Ber om utsettelse på fartøyinstruksen

Ønsker dispensasjon for fartøy som ikke rekker fristen pga kapasitetsproblemer hos foretakene

I landsstyremøtet som Norges Kystfiskarlag avholdte 22. og 23. oktober, ble det vedtatt å be Sjøfartsdirektoratet om utsettelse på fristen for å få på plass fartøyinstruks for fiskefartøy med største lengde fra 8-10,67 m. Styret ønsker i første omgang at det tillates en dispensasjonsadgang til den enkelte fartøyeier som kan dokumentere å ha gjort avtale med et godkjent kontrollforetak for sertifisering. Anmodningen er oversendt Sjøfartsdirektoratet for vurdering.

Lang kø hos godkjente foretak

Styret i Norges Kystfiskarlag er positive til til økte sikkerhetskrav når det gjelder både konstruksjon og utstyr om bord i den minste kystflåten. Innføring av fartøyinstruks er derfor noe Kystfiskarlaget har jobbet systematisk og målrettet med overfor medlemmer over lang tid, både hva gjelder ordningens omfang og tidsfrister. Selv om flere har fått gjennomført førstegangskontroll eller er godt i gang med gjennomføringen, har vi den senere tid mottatt tilbakemeldinger fra medlemmer om manglende kapasitet hos Sjøfartsdirektoratets godkjente foretak, hvorpå pågangen hos enkelte foretak for tiden er så stor at disse ikke kan garantere ledig kapasitet innen årsskiftet.

Usikkerhet knyttet til fartøy i åpen gruppe

Sett i lys av at det i høring til deltakerforskriften 2019 som ble kjent 19. september, foreligger forslag fra Fiskeridirektoratet om å tilbakekalle ervervstillatelse for fartøy i åpen gruppe som ikke har gyldig fartøyinstruks, vil manglende utsettelse for svært mange fartøyeiere innebære
store økonomiske konsekvenser, da man vil stå i fare for å miste en avgjørende del av inntektsgrunnlaget sitt fra et viktig sesongfiskeri under Lofotfisket. Det vil også innebære unødvendig merarbeid og ressursbruk både for yrkesfiskere og byråkrati. I 2017 deltok ca 2400 fartøy i det åpne torskefiskeriet, jf. tall fra Fiskeridirektoratet om åpen gruppe. 

Kan gå ut over lokalsamfunn

Like viktig mener Norges Kystfiskarlag det er å påpeke de samfunnsmessige konsekvensene dette vil kunne medføre for fiskeriavhengige lokalsamfunn, hvor en vesentlig del av næringsvirksomheten på stedet er bygd opp rundt sesongfiskeriene.

Med bakgrunn i de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene manglende fartøyinstruks vil kunne innebære for både fartøyeiere og enkeltsamfunn, ser Norges Kystfiskarlag det som rimelig å be om utsatt frist for å få på plass sertifiseringen. Dette mener vi kan gjøres ved å gi dispensasjon til den enkelte fartøyeier som kan dokumentere å ha gjort avtale med et godkjent kontrollforetak for sertifisering, eller ved å gi en utsatt felles frist for hele flåtegruppen.

Krav til nødpeilesender

I det siste har Sjøfartsdirektoratet fått en del henvendelser som tyder på at mange er usikre på kravene til hvilke båter som skal ha nødpeilesender om bord. Sjøfartsdirektoratet har i denne sammenheng lagt ut følgende melding vedrørende fartøy under 15 meter:

Alle dekkede fiskebåter og åpne fiskebåter med styrehus som opererer i fartsområde kystfiske eller større skal være utstyrt med nødpeilesender, uavhengig av byggeår.

Det skal i utgangspunktet være en fri-flyt nødpeilesender, montert slik at den vil kunne flyte fritt opp til overflaten dersom båten skulle synke. Den skal også monteres slik at den kan hentes og aktiveres manuelt. På fartøy der det vil være farlig å hente «friflyten» for manuell aktivering kan den erstattes med en manuell nødpeilesender. En manuell nødpeilesender skal plasseres lett tilgjengelig, slik at den lett kan bli aktivert og tatt med i en redningsflåte.

Selv om fartøy som kun operer i fjordfiske ikke er pålagt å ha nødpeilesender vil vi oppfordre alle fartøyeiere til å ha nødpeilesender om bord. Vi vil også oppfordre eiere av fartøy som kan ha manuell nødpeilesender om bord til å vurdere anskaffelse av «friflyt» i tillegg. Dette er en rimelig måte å sikre at omverden blir alarmert omgående dersom det verst tenkelige skulle skje.

