Fra allmenningens tragedie til grådighetens tragedie

Kystfisker og styremedlem i Norges Kystfiskarlag Paul Jensen beskriver i dette leserinnlegget utviklingen av fiskeriene: Mens nærheten til ressursene og gode kunnskaper i fisket tidligere var de viktigste suksessfaktorene i næringa, er det kapitaltilgangen i dag som utgjør den viktigste forutsetningen for å kunne etablere seg som fisker.

Publisert blant annet her: http://nordnorskdebatt.no/article/gradighetens-tragedie

Hvem skal eie havet?

Dette er tema for den store havdebatten under Arctic Frontiers møte i 23. Januar i Tromsø (debattmøte på Hålogaland Teater). Helt fra Magnus Lagabøters tid til i dag har bruken av fiskeressursene vært en del av lovgivningen i Norge. Og, i likhet med andre store naturressurser som vannkraft og olje, så har lovgiverne sagt at dette er folkets felles eiendom og at rikdommen (grunnrenta) i stor grad skal tilfalle de som bor nær disse ressursene.  I tillegg står allemannsretten sterkt og loven setter også klare grenser for eiendomsretten og forbud mot adelskap og føydalisme. Dette er ganske unikt og har nok bidratt sterkt til å opprettholde den gode velferdsstaten, gitt muligheter for utvikling og gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. 

Allmenningens tragedie.

Etter hvert som utviklingen av teknologi effektiviserte fiskeriene, så økte presset på ressursene og reguleringer ble helt nødvendig. Overinvesteringer i kostbar teknologi og overkapasitet samt stor deltagelse satte press på den totale lønnsomheten i næringa. Fri adgang til næringa med dårlige båter og utstyr samt kappfiske og stress utfordret sikkerheten. På 70 tallet omkom nesten 1 av 1000 fiskere pr. år. Denne utviklingen ble beskrevet som allmenningens tragedie og i denne situasjonen valgte myndighetene å innføre strenge begrensninger i adgangen til å delta i fisket. I 1990 mistet tusenvis av fiskere retten til å fiske og etter hvert utviklet det seg et system med omsetning og sammenslåing av rettigheter og kvoter. Denne struktureringen gjorde at tilgang til kapital ble det viktigste komparative fortrinn for å kunne etablere seg som fisker. Tidligere hadde nærhet til ressursene kombinert med gode kunnskaper i fisket vært de viktigste suksessfaktorene i næringa.

Hensikten med disse strenge tiltakene var å redusere overkapasiteten og få bedre lønnsomhet i næringa. Men når ingen effektive tiltak ble gjort for å redusere overinvesteringer så har vi i dag fremdeles en enorm overkapasitet og et egenkapital- og gjeldsnivå samt kvoteinvesteringer i næringa som er hinsides enhver fornuft. Dagens relative lønnsomhet er helt avhengig av lave renter og en ekstremt god ressurssituasjon. Vi ser også et økende press på forskere og myndigheter for å øke kvotene spesielt i pelagisk sektor hvor konsentrasjonen av rettigheter og føydaliseringa har kommet lengst. Allmenningens tragedie er derfor høyst nærværende også i dag.

Myten om den ulønnsomme fiskeren.

I alle næringer er det noen som driver godt og noen som driver dårlig. Også i den åpne allmenningen var det mange som hadde god lønnsomhet. Det som ofte kjennetegner disse dyktige fiskerne er at de har fullt fokus på fisket ( dvs. å ta opp mest mulig fisk til best mulig pris med minst mulig bruk av kapital og energi) og at de er fleksible nok til å tilpasse seg variasjoner i ressurser og reguleringer. De har med andre ord holdt på med sitt og ikke hatt behov for høylytt opptreden i media eller overfor politikerne for å drive lønnsomt. De ulønnsomme (som ofte har over- eller feilinvestert) vil ofte sette fokus på regelverket og at de er så spesielle at de trenger særrettigheter slik at de kan utvikle næringa videre. Bankene som ofte er medskyldige i feilinvesteringer har gitt drahjelp i lobbyvirksomheten og mange kunnskapsløse politikere har  fulgt opp med irreversible vedtak. Man har dermed havnet i den noe absurde situasjon at man har latt de dårligste fiskerne bestemme hvilke grep som skulle gjøres for at næringa skulle bli lønnsom. Gudmund Hernes skrev morsomme bøker om slik dynamikk på 80 tallet.

 

Kampen om grunnrenta i fiskeriene: ”grådighetens tragedie”.  

