Et overtramp

Makrelldorging19.07.12

Norges Kystfiskarlag er kraftig provosert over at myndighetene har gitt klarsignal til å skyte seismikk midt i den viktige dorgemakrell sesongen i Nordsjøen i august. Dette stikk i strid med fiskerifaglige råd. 

Fiskens vandringsmønster kan endres som følge av seismisk aktivitet

kronikkbilde vandringsmønsterIllustrasjonsfoto, hentet fra Havforskningsinstituttet

Peter Ørebech peker på viktige poeng i spørsmålene knyttet til seismikkens påvirkning når det kommer til fiskens vandringsmønster. Norges Kystfiskarlag støtter Ørecechs betraktninger, og gjengir hans tekst om dette tema her:

Bjørnar Nicolaisen reiser noen meget viktige spørsmål i Nordlys 29 august.

Det har i lang tid vært sikker norsk rett (forbud innført første gang ved lov av 5. juni 1869) at ingen skulle komme til fiskefeltene og der ødelegge fisket med skyting eller støy. Dette vern for fiske er i 2009 supplert av den nye naturmangfoldsloven § 9 om føre-var-prinsippet, en bestemmelse som ikke primært er satt til å verne næringsaktiviteten, men dyrelivet i fjordene og havet (nærmest land) og på land.

Følgende er fastslått i de forskningsrapporter som jeg har lest om skadelige følger av seismisk skyting. Yngel og mindre organismer som driver med havstrømmene (raudåte, egg og larver) drepes ned av trykkbølger og støy. Større fisk svømmer unna og berger seg. Det forskningen ikke sier mye om er om fisken har «hukommelse» slik at de vet å sky områder som gjentatte ganger utsettes for seismisk skyting. Det en imidlertid vet med sikkerhet er at fisk er på næringsvandring og når plankton, krill, egg og larver drepes ned slik det har skjedd i en periode av over 50 år i Nordsjøen (se masteroppgave av Ole Damm Kvilhaug om seismisk skyting i Nordsjøen, 2006), så søker sild, makrell og predatorer på sild og makrell over til andre jaktmarker. Dette har Færøyene, Island og Grønland nytt godt av ved en stadig økende tilstrømming av disse fiskeslag. Etter hvert som seismisk skyting «eter seg nordover» kan følgen fort bli at skreien finner seg andre gyteplasser enn Lofoten og Vesterålen.

Forskerne vet at makrellen stort sett er forsvunnet fra Nordsjøen, kun en mindre bestand overvintrer utenfor Vestlandet. Det en samtidig ser er imidlertid at mengden makrell i Skagerak tar seg opp. Dette kan ha sammenheng med at mens Nordsjøen er skutt med seismikk på kryss og tvers i årevis, har slik aktivitet ikke skjedd i Skagerak.

Så lenge Norge beholder sin prosentvise andel av makrell og sild uansett hvor bestanden befinner seg (relativ stabilitet og historisk fordeling), blir det lite murring. Nå er det imidlertid sterke krefter som drar i retning av revidering av prosentfordelingen av fisk (Island, Færøyene og Grønland) – dvs. at landene iht. Havrettskonvensjonen artikkel 63 jfr. 56 fordeler bestandene iht. «sonetilhøringhetsprinsippet». Dersom det er en sammenheng mellom områder for seismisk skyting og fiskens vandringer vil et slikt prinsipp sterkt komme til å svekke Norges fiskerier i årene som kommer.

Tromsø, 29. august 2015

Peter Ørebech

Innspill til oppdatering av forvaltningsplanene for havområdene

I forbindelse med revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for havorådene, har Norges Kystfiskarlag gitt følgende innspill til prosessen: 

- registrering av fiskeriaktivitet

- sameksistens olje og fiskeri

- undervannsstøy og konsekvenser av seismikk

- høsting av raudåte

Hele dokumentet kan leses her

Klager på vedtak om leteboring ved Trænarevet

Norges Kystfiskarlag har klagd inn Miljødirektoratets vedtak om å tillate boring av letebrønn sør av Lofoten.

Med bakgrunn i at området er viktig oppvekst- og gyteområde for flere fiskesalg og at omsøkte område også er kategorisert som sårbart med hensyn til korallrevene på Trænabanken, krever Norges Kystfiskarlag at myndighetene vurderer søknaden særskilt, til tross for at området allerede er åpnet. Fiskerinæringen er per i dag underlagt restriksjoner i form av fiskeforbud med bunnredskaper i samme områder på grunn av korallforekomster. Det virker paradoksalt dersom området kan benyttes uten konsekvenser for annen næringsvirksomhet.

Miljødirektoratet besluttet i vedtak av 16. juli 2019 å gi tillatelse til boring av letebrønn 6611/1-1 Toutais i PL896. Norges Kystfiskarlag ba i klage av 5. august om at tillatelsen trekkes tilbake i påvente av ny, helhetlig behandling hvor det sannsynliggjøres hvilken ny kunnskap som tilsier at det er forsvarlig med oljevirksomhet i dette området.

Norges Kystfiskarlag har i forbindelse med reviderings- og oppdateringsarbeid med de overordnede forvaltningsplanene for havområdene blant annet påpekt at myndighetene ikke tar hensyn til ny kunnskap i tilstrekkelig grad. Gjeldende TFO-ordning nevnes i denne sammenheng som ett eksempel.

Det vises for øvrig til at Stortinget har vedtatt at norske havområder skal forvaltes med en helhetlig og økosystembasert tilnærming. Norges Kystfiskarlag opplever ikke at Miljødirektoratets vedtak om å gi tillatelse til boring av letebrønn i områder som er av stor viktighet for fiskeriene, og som er miljømessig sårbare, er i overenstemmelse med Stortingets vedtak.

Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom har også påklaget Miljødirektoratets vedtak

Krever innskjerping av seismikkrutiner

seismikk

I et brev til statsministerens kontor og 5 andre departementer og direktorater, krever Norges Kystfiskarlag at man begrenser seismikkaktivitet til et minimum og at man innksjerper at slik aktivitet skal skje i samarbeid med fiskeriinteressene. Norges Kystfiskarlag foreslår også at tilleggsseismikk koordineres av Oljedirektoratet, slik at de ulike selskapene dermed samlet sett reduserer seismikkaktivitetene.

Markering mot oljevirksomhet

Paul_Jensen_sedovDen 19. februar arrangerer Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja nasjonal markeringsdag, mot oljeboring i de sårbare havområdene over hele landet. Norges Kystfiskarlag er en av organisasjonene som har stilt seg bak denne markeringa. I Tromsø skal leder Paul Jensen holde appell på torget. Paul Jensen skal også møte stortingspolitikere i Oslo 23. februar sammen med Folkeaksjonen og flere andre organisasjoner. For NKF er det viktig å markere at vi ikke kan finne oss i å bli fortrengt fra fiskefeltene av en kortsiktig og tvilsom oljetragedie.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.