Møte om hviletidsbestemmelser

Norges Kystfiskarlag var til stede når Sjøfartsdirektoratet inviterte til møte om nytt regelverk vedrørende hviletidsbestemmelser i fiskeflåten. ILO-konvensjonen var ett av hovedtema i denne sammenheng. Vi har også meldt fra om at vi ønsker å være representert i arbeidsgruppen som er etablert, for å sikre en vellykket gjennomføring av bestemmelsene for kystflåten. 

Nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter

Som følge av den såkalte "Sjarkforskriften" som trådte i kraft 1.1.2014, utvides kontrollordningen for fiske- og fangstfartøy til også å gjelde båter fra åtte til 10,67 meter. For enkelte fartøyeiere innebærer dette kontrollfrist 1.1.2016.

Sjøfartsdirektoratet har lagt til grunn en gradvis innfasing av de nye kravene, hvor altså 1.1.2016 er fristen for eiere av båter bygd i 1998 og fram til i dag. Dersom fiskefartøyet skal benyttes i fartsområde Bankfiske, gjelder samme frist uavhengig av fartøyets byggeår. For fiskefartøy bygd før 1998 som er i fartsområde Kystfiske/Fjordfiske gjelder andre kontrollfrister. For nærmere informasjon om gjeldende frister, se Sjøfartsdirektoratets informasjonsbrosjyre.

Liste over godkjente kontrollforetak som har offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn på fiskefartøy under 15 meter.

Sjøfartsdirektoratet med egen veileder for sikkerhetsstyringssystem

sikkerhetsstyringFra 1 juli 2017 vil det være krav til at redere som har fiskefartøy med bruttotonnasje under 500 skal operere med et sikkerhetsstyringssystem.

Dette sikkerhetsstyringssystemet skal ikke sertifiseres av Sjøfartsdirektoratet, men systemet skal oppfylle kravene i forskrift nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy.

Last ned veileder som pdf

Medlemmer er selvsagt velkomne til å ta kontakt med Kystfiskarlagets servicekontor på e-post eller telefon for nærmere informasjon og veiledning.

Er du medlem i Nordlys eller Tromstrygd har også disse kundefordeler der det tilbys hjelp til implementering av sikkerhetsstyringssystem.

Spørsmål om fjordfiske og fartøyinstruks

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en artikkel med informasjon om spørsmål knyttet til fartsområde fjordfiske og fartøyinstruks.

I forbindelse med kontroll av fiskebåter er det en del krav som relateres til fartsområder. Sjøfartsdirektoratet får en del spørsmål om grensene for det minste fartsområdet, som er fjordfiske, og om det senere er mulig å øke fartsområdet ut over fjordfiske. Her kan du få svar på disse spørsmålene.

Fartsområde fjordfiske

Fjordfiske er det minste fartsområdet vi har for fiskebåter. Det er som navnet tyder på beregnet på de minste båtene som normalt bare er beregnet for bruk i beskyttede områder. I dette fartsområdet er det veldig begrenset hvor langt ut en båt kan gå og området er ikke sammenhengende langs hele kysten. Det betyr at med fjordfiske kan det være vanskelig å seile over større avstander for å drive fiske med utgangspunkt i andre steder enn «hjemmehavn», f.eks. å seile fra Trøndelag til Lofoten for å delta på Lofotfiske.

Alle fartsområder er definert i forskrift 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder.

Fjordfiske er i forskriftens § 21 definert slik:

Fiske og fangst i farvann på den norske kyst hvor åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil (jf. vedlegg III), eller åpent farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller annet beskyttet farvann.

Området som dekker første delen av definisjonen, åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil, er avgrenset av de punktene som er spesifisert i vedlegg 3 til forskriften. Dette er også sammenfallende med fartsområde 3 som er et fartsområde som brukes for laste- og passasjerskip. Det er viktig å merke seg at itillegg dekker fjordfiske åpent farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller annet beskyttet farvann.

Det betyr at hvis du på tur til og fra fiskefeltet, og på feltet, alltid er nærmere enn tre nautiske mil fra et område som kan fungere som havn, er du i fartsområde fjordfiske uavhengig av grensene som det vises til i vedlegg 3. Hvilke områder som kan fungere som havn må den enkelte skipper vurdere, ut fra båtens størrelse, værforhold, lokalkunnskap m.v.

