"Det skal være virksomhet både på land og på sjøen"

"Vi kan ikke godta at man organiserer seg bort fra samfunnskontrakten man har inngått sa Aps fiskeripolitiske talsperson Ingrid Heggø.
- Både lokalt og på fylket har Arbeiderpartiet vært klare på at det skal være virksomhet både på land og på sjøen, sa Ap-nestleder Trond Giske. Regjeringens sjømatmelding gir motsatte signaler. Vi ønsker å vite konsekvensene før man eventuelt spenner bein på noe av det som har vært bærebjelkene i norsk fiskeripolitikk tidligere, sa Giske." - les mer her: http://www.vol.no/nyheter/hadsel/2016/01/11/Det-er-%C3%A8n-virksomhet-12016369.ece

Norges Kystfiskarlag mener det er bra at noen setter fokus mot konsekvensene ved å endre på leveringsplikten. Det snakkes for lite om dette. Der må foreligge forskning på både de sosiale, økonomiske og biologiske konsekvensene av forslag i sjømatmeldingen før man i det hele tatt vurderer noe. Har noen tenkt på ringvirkningene i distriktene?

Gadus Poseidon. Credit: Harald M. Valderhaug

Stortingsmelding om sjømatindustrien lagt fram

Regjeringas sjømatmelding ble presentert på Kystens Hus i Tromsø 13. november.

Dette er hovedpunktene:

  • Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt
  • Regionalisere leveringsplikten
  • Fjerne bearbeidingsplikten
  • Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten.
  • Mer balansert markedsplass for villfisk
  • Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen
  • Økt satsing på forskning og innovasjon
  • Videre forbedring av markedsadgang

Hele stortingsmeldingen kan leses her

Norges Kystfiskarlag sine umiddelbare reaksjoner er:

Leveringsplikten

Norges Kystfiskarlag mener det er galt å oppheve leveringsplikten. Leveringsplikt har bidratt til et stabilt antall landingssteder langs kysten, som med regjeringens forslag vil føre til at det etter hvert blir lengre avstander mellom landingsstedene. For kystflåten er det uheldig, og særlig uheldig blir det for den minste fiskeflåten. Det vil føre til at kvalitetsarbeidet, som prioriteres høyt i næringen, får dårligere rammevilkår. Det er synd at kvaliteten på fersk, fin og kortreist råstoff fra kystflåten forringes på grunn av de strukturelle endringene, som vil komme som en konsekvens av forslagene.

Bearbeidingsplikten

Dersom bearbeidingsplikten forsvinner vil det føre til mindre produksjon ved landanleggene, og dette vil også ramme de mottaksstasjoner som ikke driver med bearbeiding. Disse mottaksstasjonene fungerer som landingssteder for kystflåten, hvorpå fangstene blir videresendt til produksjonsanlegg. Et eksempel på dette er filetproduksjonen ved Båtsfjordbruket. Båtsfjordbruket får nesten daglig fersk fisk fra mottaksstasjoner i Vardø og Vadsø. Norway Seafood har mottaksstasjoner på flere steder langs kysten. Det er ingen tvil om at forslagene om leverings- og bearbeidingsplikten også vil svekke landingsmulighetene til kystflåten. Grunnlaget for produksjon ved landanleggene svekkes dersom trålerråstoffet blir helt borte. Norges Kystfiskarlag støtter de ordførere som så sterkt advarer mot forslagene til regjeringen.

Aktivitetsplikten og trålekonsesjoner

Den norske totalkvoten på torsk har over lang tid vært fordelt med 70 % til kystflåten og 30 % til trålerflåten. Trålerflåtens andel har hele tiden vært til for å sikre råstoff til landanleggene, og dette er fortsatt den politiske begrunnelsen for fordelingen. Nå er den politiske begrunnelsen endret, men hvorfor skal man da beholde denne fordelingen? Med regjeringens forslag er det med andre ord ingen grunn til at denne fordelingen fortsatt skal stå fast. Regjeringen har heller ikke denne gangen gitt en politisk begrunnelse for fordelingen. Norges Kystfiskarlag mener at fordeling av torsk mellom kyst- og trålerflåte må settes i samsvar med hva den faktiske fordelingen har vært i den senere tid av landinger fra trålere med leveringsplikt. Den trålerflåte, som benytter sine konsesjoner i tråd med intensjonen med leverings- og bearbeidingsplikten bør få beholde sine kvoter. Den andel som unndras forpliktelsene må kunne overføres til kystflåten. En slik rokering vil sikre at torskekvoter, som er ment for norsk landindustri, faktisk blir levert der meningen er at det skal leveres.

Fiskesalgsloven

Norges Kystfiskarlag frarådet senest i sitt høringssvar i forbindelse med NOU 2014:16 endringer av havressursloven, deltakerloven og fiskesalgsloven. Vi mener fortsatt at prinsippet om at fiskerne skal ha rett til å bestemme betingelsene for salg av sine produkter, inkludert fastsettelse av minstepris, skal stå fast. Vi har registrert at deler av industrien og dens organisasjoner ønsker å frata salgslagene forhandlingsmakt ved å fjerne fiskernes vetorett i prisforhandlinger for å øke sin fortjenestemargin. Norges Kystfiskarlag mener imidlertid at man i stedet for å endre en velfungerende fiskesalgslov (som forøvrig ble vedtatt av et enstemmig Storting for bare to år siden) må fokusere på kvalitetsarbeid, produktutvikling og markedsarbeid, for på denne måten å øke verdiskapningen for alle ledd i næringen. Dette vil etter vårt syn ha større innvirkning på verdiskapningen enn å holde prisen til fisker lavest mulig, som er en sannsynlig konsekvens dersom fiskernes vetorett i prisforhandlingene forsvinner.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.