Hvordan ta i bruk Kystfiske-appen

Det er nå lagt ut veiledning fra Fiskeridirektoratet om hvordan man laster ned og installerer "Kystfiske appen" til smart-telefon. Vedlagt er link til artikkelen. Dersom det er noen spørsmål skal vi forsøke hjelpe til i den grad det er mulig, men oppfordrer primært til å ta kontakt med Fiskeridirektoratet først på telefon 993 04 573. De har ansatt egne behandlere til å hjelpe fiskere sette seg opp med dette nye verktøyet.

http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Rapportering/Fartoey-under-15-meter-kystfiskeappen/Slik-laster-du-ned-kystfiskeappen

Innmelding av faststående redskap

Lofotfisket er nå i full gang, og Norges Kystfiskarlag minner om at det fra og med 20. februar frem til 1. april er utarbeidet en lokal regulering fra Lofotodden og innover langs Lofotentil og med Vågan kommune. Vi oppfordrer lokale og tilreisende fiskere om å gjøre seg kjent med detaljene dette innebærer for utøvelsen av fisket i dette området, og orientere seg om gjeldende forhold før man starter fisket. Det er hver enkelt fiskers ansvar å sørge å holde seg oppdatert på forhold som kan påvirke potensielle redskaps- og brukskonflikter. På Barentswatch holder du deg enkelt oppdatert over fiskeriaktivitet i ditt område.

Lokal regulering i Øst-Lofoten

I forbindelse med avviklingen av Lofotfisket og erfaring med en del brukskonflikter i fjor, er det er utarbeidet en lokal regulering for Øst-Lofoten i 2018 som trer i kraft fra og med 20. februar og varer til 1. april. Dette innebærer blant annet at all faststående redskap skal merkes og meldes inn til Kystvaktsentralen både ved setting og opptak. Redskapene skal også være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler.

Du kan rapportere via telefon eller appen FiskInfo

Som tidligere er det mulig å ringe Kystvaktsentralen på tlf 07611. I tillegg kan du bruke appen "FiskInfo", som FHF har utviklet i samarbeid med SINTEF, Kystvaktsentralen, Barentswatch og Fiskeridirektoratet. Her kan du som fisker enkelt rapportere inn når du setter og tar opp redskap. Du kan også melde fra om tap av utstyr. På denne måten økes sannsynligheten for gjenfangst, slik at man unngår spøkelsesfiske og forsøpling i havet.

lofoten

Kart over område

 

Ønsker elektronisk sporing for alle

Aktiviteten i kystsonen øker og disse aktivitetene konkurrerer om et begrenset og ofte overlappende areal. Mange interesser skal ivaretas og avveies mot hverandre, og i disse prosessene er det et økende behov for å kunne dokumentere fiskerinæringens aktivitet og fremtidige behov for areal.  Blant annet på denne bakgrunn foreslår Fiskeridirektoratet at alle fartøy uavhengig av lengde skal rapportere posisjon og fangstdata til fiskerimyndighetene. dette melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding 28. september.

Tilgang til posisjonsdata fra båter under 15 meter vil gi sikrere og mer robuste data med bedre kvalitet. Dette er blant annet vesentlig for å kunne ivareta denne delen av fiskeflåtens reelle behov for areal i kystsonen.

Gevinst for fiskerne og kommunene

Posisjonsdataene vil bli kartfestet og formidlet gjennom kystnære fiskeridata, og dermed også digitalt tilgjengelige for kommunene.

– Det vil være en gevinst for fiskerne at bedre data vil gi kommunene et mer omfattende kunnskapsgrunnlag for å ta hensyn til fiskeriinteressene i arealplanprosesser. Det setter også Fiskeridirektoratet bedre i stand til ivareta denne delen av fiskeflåtens reelle behov for areal i kystsonen gjennom oppfølgende dialog med kommunen, sier seksjonssjef Anne Kjos Veim i Fiskeridirektoratet.

Den norske fiskeflåten består av ulike lengdegrupper der lengdegruppene under 15 meter har flest fartøy. Fartøy over 15 meter har i flere år vært underlagt rapportering av posisjon og fangst (avgang, fangst og landing), enten via satellitt, AIS, telefoni (bredbånd) eller radio. Men de aller fleste fartøy under 15 meter har hittil ikke vært pålagt rapportering.

– Vi ser at behovet for data fra fiskeflåten er økende, både i forhold til arealforvaltning, men også med hensyn til markedsadgang hvor ulike sertifiseringsorganer etterspør dokumentasjon om hvor fisken er fanget. God datatilgang vil i så måte være et argument for å oppnå slik sertifisering. Først og fremst er bedret datatilfang viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning og oppfylle de krav som stilles til oss som en ledende fiskerinasjon, sier Veim.

Vil ha mer informasjon

Fiskerimyndighetene har i dag en nokså god oversikt over ressursuttaket av de kommersielt viktigste bestandene, men mangler data fra mange mindre bestander, lokale bestander og bestandskomponenter. Ved å utvide kravet til å rapportere fangst og posisjon til hele den norske fiskeflåten vil både forskning og forvaltning få bedre oversikt.

– Med dagens begrensede kunnskap om beskatning og bestandssituasjon for mange bestander, reflekteres også kunnskapsnivået i tiltakene ved at føre-var prinsippet kan gi strengere reguleringer enn det vi ellers kunne hatt som følge av at vi har for liten kunnskap, sier Veim.