Ved kontroller fra Sjøfartsdirektoratet eller Kystvakten må den enkelte skipper kunne vise til hvilke område(r) som er utgangspunkt for tremilsgrensen hvis du har operert utenfor punktene i vedlegg 3. Du må kunne sannsynliggjøre at det for din båt er realistisk å bruke de valgte utgangspunktene som havn for å kunne søke ly.

Hva hvis jeg velger fjordfiske og senere skal ha fartøyinstruks for større fartsområde?

Avhengig av båtens størrelse og byggeår er krav til bl.a. stabilitet og utstyr litt lempeligere i fjordfiske enn i større fartsområder. Det kan derfor være ønskelig å velge fjordfiske for en del båteiere for å komme lettere i mål med sertifisering. Det er ikke noe til hinder for at en båteier velger en slik løsning, så lenge båten ikke brukes utenfor fjordfiske før fartøyinstruks for et større fartsområde er på plass. Når utstyr og ev. dokumentasjon som kreves for det økte fartsområdet er på plass tar du kontakt med godkjent foretak for utvidelse av fartsområde. 

Kan jeg fiske i fjordfiske uten fartøyinstruks for større fartsområde?

Dersom båten din er bygd før 1983 kan du fiske i fjordfiske uten fartøyinstruks. Du trenger ikke melde fra til Sjøfartsdirektoratet om dette, men det er ditt eget ansvar å holde deg innenfor grensene for fjordfiske.

Hva om jeg ikke får fartøyinstruks før fristen?

Så snart du har gyldig fartøyinstruks kan du fiske i det området instruksen tillater. Hvis båten er bygd før 1983 kan du bruke båten i fjordfiske inntil datoene i tabellen her. Hvis båten din er bygd etter 1983 kan ikke båten benyttes i fiske før den har fått fartøyinstruks.

Kan jeg vente med å få utarbeidet stabilitetsberegningene?

For noen båter kan man få fartøyinstruks selv om du ikke har fått utarbeidet stabilitetsberegninger for båten.  For båter bygd før 1992 og som brukes i fjordfiske er det en utvidet frist for krav til stabilitetsberegninger. Fristene som gjelder er:

  • 1. januar 2022 for båter mellom 8 og 9 meter
  • 1. januar 2021 for båter mellom 9 og 10,67 meter

Hvis du fisker med not og tar om bord fangsten kan du ikke få utsatt frist for stabilitetsberegningene. 

Eksempel 1

En fiskebåt mellom 9 og 10,67 meter bygget i perioden 1983 til 1992 skal ha fartøyinstruks utstedt av et godkjent foretak senest 1. januar 2019. Hvis fartøyet kun brukes i fartsområde fjordfiske kan fartøyinstruksen utstedes med gyldighet frem til 1. januar 2021 selv om det ikke er utarbeidet og godkjent stabilitetsberegninger dersom båten ikke fisker med not og tar om bord fangsten.

Hvis eier av en slik båt ønsker å utvide fartsområdet til kystfiske før 1. januar 2021 sørger vedkommende for å få utarbeidet stabilitetsberegninger, og få dem godkjent av et godkjent foretak. Også utstyr som nødpeilesender, nødraketter og håndbluss må kompletteres. Når alt det som kreves for kystfiske er i orden kontaktes et godkjent foretak for kontroll av båten og utstedelse av ny fartøyinstruks for kystfiske.

Eksempel 2

En fiskebåt på mellom 9 og 10,67 meter bygget i perioden 1970 til 1983 skal ha fartøyinstruks utstedt av et godkjent foretak senest 1. januar 2020, forutsatt at båten ikke skal brukes i større fartsområde enn fjordfiske. Så lenge båten kun brukes i fjordfiske behøver eieren ikke gjøre noe før kontrollarbeidet med fartøyinstruksen skal påbegynnes. Eieren må selv sørge for at godkjent foretak kontaktes så tidlig at kontroll og godkjenning av fartøyet kan være på plass før 1. januar 2020.

Hvis eier av en slik båt ønsker å utvide fartsområdet til kystfiske (eller større) før 2020 sørger vedkommende for å få på plass nødvendig utstyr og dokumentasjon som kreves, og tar så kontakt med godkjent foretak for kontroll og utstedelse av fartøyinstruks.

Les mer om prosessen med godkjenning av fartøy her. Du behøver ikke fartøyinstruks for et fartøy som ikke er i bruk.

Utvidelse av fartsområdebegrensning i fiskeskippersertifikat klasse C

 

Sjøfartsdirektoratet utvider fartsområdebegrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C fra bankfiske I til bankfiske II i perioden 15. mai til 30. oktober.

