Arealkonfliktene i Lofotfisket

Norges Kystfiskarlag behandlet høringen om lokal forskrift for øst-Lofoten i arbeidsutvalgsmøte 6. desember. Fiskeridirektoratets forslag støttes i all hovedsak.

Henstillingsområde for snurrevad ved Henningsvær

Fiskeridirektoratet har besluttet å opprette et henstillingsområde for snurrevad sør for Henningsvær som er ekslusivt tilgjengelig for fiske med snurrevad. Henstillingsområdet har virkning fra mandag 8.mars 2021 kl.12.00 til 15.april 2021. 

Begrensninger for fiske med snurrevad som følger av Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2021 og annen lovgivning, må overholdes. 

Foreslått henstillingsområde utenfor Henningsvær har følgende koordinater:

1. N 68° 07.65 E 014° 09.85
2. N 68° 04.50 E 014° 09.80
3. N 68° 04.50 E 014° 14.10
4. N 68° 08.10 E 014° 150

 

Fiskeridirektoratet region Nord påpekte i sitt vedtak at henstillingsområder skal opprettes der det er behov for det, og ikke før behovet oppstår. Kystfiskarlaget stilte seg dermed kritisk til opprettelsen av henstillingsområdet, da det så langt ikke er registrert konflikter i området. I svar til Fiskeridirektoratet henviste Kystfiskarlaget til forkastregelen, som vil være overordnet henstillingsområdet.

Kystfiskarlaget stiller seg videre spørrende til hvorfor særegne henstillingsområder for snurrevad ikke var tema i de ordinære høringsrundene om lokal regulering i Lofoten, men i stedet melder seg som krav like etter reguleringen har tredd i kraft og andre redskapsgrupper har etablert aktivitet i området. Faststående bruk i området ble påkrevd flyttet innen henstillingsområdet tredde i kraft.  

henstillingsomrade snurrevad henningsvaer fdir 08032021

Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

Høringssvar -Fiske med snurrevad med fartøy under 11 meter innenfor fjordlinjene og tillatelse for fartøy som fisker med snurrevad under 15 meter i Henningsværboksen

Høringssvar –Fiske med snurrevad med fartøy under 11 meter innenfor fjordlinjene og tillatlese for fartøy som fisker med snurrevad under 15 meter i Henningsværboksen

 

 

Fartøy under 15 meter i Henningsværboksen

Norges Kystfiskarlag kan ikke støtte seg til at det åpnes for at fartøy opptil 15 meter, som fisker med snurrevad, skal få fiske i ”Henningsværboksen” i de perioder der andre fartøy med passive konvensjonelle redskaper har tilgang. Henningsværboksen er et særlig vernetiltak for å sikre gyting og bærekraftige bestander av blant annet kysttorsk. Boksen er ikke til for å gi flere dispensjoner for redskapsgrupper som er definert som aktive redskaper av en samlet næring og forvaltningen, jamfør grensedragningsutvalget. Ettersom snurrevadfartøy under 11 meter har mindre fangstkapasitet gikk Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag, i arbeidsgruppe om kystnær redskapsregulering, inn for at man kan tillate snurrevadfartøy under 11 meter i perioder det tillates fartøy mellom 11-15 meter med andre passive redskaper.

Norges Kystfiskarlag mener generelt at dersom det fiskes i Henningsværboksen, bør passive og selektive redskaper som garn, line og juksa som prioriteres, og ikke snurrevad. Videre mener Kystfiskarlaget at det må foreligge avklaringer på bruks -og arealkonfliktene som oppsto nært Henningsvær i vinter mellom linefartøy og snurrevadfartøy, før en kan vurdere å slippe til flere snurrevadfartøy.

Generelt unntak for snurrevadfartøy under 11 meter innenfor fjordlinjene

Redskapsbegrensninger for størrelse på bruket av snurrevad for fartøy med faktisk lengde under 11 meter som foreslås i høringsnotatet må følges dersom man skal tillate disse fartøyene innenfor fjordlinjene. Norges Kystfiskarlag gir derfor sin støtte til dette forslaget dersom meningen er og avgrense fisket til liten snurrevad, dvs. ikke tillate så stor snurrevad som et slikt fartøy i beste fall kan håndtere.

For å kunne slippe til snurrevadfartøy under 11 meter må det først innføres omfattende tiltak som begrenser redskapsmengden for de autolinefartøy som har tilgang til og fiske innenfor fjordlinjene. Dagens begrensninger er ikke tilfredsstillende for å sikre langsiktig og bærekraftig utnyttelse av de lokale viktige bestandene av blant annet kysttorsk, brosme og lange. 

 

Kopi til :

Sentralstyret

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet 

 

Skrevet 05.10.17

Nye krav om henstillingsområder for snurrevad

Norges Kystfiskarlag mottok krav om nye henstillingsområder for snurrevad fra Fiskeridirektoratet region Nord 15.mars. Kravene kommer som følge av vedtak gjort i Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Bakgrunnen for forslaget er arealkonflikt mellom garnbuk og snurrevadflåten. Det ble opprettet et henstillingsområde for snurrevad rett øst for linefeltet ved Henningsvær 8.mars. Ettersom det viser deg å være lite fisk i dette området, er det nå fremsatt krav om et henstillingsområde for snurrevadfartøy under 11 m, samt forslag til et henstillingsområde vest for linefeltet for alle snurrevadfartøy. 

