Fjordlaks må vise samfunnsansvar - åpne eller selge Ingøybruket!

Vest-Finnmark Kystfiskarlag ser med stor bekymring på situasjonen som Ingøysamfunnet i Vest-Finnmark er kommet i etter at Ålesundselskapet Fjordlaks på slutten av 2016 besluttet å legge ned driften ved stedets eneste fiskebruk. Det sier seg selv at et fiskerisamfunn som
Ingøy ikke kan overleve over tid uten et intakt fiskekjøp. Fiskefeltene ved Ingøy er av de beste i landet og særlig for den minste delen av kystflåten har Ingøy og fiskemottaket på stedet vært svært viktig.

Det er i disse dager nærmere 2 år siden Fjordlaksledelsen besluttet å nedlegge driften på Ingøy. Samtidig har alle forsøk på å overtale ledelsen i selskapet til en gjenåpning av fiskemottaket vært til fånyttes. Ingøysamfunnet er derfor i en håpløs situasjon som truer hele stedets eksistens.

Fjordlaks driver også Tufjordbruket på naboøya, Rolvsøy, i Måsøy kommune. Selskapet har avslått å avhende Ingøybruket til andre aktører som kunne tenke seg å drive tradisjonelt fiskekjøp på stedet. Årsaken er at Fjordlaks ønsker å begrense konkurransen om råstoffet i området til fordel for Tufjordbruket. Ålesundskapitalen har således lagt Ingøysamfunnets skjebne i «potten» i et kynisk, økonomisk pokerspill der samfunnsansvar og elementære menneskelige hensyn til Ingøybeboerne synes helt fraværende.

Iht. offisielle regnskaper hadde Fjordlaks i 2016, året man besluttet å nedlegge Ingøybruket, et svimlende årsresultat på over én milliard kroner, nærmere bestemt kr. 1 056 463 000. Samme år tok eierne ut et utbytte på 850-millioner kroner. For oss i Vest-Finnmark Kystfiskarlag
framstår det som grelt og provoserende at det i vår tid og i vårt samfunn skal være mulig, i dette tilfellet for en stor kapitaleier i Ålesund, å ta ut opp mot en milliard kroner i utbytte fra virksomheten, samtidig som samme virksomhet har lagt sin klamme hånd over et helt fiskerisamfunn i Finnmark over år, uten samfunnsmessig inngripen overfor selskapet.

Med bakgrunn i situasjonen for fiskerisamfunnet på Ingøy, vil Vest-Finnmark Kystfiskarlag på det sterkeste oppfordre Fjordlaks om snarlig å åpne Ingøybruket for ordinær drift. Dersom ikke Fjordlaks selv ser seg tjent med å drive bruket, oppfordrer Kystfiskarlaget i Vest-Finnmark eierne til å avhende fiskebruket til andre hvitfiskaktører uten at anlegget vedheftes negative klausuler som hindrer ordinært kjøp og produksjon.

Dersom Fjordlaks ikke innen utgangen av november 2018 gjør tiltak for at Ingøysamfunnet kan sikres et oppegående fiskemottak, ber Vest-Finnmark Kystfiskarlag om at Ingøysamfunnets skjebne bringes opp på den rikspolitiske agendaen med sikte på en samfunnsmessig inngripen overfor Fjordlaks som kan sikre Ingøysamfunnets framtid som et levende fiskerisamfunn med et velfungerende fiskemottak.

Eventuelle spørsmål til saken kan rettes til styreleder i Vest-Finnmark Kystfiskarlag, Tommy Pettersen, mobil 916 91416.

Høring - fangst av kongekrabbe i 2019

Fiskeridirektoratet har sendt ut høring om forslag til regulering av kongekrabbe i 2019. Denne kan du lese her. Tilbakemeldinger på høringen kan gis gjennom ditt lokal/regionslag. 