Bakgrunn

Etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 31 må fører av fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter minimum ha fiskeskippersertifikat klasse C. Dette sertifikatet gir rett til å tjenestegjøre som skipsfører på fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter i fartsområde bankfiske I, og som ansvarshavende vaktoffiser på fiskefartøy med bruttotonnasje under 50 og største lengde mellom 10,67 og 24 meter i fartsområde bankfiske I.

Sjøfartsdirektoratet har mottatt en rekke henvendelser fra næringen om at begrensningen i fartsområde bankfiske I skaper utfordringer for de mindre kystfiskefartøyene. Vi vil på bakgrunn av dette starte et arbeid hvor vi vurderer om det er behov for å endre kvalifikasjonsforskriften § 31. Dette er imidlertid en tidkrevende prosess.

Som en midlertidig løsning har Sjøfartsdirektoratet kommet til at begrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C for fartsområde bankfiske I utvides til bankfiske II i perioden 15. mai til 30. oktober. Begrunnelsen for utvidelsen er at det normalt vil være fartsforhold til sjøs som er mindre utfordrende i den såkalte sommerperioden, slik at utvidelsen anses å være sikkerhetsmessig forsvarlig gitt at nedenstående vilkår er oppfylt.

Utvidelsen er knyttet til fartsområdebegrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C. Det forutsettes at det aktuelle fartøyet er sertifisert for fartsområde bankfiske II, og at radiooperatør om bord er sertifisert for å betjene fartøyets radioutstyr. Når disse forutsetningene er oppfylt anser Sjøfartsdirektoratet at en utvidelse av begrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C fra fartsområde bankfiske I til bankfiske II er sikkerhetsmessig forsvarlig i den angitte sommerperioden. Utvidelsen anses heller ikke å være til ugunst for andre aktører i fiskerinæringen.

blakveitefeltet 1

Foto: Petter Myklebust

Viktig presisering om kontroll av elektriske anlegg i fiskefartøy

Fartøy med største lengde over 6 meter, bygget etter 1967, har krav til installasjonsbevis for det elektriske anlegget.

Norges Kystfiskarlag får en del henvendelser fra medlemmer vedrørende mindre fiskefartøy som skal inn i kontrollordningen (Sjarkforskriften av 1.1.2014) og spørsmål knyttet til det elektriske anlegget. Det viser seg at en del elektroforetak har gitt misvisende informasjon til fartøyeiere når det gjelder installasjon av utstyr som fartøyet ikke er påkrevd gjennom Sjarkforskriften. Det elektriske anlegget skal være i henhold til regelverket som gjaldt ved byggetidspunkt, som enkelte redere har opplevd å ikke få aksept for hos elektroforetakene. Vi vil i denne sammenheng presisere følgende bestemmelser vedrørende elektriske anlegg, med henvisning til Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde:

§ 23.Elektriske anlegg

(1) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal oppfylle kravene i Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg.

(2) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget før 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal være i henhold til regelverket som gjaldt ved byggetidspunktet.

(3) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget mellom 1. januar 1992 og 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i den nå opphevede forskrift 1. mars 1990 nr. 125 for elektriske anlegg - Maritime installasjoner.

(4) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i forskrift 4. desember 2001 nr. 1450 om maritime elektriske anlegg utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontroll av elektriske anlegg på fartøy under 15 meter

Installasjonsbeviset må fornyes ved eventuell endring av det elektriske anlegget. Kontrollen skal utføres av elektroinstallatør (minimum gruppe L), og det utstedes installasjonsbevis fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

Fartøy fra 8 til 10,67 meter som ikke har gyldig installasjonsbevis ved tidspunkt for førstegangskontroll av fartøyet hos Godkjent foretak må gjennomgå kontroll ved elektroforetak akseptert av DSB. Det utstedes da et kontrollskjema som må fornyes ved eventuell endring av det elektriske anlegget.

Etter 1. juli 2014 skal fiskefartøy med største lengde 9 til 10,67 meter skal ha periodisk kontroll av det elektriske anlegget ved akseptert elektroforetak når fartøyet fases inn i kontrollordningen (kontroll ved godkjent foretak). Det vil si at dersom fartøyets installasjonsbevis er gyldig når fartøyet fremstilles for førstegangskontroll, skal første periodiske kontroll av elektrisk anlegg utføres innenfor en periode på 5 år. Kontroll av det elektriske anlegget skal utføres av elektroforetak akseptert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og det utstedes kontrollskjema fastsatt av DSB.

Nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter

Ofte stilte spørsmål om kontroll av fiskefartøy under 15 meter

Her finner du godkjente foretak

 

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.