Krav til nødpeilesender

I det siste har Sjøfartsdirektoratet fått en del henvendelser som tyder på at mange er usikre på kravene til hvilke båter som skal ha nødpeilesender om bord. Sjøfartsdirektoratet har i denne sammenheng lagt ut følgende melding vedrørende fartøy under 15 meter:

Alle dekkede fiskebåter og åpne fiskebåter med styrehus som opererer i fartsområde kystfiske eller større skal være utstyrt med nødpeilesender, uavhengig av byggeår.

Det skal i utgangspunktet være en fri-flyt nødpeilesender, montert slik at den vil kunne flyte fritt opp til overflaten dersom båten skulle synke. Den skal også monteres slik at den kan hentes og aktiveres manuelt. På fartøy der det vil være farlig å hente «friflyten» for manuell aktivering kan den erstattes med en manuell nødpeilesender. En manuell nødpeilesender skal plasseres lett tilgjengelig, slik at den lett kan bli aktivert og tatt med i en redningsflåte.

Selv om fartøy som kun operer i fjordfiske ikke er pålagt å ha nødpeilesender vil vi oppfordre alle fartøyeiere til å ha nødpeilesender om bord. Vi vil også oppfordre eiere av fartøy som kan ha manuell nødpeilesender om bord til å vurdere anskaffelse av «friflyt» i tillegg. Dette er en rimelig måte å sikre at omverden blir alarmert omgående dersom det verst tenkelige skulle skje.

Møte om hviletidsbestemmelser

Norges Kystfiskarlag var til stede når Sjøfartsdirektoratet inviterte til møte om nytt regelverk vedrørende hviletidsbestemmelser i fiskeflåten. ILO-konvensjonen var ett av hovedtema i denne sammenheng. Vi har også meldt fra om at vi ønsker å være representert i arbeidsgruppen som er etablert, for å sikre en vellykket gjennomføring av bestemmelsene for kystflåten. 

Nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter

Som følge av den såkalte "Sjarkforskriften" som trådte i kraft 1.1.2014, utvides kontrollordningen for fiske- og fangstfartøy til også å gjelde båter fra åtte til 10,67 meter. For enkelte fartøyeiere innebærer dette kontrollfrist 1.1.2016.

Sjøfartsdirektoratet har lagt til grunn en gradvis innfasing av de nye kravene, hvor altså 1.1.2016 er fristen for eiere av båter bygd i 1998 og fram til i dag. Dersom fiskefartøyet skal benyttes i fartsområde Bankfiske, gjelder samme frist uavhengig av fartøyets byggeår. For fiskefartøy bygd før 1998 som er i fartsområde Kystfiske/Fjordfiske gjelder andre kontrollfrister. For nærmere informasjon om gjeldende frister, se Sjøfartsdirektoratets informasjonsbrosjyre.

Liste over godkjente kontrollforetak som har offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn på fiskefartøy under 15 meter.

Sjøfartsdirektoratet med egen veileder for sikkerhetsstyringssystem

sikkerhetsstyringFra 1 juli 2017 vil det være krav til at redere som har fiskefartøy med bruttotonnasje under 500 skal operere med et sikkerhetsstyringssystem.

Dette sikkerhetsstyringssystemet skal ikke sertifiseres av Sjøfartsdirektoratet, men systemet skal oppfylle kravene i forskrift nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy.

Last ned veileder som pdf

Medlemmer er selvsagt velkomne til å ta kontakt med Kystfiskarlagets servicekontor på e-post eller telefon for nærmere informasjon og veiledning.

Er du medlem i Nordlys eller Tromstrygd har også disse kundefordeler der det tilbys hjelp til implementering av sikkerhetsstyringssystem.

Utvidelse av fartsområdebegrensning i fiskeskippersertifikat klasse C

 

Sjøfartsdirektoratet utvider fartsområdebegrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C fra bankfiske I til bankfiske II i perioden 15. mai til 30. oktober.

Bakgrunn

Etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 31 må fører av fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter minimum ha fiskeskippersertifikat klasse C. Dette sertifikatet gir rett til å tjenestegjøre som skipsfører på fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter i fartsområde bankfiske I, og som ansvarshavende vaktoffiser på fiskefartøy med bruttotonnasje under 50 og største lengde mellom 10,67 og 24 meter i fartsområde bankfiske I.