I svar til Fiskeridrektoratet viser Kystfiskarlaget til sluttseddeldata mottatt fra Råfisklaget, hvor det fremkommer at snurrevad som redskapsgruppe har stått for halvparten av fangstverdien tatt i det aktuelle området (statistikkområde 00-46) så langt i år. Effektiviteten og fangst pr fartøy viser ingen tendens til særegne utfordringer for denne flåten samlet sett - heller tvert imot. Det legges også til grunn at det kun er en uke siden snurrevadflåten fikk tildelt eget henstillingsområde innenfor gjeldende statistikkområde, som er vesentlig større enn i fjor, som et såkalt «føre-var-tiltak». Dette har ikke vært brukt, til tross for at det var garnsettinger i området når henstillingsområdet ble opprettet.

Garnflåten opplever også store arealutfordringer innenfor sin redskapsgruppe i de samme områdene, samtidig som fisket er dårlig. Det vil få store konsekvenser for dem dersom de må vike fra sine etablerte fiskefelt, og vil ikke aksepteres. Det bes om forståelse for at det er utfordrende forhold for samtlige fiskere i alle redskapsgrupper i år. Vi kan ikke se at det er grunn til å innføre ekstraordinære tiltak for en gruppe, forholdene tatt i betraktning. Samtidig stiller vi spørsmål ved hva som er hensikten med evalueringsmøter og høringsrunder som ledd i utarbeidelsen av lokale forskrifter dersom stadige krav om egne områder fremmes i storstilt skala utenom etablerte fora, like etter at forskriften er satt. Dette har de senere årene utviklet seg til sedvane heller enn bakgrunn i reelle behov, og er etter vårt syn svært uheldig. Det undergraver betydningen av forskriften. Norges Kystfiskarlag understreker at opprettelse av henstillingsområder underveis i fisket må være faktabasert og selvstendig vurdert av Fiskeridirektoratet før det sendes ut på høring. 

Norges Kystfiskarlag har forståelse for at snurrevadflåten under 11 meter kan ha ekstra utfordringer i fisket på innersia, i likhet med det andre mindre fartøy har i kampen om arealer. Kystfiskarlaget er opptatt av at også disse fartøyene skal ha muligheter til å drive et rasjonelt fiske. Ifølge Fiskeridirektoratet dreier det seg i antall om potensielt 9 slike fartøy i Lofoten som trenger eget hav. Disse fartøyene må dermed sammenlignes med andre redskapsgrupper under 11 m som drifter i samme område for å vurdere nødvendigheten av å opprette et eget henstillingsområde for dette flåtesegmentet. Kystfiskarlaget ber Fiskeridirektoratet å foreta denne vurderingen basert på de nødvendige analyser.

Kartillustrasjon med innmeldte bruk 15. mars:

Oppretter to henstillingsområder i Lofoten

Med bakgrunn i det pågående Lofotfiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, vil Fiskeridirektoratet region Nordland opprette to henstillingsområder. I disse to områdene ønskes det at snurrevadbåten kan få utøve sitt fiske, samt at line- og garnbåter tar hensyn til dette og ikke setter bruk i disse områdene.
Områdene er i disse koordinatene
 

Henstillingsområde (snurrevad) Staven ved Røst:

Posisjon

Breddegrad

Lengdegrad

Nord 67 grader 28,00 minutter. Øst 012 grader 13,50 minutter.

N 67°28.00´

E 012°13.50´

Nord 67 grader 28,75 minutter. Øst 012 grader 17,30 minutter.

N 67°28.75´

E 012°17.30´

Nord 67 grader 30,00 minutter. Øst 012 grader 19,00 minutter.

N 67°30.00´

E 012°19.00´

Nord 67 grader 29,50 minutter. Øst 012 grader 22,00 minutter.

N 67°29.50´

E 012°22.00´

Nord 67 grader 27,00 minutter. Øst 012 grader 17,00 minutter.

N 67°27.00´

E 012°17.00´

Området ved Henningsvær er i disse koordinatene:

Posisjon

LT

LG

Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.

N 68°07.65´

E 014°09.80´

Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 12,25 minutter.

N 68°07.65´

E 014°12.25´

Nord 68 grader 03,70 minutter. Øst 014 grader 13,50 minutter.

N 68°03.70´

E 014°13.50´

Nord 68 grader 03,70 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.

N 68°03.70´

E 014°09.80´

Ved spørsmål, ta kontakt med Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet eller Region Nordland.

 

Uttalelse til kravet om egne snurrevadfelt i Lofoten

Norges Kystfiskarlag har behandlet forslag om opprettelse av egne snurrevadfelt i Lofoten, etter anmodning fra Fiskeridirektoratet region Nordland med bakgrunn i ulike krav framsatt av Nordland fylkes fiskarlag og Einar Helge Meløysund.

Norges Kystfiskarlag avviser kravene med bakgrunn i at Lofotfisket allerede er i gang og at forslaget vil innebære store konsekvenser for et betydelig antall garn- og linefartøy som allerede har etablert seg på feltene de har benyttet gjennom flere tiår. At det foreslås eget snurrevadfelt i disse områdene er uaktuelt. Tilgjengelig fangststatistikk for fartøyene som har fremmet krav vitner lite om at flåten har vanskeligheter med å drive et rasjonelt fiske, som det påstås i høringen.

Da Fiskeridirektoratet avholdte eget møte om arealkonfliktene i Lofotfisket i Bodø i november, hvor organisasjonene og ulike redskapstyper var representert, fremkom det ingen informasjon her som tilsa at eksklusive felt for snurrevad i nevnte områder hverken var ønskelig eller nødvendig.

Dersom det for framtiden skal etableres egne felt for spesifikke brukstyper, er det en absolutt forutsetning at samtlige redskapsgrupper får anledning til å bli hørt gjennom sine respektive organisasjoner i god tid før sesongens start. Videre at havdeling vurderes i hele Lofoten (inkludert Værøy og Røst), fremfor denne typen «krav» fremsatt av enkeltaktører i et pågående sesongfiskeri.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.