Det er et omfattende forslag som er oversendt Nærings- og fiskeridepartementet for vurdering. Fiskeridirektoratet foreslår i prinsippet å stille hele den norske fiskeflåten likt med hensyn til rapporteringsplikt. Det betyr at kravet til rapportering av posisjon og kravet til fangstrapportering hvor flåten rapporterer avgang fra havn, fangstoperasjoner og hvor man skal lande fangsten skal omfatte alle norske fiskefartøy uavhengig av størrelse. Et system med toveis kommunikasjon gjør det mulig å spisse kunnskapen i ressursforskningen. Dette åpner for at Havforskningsinstituttet kan bestille mer utfyllende informasjon fra utvalg av flåten. Dette vil kunne dekke behovet for etterspurt overvåkningsfiske/forskningsfiske, for eksempel etter pigghå.

Det blir foreslått å videreføre krav som allerede i dag blir stilt til flåten over 15 meter og som er nedfelt i den såkalte ERS-forskriften.

– Vi stiller ikke krav til hva slags tekniske løsninger som fiskerne vil velge så lenge dette er i tråd med regelverket som regulerer rapportering. Det finnes flere ulike løsninger som satellitt, AIS, telefoni (GPRS) og VHF-radio, og kostnadene ved anskaffelse og bruk varierer og er et valg som flåteeierne selv må ta, sier Veim. Kystfiskeappen som i dag brukes vil fases ut.

Trinnvis innføring

Kravet til rapportering fra fiskeflåten har vært innført trinnvis og det er også foreslått nå. Forslaget innebærer at 5164 (per september 2018) nye fartøy blir pålagt rapportering av posisjon og fangst. Fiskeridirektoratet foreslår følgende plan for innføring av rapportering for alle norske fiskefartøy under 15 meter.

Fartøy mellom 11 og 14,99 meter: 1. januar 2020 (gjelder 662 fartøy)

Fartøy mellom 10 og 10,99 meter: 1. januar 2021 (gjelder 1649 fartøy)

Fartøy under 10 meter: 1. januar 2022 (gjelder 3304 fartøy)

rapportering av rekefiske i sør innenfor 4 nm.

I Fiskeridirektoratet foregår det for tiden et arbeide med å innføre ordinær sorteringsrist i rekefisket i
sør, innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. I dette arbeidet har vi blant annet avdekket at
tilstrekkelig kunnskap om bifangst, bruk av selektive innretninger etc., ikke er så detaljert som
ønskelig. Særlig gjelder dette for fartøy under 12 m, som ikke er pålagt å bruke elektronisk
rapportering.

Samtidig er Fiskeridirektoratet informert om at sertifiseringsordningen ‘Marine Stewardship Council’
(MSC) vil revurdere det norske rekefisket i løpet av høsten. Blant de kravene som stilles der er
innføring av sorteringsrist og bedre rapportering av fangstsammensetningen i rekefisket.
Fiskeridirektoratet ser et klart behov for å innhente mer informasjon som vil øke
dokumentasjonsgrunnlaget for å kunne vurdere de forhold som MSC sertifiseringen medfører.
Fiskeridirektoratet har laget et elektronisk skjema som er myntet på å bidra til å forbedre
informasjon om rekefisket i sør innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. Dette gjelder hva slags trål
som brukes, eventuelle seleksjonsmetoder og fangstsammensetning med vekt på reker og torsk.
Første gang registreringen tas i bruk skal vedkommende fylle ut et registreringsskjema her, og deretter et
eget skjema for registrering etter hver tur, her. Skjemaene finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside
under Skjema – Yrkesfiske – ‘Rekefiske i sør innenfor 4 nm.

Skjemaet skal fylles ut etter hver tur. Dette kan gjøres i land, dersom det ikke er tilgjengelig
datamaskin om bord i fartøyet. Innsamlet data vil kun bli brukt av Fiskeridirektoratet, og næringsorganisasjonene kan bruke
opplysningene (i anonymisert format) overfor MSC, dersom de ønsker dette.
Det presiseres at bruk av dette skjema er frivillig.

Rekefiske i sør innenfor 4 nm. - rapportering

I Fiskeridirektoratet foregår det for tiden et arbeide med å innføre ordinær sorteringsrist i rekefisket i
sør, innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. I dette arbeidet har vi blant annet avdekket at
tilstrekkelig kunnskap om bifangst, bruk av selektive innretninger etc., ikke er så detaljert som
ønskelig. Særlig gjelder dette for fartøy under 12 m, som ikke er pålagt å bruke elektronisk
rapportering.

Samtidig er Fiskeridirektoratet informert om at sertifiseringsordningen ‘Marine Stewardship Council’
(MSC) vil revurdere det norske rekefisket i løpet av høsten. Blant de kravene som stilles der er
innføring av sorteringsrist og bedre rapportering av fangstsammensetningen i rekefisket.
Fiskeridirektoratet ser et klart behov for å innhente mer informasjon som vil øke
dokumentasjonsgrunnlaget for å kunne vurdere de forhold som MSC sertifiseringen medfører.
Fiskeridirektoratet har laget et elektronisk skjema som er myntet på å bidra til å forbedre
informasjon om rekefisket i sør innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. Dette gjelder hva slags trål
som brukes, eventuelle seleksjonsmetoder og fangstsammensetning med vekt på reker og torsk.
Første gang registreringen tas i bruk skal vedkommende fylle ut et registreringsskjema her, og deretter et
eget skjema for registrering etter hver tur, her. Skjemaene finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside
under Skjema – Yrkesfiske – ‘Rekefiske i sør innenfor 4 nm.

Skjemaet skal fylles ut etter hver tur. Dette kan gjøres i land, dersom det ikke er tilgjengelig
datamaskin om bord i fartøyet. Innsamlet data vil kun bli brukt av Fiskeridirektoratet, og næringsorganisasjonene kan bruke
opplysningene (i anonymisert format) overfor MSC, dersom de ønsker dette.
Det presiseres at bruk av dette skjema er frivillig.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.