Sjøfartsdirektoratet har mottatt en rekke henvendelser fra næringen om at begrensningen i fartsområde bankfiske I skaper utfordringer for de mindre kystfiskefartøyene. Vi vil på bakgrunn av dette starte et arbeid hvor vi vurderer om det er behov for å endre kvalifikasjonsforskriften § 31. Dette er imidlertid en tidkrevende prosess.

Som en midlertidig løsning har Sjøfartsdirektoratet kommet til at begrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C for fartsområde bankfiske I utvides til bankfiske II i perioden 15. mai til 30. oktober. Begrunnelsen for utvidelsen er at det normalt vil være fartsforhold til sjøs som er mindre utfordrende i den såkalte sommerperioden, slik at utvidelsen anses å være sikkerhetsmessig forsvarlig gitt at nedenstående vilkår er oppfylt.

Utvidelsen er knyttet til fartsområdebegrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C. Det forutsettes at det aktuelle fartøyet er sertifisert for fartsområde bankfiske II, og at radiooperatør om bord er sertifisert for å betjene fartøyets radioutstyr. Når disse forutsetningene er oppfylt anser Sjøfartsdirektoratet at en utvidelse av begrensningen i fiskeskippersertifikat klasse C fra fartsområde bankfiske I til bankfiske II er sikkerhetsmessig forsvarlig i den angitte sommerperioden. Utvidelsen anses heller ikke å være til ugunst for andre aktører i fiskerinæringen.

blakveitefeltet 1

Foto: Petter Myklebust

Viktig presisering om kontroll av elektriske anlegg i fiskefartøy

Fartøy med største lengde over 6 meter, bygget etter 1967, har krav til installasjonsbevis for det elektriske anlegget.

Norges Kystfiskarlag får en del henvendelser fra medlemmer vedrørende mindre fiskefartøy som skal inn i kontrollordningen (Sjarkforskriften av 1.1.2014) og spørsmål knyttet til det elektriske anlegget. Det viser seg at en del elektroforetak har gitt misvisende informasjon til fartøyeiere når det gjelder installasjon av utstyr som fartøyet ikke er påkrevd gjennom Sjarkforskriften. Det elektriske anlegget skal være i henhold til regelverket som gjaldt ved byggetidspunkt, som enkelte redere har opplevd å ikke få aksept for hos elektroforetakene. Vi vil i denne sammenheng presisere følgende bestemmelser vedrørende elektriske anlegg, med henvisning til Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde:

§ 23.Elektriske anlegg

(1) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal oppfylle kravene i Nordisk Båt Standard (1990) Y11 om elektriske anlegg.

(2) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget før 1. januar 1992 med elektriske anlegg med spenning inntil 50 V skal være i henhold til regelverket som gjaldt ved byggetidspunktet.

(3) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget mellom 1. januar 1992 og 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i den nå opphevede forskrift 1. mars 1990 nr. 125 for elektriske anlegg - Maritime installasjoner.

(4) Fartøy med største lengde 6 til 15 meter bygget etter 1. januar 2002 med elektrisk anlegg med spenning over 50 V skal tilfredsstille kravene fastsatt i forskrift 4. desember 2001 nr. 1450 om maritime elektriske anlegg utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontroll av elektriske anlegg på fartøy under 15 meter

Installasjonsbeviset må fornyes ved eventuell endring av det elektriske anlegget. Kontrollen skal utføres av elektroinstallatør (minimum gruppe L), og det utstedes installasjonsbevis fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

Fartøy fra 8 til 10,67 meter som ikke har gyldig installasjonsbevis ved tidspunkt for førstegangskontroll av fartøyet hos Godkjent foretak må gjennomgå kontroll ved elektroforetak akseptert av DSB. Det utstedes da et kontrollskjema som må fornyes ved eventuell endring av det elektriske anlegget.

Etter 1. juli 2014 skal fiskefartøy med største lengde 9 til 10,67 meter skal ha periodisk kontroll av det elektriske anlegget ved akseptert elektroforetak når fartøyet fases inn i kontrollordningen (kontroll ved godkjent foretak). Det vil si at dersom fartøyets installasjonsbevis er gyldig når fartøyet fremstilles for førstegangskontroll, skal første periodiske kontroll av elektrisk anlegg utføres innenfor en periode på 5 år. Kontroll av det elektriske anlegget skal utføres av elektroforetak akseptert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og det utstedes kontrollskjema fastsatt av DSB.

Nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter

Ofte stilte spørsmål om kontroll av fiskefartøy under 15 meter

Her finner du godkjente foretak

 

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.