Høringssvar- endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Høringssvar – endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy

Viser til høring Endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy datert 13.09.17. Norges Kystfiskarlag har hatt saken ute på høring internt i organisasjonen, samt behandlet saken på styremøte 23 og 24 oktober 2017 og har følgende innspill til høringen.

  • Norges Kystfiskarlag har i landsmøtevedtak sak 7, punkt 6, datert 08 og 09. mai gjort det klart at kystflåten må begrenses slik at største lengde, uavhengig av lasteromsvolum, ikke må overstige 28 meter for kystflåten. Fartøy over 28 meter må regnes som havgående fartøy og reguleres deretter. Kvotegrunnlag for fartøy med største lengde over 28 meter må hentes fra kvotegrunnlaget til trålflåten eller havgående autolinefartøy.

  • Norges Kystfiskarlag kan derfor ikke støtte høringsforslaget slik det foreligger, da dette vil være med på å legitimere de uthulte opprinnelige definisjoner av kystfiskefartøy, som en gang ble vedtatt av en samlet kystfiskeflåte.

  • For øvrig må fartøy med største lengde over 28 meter ikke tillates å hente sitt kvotegrunnlag under 28 meter hjemmelslengde. De omlag 70% av torsk, hyse og seikvoter som tilhører de opprinnelige flåtegruppene i Finnmarksmodellen må kun tillates, og fiskes med fartøy som har største lengde under 28 meter.

  • Det forutsettes at kvoter internt i hver opprinnelige lengdegruppe tas av fartøy som har en faktisk lengde som samsvarer med gruppens hjemmelslengde. Det vil for eksempel bety at fartøy med største lengde over 15 meter ikke tillates å fiske kvoter fra 11-15 meter hjemmelslengde.

    For øvrig mener Norges Kystfiskarlag at en oppheving av lengdebegrensningen i 2008, samt ytterligere tilrettelegging for at større havgående fartøy kan fiske kystfiskekvoter i 2010, er i strid med intensjonen med strukturkvoteordningen. Å åpne for at utrangerte trålere kan fiske kystfiskekvoter har ført til at det er en langt større teknisk kapasitet i flåten i dag.

    En videre tilrettelegging for kystfartøy større enn 28 meter bør uansett være i strid med at fiskeflåten skal igjennom et grønt skifte. 

Noen tror at kyst fortsatt er kyst, selv om størrelsen har forandret seg

Nestleder i Norges Kystfiskarlag, Kjell Olav Halland gir i dette leserinnlegget motsvar til Fiskebåt Nords kommentarer om at Norges Kystfiskarlag ønsker å frata fartøy over 28 meter kvotene:

Jeg blir forbauset av at Espen Jacobsen kan sitte som avdelingsleder for Fiskebåt i Tromsø og mangle så mye grunnleggende kunnskap om norsk fiskeripolitikk.

Når Jacobsen i sitt nylige debattinnlegg sier at det i Finnmarksmodellen ble tatt hensyn til at fartøy over 21 meter skulle ha adgang til fri fartøyutforming, så er dette i beste fall uvitenhet. Finnmarksmodellen, som ble innført for å opprettholde en variert kystflåte, ble innført i 2002. Første gangen fri fartøyutforming ble nevnt var i Stortingsmeldingen om en konkurransekraftig sjømatindustri i 2015. Hva Riksrevisjonen måtte mene om dette og hvorvidt det har skjedd etter Stortingets viten og vilje gjenstår å se, når de er ferdige med sine undersøkelser av fiskerinæringa i 2020.

Avdelingslederen for Fiskebåt henger ut Norges Kystfiskarlag og mener at vi ønsker å frata alle fartøy over 28 meter kvotene sine. Dette er ikke tilfellet. Kystfiskarlaget har i alle år sett behovet for en differensiert fiskeflåte, og det var en av grunnene til at vi i sin tid støttet innføringen av Finnmarksmodellen i kystflåten.

Norges Kystfiskarlag har advart mot at vi ble å komme i en situasjon, der stadig større fartøy ble å tvinge frem behov for større kvoter for å kunne forsvare investeringene på disse fartøyene. Og det har vi sett gjennom stadige krav om heving av kvotetak og press om ytterligere strukturering. Kystfiskarlaget har også påpekt at vi burde forholdt oss til faktisk lengde og ikke hjemmelslengde. Derfor mener vi at en overgang til faktisk lengde i kvotesystem og reguleringssammenheng er fornuftig. I en overgangsperiode mener vi likevel at fiskere må få være i den lengdegruppen de er i nå, men at kvoten skal gå tilbake til den fartøygruppen den opprinnelig kom fra ved et eventuelt salg.

Kystfiskarlaget har også hele tiden ment at fartøy over 28 meter burde reguleres som egen gruppe, da bruk av lasteromsvolum som størrelsesbegrensing har lagt til rette for en utvikling av stadig større kystfartøy. Dette er ikke et problem i seg selv, men det har redusert skillet mellom dagens kyst- og havflåte, og har i praksis lagt til rette for oppbyggingen av en ny havgående flåte som fisker på kystflåtens ressursgrunnlag. Dette har ført til økt konkurranse og ressurspress i kystflåten, og bidratt til å undergrave effekten av struktureringen som allerede er gjort og som blir en utfordring for den etablerte strukturen på landsida.

Spørsmålet er om utviklingen vi har vært vitne til har hatt nødvendig legitimitet i næringa og blant folk flest. I den sammenheng er det også rart om man ikke samtidig er villig til å diskutere gjeldende ressursfordeling og dermed også trålstigen. Dette burde vært en naturlig del av debatten rundt Stortingsmeldinga om fremtidens kvotesystem som regjeringen la fram før sommeren.

Det finnes et betydelig kvantum som ble tildelt en del trålere for å gi landindustrien tilgang på ferskt råstoff i den tiden på året kystflåten ikke kunne levere. Dette kvantumet kunne blitt gitt til en ny havgående kystgruppe som kunne levere det råstoffet industrien etterspør.

De fleste fiskebrukene langs kysten framholder de små kystfiskefartøyene som de som holder hjulene i gang. Hvorfor skal det da være en utstrakt målsetning å redusere antallet på disse?

Hvis målsetningen med fiskeriene fortsatt skal være å skape størst mulig verdier per kilo fisk som landindustrien kan nyttiggjøre seg av, hadde det ikke vært mere naturlig å be om en kondemneringsordning for trålere?

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.