Å kunne leve av grunnrenta fra en rik naturressurs, å tilhøre adelen er nok et godt liv tenker vel de fleste. I fiskerinæringa har vi blitt gitt muligheten til å tenke og handle slik. For mange fiskere har muligheten til oppsamling av rettigheter vært fristende, for andre har muligheten til kjappe millioner ved salg av rettigheter man selv fikk gratis vært gode greier. For investorer og banker med økende angst for usikre aksje- og obligasjonsmarkeder, har den langsiktige grunnrenta fra fiskeressursene vært et fristende alternativ. At politikere og økonomer som ser at flommen av oljemilliarder til velferdsstaten tørker inn, lokkes til å tro at ytterligere rettighetskonsentrasjon, kvotepyramidespill og føydalisering  av fiskerinæringa skal gi bedre lønnsomhet, er kunnskapsløs grådighet.  At de samme politikerne som ikke makter å innføre alminnelig Co2 avgift i fiskeflåten innbiller seg at de skal kunne innføre en ressursrenteskatt i fiskerinæringa som vil kunne kompensere for de enorme samfunnsmessige kostnadene tapet av fiskerettighetene vil påføre mange kystsamfunn er helt utrolig. Framtidas grunnrente i fiskerinæringa er allerede i stor grad fordelt. Noe til de som har solgt sine rettigheter for god betaling, men mest til investorer og banker som har satt enorme mengder kapital inn i næringa. Disse investeringene i overdimensjonerte driftsmidler og kvotepyramidespill har selvfølgelig krav på avkastning før det kan bli aktuelt med innkreving av grunnrente til staten. Dette burde både økonomer og finansministre forstå. Den eneste måten å ta inn noe grunnrente fra framtidas fiskerinæring vil være å gjeninnføre formueskatten. Men det vil nok kunne bli et aldri så lite tankekors for dagens blå-blå regjering?

 

Paul Jensen

Foto: Bjørnar S Kolflaath - Norges Kystfiskarlag

Investeringer styrer fiskeripolitikken

paul_jensen- Det er tyngden i investeringene og ikke hensynet til fiskerisamfunnene som styrer norsk fiskeripolitikk. Det fastslår Kystfiskarlagets leder Paul Jensen i en kommentar til den såkalte "kvotehopp" saken. Han mener kravet om økt strukturering og omgåelsene av regelverket bunner i for store investeringer og for dårlig kvalitet.

Kystfiskarlaget ønsker Venstre velkommen i regjering

Regjeringserklæringen som ble lagt fram i går har flere punkter Kystfiskarlaget ønsker velkommen.

Med Venstres inntog i regjering håper vi blant annet å se en «grønnere» fiskeripolitikk som tør å ta tak i de utfordringene som næringa står overfor i klimaspørsmålene.

Rekruttering og økt verdiskapning av fisk og sjømat 

Vi er svært tilfredse med at regjeringen freder petroleumsvirksomhet og videre konsekvensutredning i havområdene utenfor LoVeSe og Mørefeltene i kommende periode. I tillegg vil vi trekke frem satsingen på økt verdiskapning av hver kilo fisk og andre marine ressurser, samt arbeidet med rekrutteringstiltak i næringen som særlig positive elementer i regjeringserklæringen. Dette er saker Kystfiskarlaget har fremmet som viktige saker for kystflåten, og som vi har jobbet politisk for å øke fokuset på gjennom de siste årene.

Videre strukturering er uklokt

Kystfiskarlaget registrerer samtidig at det legges opp til videre struktureringsmuligheter i fartøygruppen over 11 meter og at man vurderer strukturering også for fartøygruppen under 11 meter. Kystfiskarlaget mener dette er feil vei å gå, og at en slik satsing vil være på kollisjonskurs med målsetningen om økt rekruttering og økt råstoffkvalitet i næringa. Denne flåtegruppen er, og vil fortsatt være lønnsom uten strukturering, og er med å sikre en forutsigbar og jevn råstofftilførsel med høy kvalitet til lokale fiskebruk. Den minste flåten fungerer også som springbrett for mange unge som ønsker å etablere seg som fiskere, hvorpå strukturering vil føre til at det blir vanskeligere for unge å komme seg inn i næringa. For øvrig ønsker vi en ny stortingsmelding om pliktsystemet velkommen, som vi i denne omgang håper vil ta inn over seg kystens interesser i større grad enn det forhenværende stortingsmelding gjorde.

 

Norges Kystfiskarlag ønsker vår nye Fiskeriminister velkommen og ser fram til godt samarbeid

Norges Kystfiskarlag ønsker vår nye Fiskeriminister, Per Sandberg, velkommen og ser fram til ett godt og nært samarbeid i den spennende tiden framover.

Vi registrerer at Fremskrittspartiets landsmøtevedtak går i mot strukturering av den minste kystflåten, noe vi også står fast ved. Vi ser på dette som en god mulighet for å følge opp, samt stå på kravet om at der ikke skal struktureres i den minste kystflåten. Norges Kystfiskarlag ser det naturlig at Fremskrittspartiet sin nestleder arbeider for gjennomslag på akkurat dette. 

Videre er Norges Kystfiskarlag positiv til at det vises motstand i Fremskrittspartiet for å fjerne leveringsplikten. Her er Norges Kystfiskarlag enig med Frp at dersom intdustrieide fiskefartøy ikke oppfyller de avtaler som ligger til grunn for at de i sin tid ble tildelt fiskekvoter, skal disse tilbakeføres til kystflåten i de lokalsamfunn der hvor de hadde sin opprinnelse. Intensjonen med industrieide trålere var nettopp at disse skulle være ett supplement til kystflåten for å skaffe råstoff til industrien gjennom hele året. Kvotene de benytter kan derfor også defineres som om de i sin tid kom fra kystflåtens kvotegrunnlag. 

Sjark og struktur

vedkaiRambergSteinar Friis, fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland, tar i et leserinnlegg et oppgjør med de deler av hans eget parti som går inn for strukturering av den minste flåten.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.