- Ved å øke de garanterte torskekvotene noe legger vi til rette for mer forutsigbarhet og mindre kappfiske i åpen gruppe. En økt andel garanterte fartøykvoter er noe blant annet Norges Kystfiskarlag har tatt til ordet for. Vi vil følge nøye med på avviklingen av fisket i åpen gruppe, og endringene må sees i lys av en fortsatt uavklart koronasituasjon og økningen i årets totalkvote for torsk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Åpen gruppe

Garantert kvote

Under 8 meter st. lengde

8,5 (maksimalkvote 10,5).

8 - 9,9 meter st. lengde

11,5 (maksimalkvote 13,5).

Over 10 meter st. lengde

13 (maksimalkvote 15).

I 2021 styrkes kvotegrunnlaget i åpen gruppe. Det innføres også en ny ordning fiskere under 30 år som innebærer at disse fiskerne kan få 4 tonn garantert kvotetillegg i fisket etter torsk i åpen gruppe.

----

Åpen gruppe: I åpen gruppe er det ikke nødvendig å ha fisketillatelse for å delta (deltakeradgang/konsesjon). Fartøyene i åpen gruppe tildeles kvote i mange viktige kvoteregulerte fiskerier, inkludert i fisket etter torsk nord for 62 grader nord.

Maksimalkvote: Det enkelte fartøys maksimalkvote kalles det dersom summen av fartøyenes kvoter er større enn gruppekvoten. Det gis ingen garanti for at fartøyet får fiske hele dette kvantumet, fordi fisket stanses når gruppekvoten er fisket opp. Dette innebærer konkurranse mellom fartøyene om fisken, men mindre konkurranse enn om fisket var fritt innenfor gruppekvoten.

Gruppekvote: Den mengde som fartøyene i ei reguleringsgruppe samlet kan fiske av et bestemt fiskeslag. Innenfor en gruppekvote kan det være fritt fiske for de enkelte fartøyene inntil gruppekvoten er tatt, eller gruppekvoten er fordelt mellom fartøyene som fartøykvoter eller maksimalkvoter.