I all hovedsak foreslås en videreføring av reguleringen inneværende år, men omsetningskravet tas opp som gjenstand for diskusjon. Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å endre omsetningskravet til 200 000 kr for hel krabbekvote i 2019. 

Om omsetningskravet:

I Meld. St. 17 (2014-2015) ble det foreslått en ny modell for kvotetildeling på bakgrunn av at kongekrabbe i større grad skal fangstes av de som er negativt berørt av kongekrabben som bifangst i andre fiskerier. Forslaget innebar at fartøyene får tildelt kvote basert på fartøyets omsetning av annen fisk. Dette skal bidra til å styrke driftsgrunnlaget og lønnsomheten for det enkelte fartøy, og i tillegg forbedre grunnlaget for landanlegg og mottaksstasjoner som også er avhengig av annen fisk. Det var også misnøye i næringen med at det stadig kom nye aktører i åpen gruppe som kun drev fangst av kongekrabbe.

Når en ser hvilken effekt det viser seg å ha at omsetningskravet øker, vil Fiskeridirektoratet vurdere om det etter 2019 vil være nødvendig med andre tiltak for å regulere fastsettelse av kvotefaktor for deltakelse i fangst av kongekrabbe. Aktuelle problemstillinger vil da for eksempel kunne være å vurdere en gradering mellom fiskere som er manntallregistrert på blad A og blad B, eller å vurdere om det kun bør være fangst som er omsatt i Finnmark som kan legges til grunn i beregningsgrunnlaget for fastsettelse av kvotefaktor.

Høringssvar - regulering av kongekrabbe 2019

Norges Kystfiskarlag har gitt høringssvar til Fiskeridirektoratet vedrørende regulering av fangst av kongekrabbe i 2019, med anmodning om å igangsette utarbeidelse av Stortingsmelding som utreder mulighetene for å flytte grensen for kvoteregulert område, slik at flest mulig i kongekrabbens utbredelsesområde kan ta del i det kommersielle fisket.

Kystfiskarlaget påpeker i sitt høringssvar også at varslene om et økt omsetningskrav fra annet fiskeri for å få hel kongekrabbekvote i 2019 har bidratt til å legge ekstra press på situasjonen for åpen gruppe (torsk) inneværende år. Omsetningskravet bør derfor fastsettes med henblikk på konsekvensene dette vil innebære for den totale situasjonen for fiskepresset i åpen gruppe.

Hele høringssvaret kan leses her.

Vest-Finnmark Kystfiskarlag stiftet

Lørdag 29. september ble Vest-Finnmark Kystfiskarlag stiftet i Hammerfest.

Fra før av har Kystfiskarlaget eget regionslag i Øst-Finnmark, og med etableringen i vest har vi nå et enda mer slagkraftig lag som dekker hele Finnmark. Det er positivt for organisasjonen som helhet, og for å fronte fiskeripolitiske saker som opptar kystfiskere i landets nordligste fylke, sier leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen.

For utenom valg av styre hadde Vest-Finnmark Kystfiskarlag følgende saker oppe til behandling på møtet:

  • Høringen om forslag til tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe
  • Regulering av krabbefisket 2019
  • Åpen gruppe og regulering av overfiske
  • Nussirs planlagte drift i Repparfjord
  • Oppdrett

Møtereferatet kan du lese her.

Styret i Vest-Finnmark Kystfiskarlag består av:

Leder: Tommy Pettersen
Nestleder: Einar Juliussen

Styremedlem: Sigurd Larsen
Styremedlem: Sigve Larsen
Styremedlem/sekretær: Lise Kolpus

Bilde av det nyetablerte styret, fra venstre: Sigve Larsen (styremedlem), Tommy Pettersen (leder), Einar Juliussen (nestleder), Lise Kolpus (styremedlem/sekretær), Sigurd Larsen (styremedlem).

Bilde 1 002 korr

 

Pressekontakt: Leder i Vest-Finnmark Kystfiskarlag Tommy Pettersen, telefon 91691416

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.