge og spør oss om de har gjort de unge klar over hva Fiskarlaget åpner for når de stemte for strukturering under 11 meter på sitt landsmøte. Vi i Norges Kystfiskarlag mener jo det er i denne gruppen det finnes muligheter for unge folk å komme inn i fiskeriene. 

http://www.lofotposten.no/flakstad/skjelfjord/kristelig-folkeparti/na-er-det-blitt-flere-fiskere-under-30-ar-i-lofoten/s/5-29-152259

Kystfiskarlaget står støtt på sitt strukturstandpunkt

_MG_1410Saken om vårt standpunkt til strukturering, har vakt debatt i FiskeribladetFiskaren. Og Fiskarlaget Nord/Norges Fiskarlag har tilkjennegjort sitt standpunkt - og imøtegår vårt. Det er greitt - vi vet at vi har svært mange fiskere - både unge og eldre med oss. Og Norges Kystfiskarlag ønsker ikke ri alle hester samtidig.
Les artikkel om Fiskarlaget Nords standpunkt her
    
Les artikkel om Norges Kystfiskarlags standpunkt her   
(Leserkommentarene til artiklene er interessant lesing)

Norges Kystfiskarlag ønsker vår nye Fiskeriminister velkommen og ser fram til godt samarbeid

Norges Kystfiskarlag ønsker vår nye Fiskeriminister, Per Sandberg, velkommen og ser fram til ett godt og nært samarbeid i den spennende tiden framover.

Vi registrerer at Fremskrittspartiets landsmøtevedtak går i mot strukturering av den minste kystflåten, noe vi også står fast ved. Vi ser på dette som en god mulighet for å følge opp, samt stå på kravet om at der ikke skal struktureres i den minste kystflåten. Norges Kystfiskarlag ser det naturlig at Fremskrittspartiet sin nestleder arbeider for gjennomslag på akkurat dette. 

Videre er Norges Kystfiskarlag positiv til at det vises motstand i Fremskrittspartiet for å fjerne leveringsplikten. Her er Norges Kystfiskarlag enig med Frp at dersom intdustrieide fiskefartøy ikke oppfyller de avtaler som ligger til grunn for at de i sin tid ble tildelt fiskekvoter, skal disse tilbakeføres til kystflåten i de lokalsamfunn der hvor de hadde sin opprinnelse. Intensjonen med industrieide trålere var nettopp at disse skulle være ett supplement til kystflåten for å skaffe råstoff til industrien gjennom hele året. Kvotene de benytter kan derfor også defineres som om de i sin tid kom fra kystflåtens kvotegrunnlag. 

Svar om sjarkflåtens framtid

Norges Kystfiskarlag har levert innspill i drøftingsnotatet om sjarkflåtens rammebetingelser i et fremtidsrettet kvotesystem.

Bakgrunnen for høringa er et ønske om en modernisering og profesjonalisering av den minste flåtegruppen. Norges Kystfiskarlag støtter denne målsetningen, da en del eldre fartøy ikke tilfredsstiller dagens krav til fangstbehandling, sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi mener at en strukturordning (kvotesammenslåing), som medfører store ekstrakostnader og en rekke negative konsekvenser for kystsamfunn, er altfor upresis og vil derfor ikke være noen god løsning på fremtidens utfordringer i næringa. Vi ber derfor regjeringen, om nødvendig å utrede andre alternativ for å styre moderniseringen av sjarkflåten i ønsket retning. Videre har vi diskutert dagens kvalitetsutfordringer, mulige aktivitetskrav i fiskeriene, samt manglende myndighetskrav vedrørende fartøys egnethet og utrustning som et vesentlig hinder for å nå den ønskede målsetningen om modernisering og profesjonalisering. Det er her vi mener fokuset må ligge når sjarkflåtens rammebetingelser skal diskuteres i et fremtidsperspektiv.

Hele høringssvaret kan du lese her

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.