Kongekrabbereguleringer for 2017

Høringssvar – forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2017

Det vises til høringsnotat av 11.10.16, til regulering av kongekrabbe i kvoteregulert område øst 26°Ø m.v. i 2017 og forslag til endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert området, samt forslag til endring av deltakerforskriften i 2017.

Norges Kystfiskarlag har mottatt flere innspill fra medlemmer og lokallag i forbindelse med både høringen og representantforslaget fra medlemmer av næringskomiteen.

Norges Kystfiskarlag støtter de overordnede forslag til endringer som Fiskeridirektoratet har foreslått, men vil benytte anledningen til å fremme våre synspunkt til regulering av kongekrabbefisket i 2017.

Vilkår for adgang til å delta i fangst av kongekrabbe 2017

4.1 Kvoter

4.1.1 Innledning

Norges Kystfiskarlag støtter seg til kvoteanbefalingen på 1500 tonn fra HI. Anbefalingen ble gitt etter denne høringen var sendt ut 11.10.16. Norges Kystfiskarlag støtter for øvrig de reguleringsforslag til kvoter som Fiskeridirektoratet foreslår, og mener at andelen skadet hannkrabbe bør være 15 prosent, på tross av en mulig reduksjon i totalkvoten.

4.1.2 Fordeling av kvoter på fartøynivå

Norges Kystfiskarlag støtter at det tildeles garanterte fartøykvoter uten overregulering grunnet redusert totalkvote og økende deltakelse i kongekrabbefisket, jamfør det overfiske en har sett de siste årene.

4.1.3 Tilleggskvoter

Andelen skadet hannkrabbe bør være 15 prosent, på tross av en mulig reduksjon i totalkvoten.

4.1.4 Modell for kvotetildeling

Norges Kystfiskarlag er positive til dagens modell og hensikten med å profesjonalisere, samt stimulere til aktivitet i fiskeriene. Vi mener derimot at dagens modell for kvotetildeling (omsetningskrav) må få virke over lengre tid og evalueres før man vurderer eventuelle endringer i omsetningskravet.

4.2 Fartøy fra Vest-Finnmark

Norges Kystfiskarlag krever at dersom fartøy fra Vest-Finnmark skal få tilgang til det kvoteregulerte området, må områdets geografiske areal utvides og dagens omsetningskrav videreføres. Uavhengig av om dagens vilkår for å delta endres, mener Norges Kystfiskarlag det må innføres en kvotebonusordning som spesifisert nedenfor i øvrige merknader.

For øvrig mener Norges Kystfiskarlag at fisket etter kongekrabbe bør reguleres som et åpent fiskeri for fartøy opp til 21 meter i et utvidet område.

4.3 Antall teiner

Norges Kystfiskarlag mener regelen om antall teiner bør videreføres. Det er positivt at regelen kan ha en dempende effekt som følge av populariteten av å fangste kongekrabbe. Det er videre usikkert hvordan beskatningsmønsteret på kongekrabbe vil utvikle seg framover som følge endringer i 2015/2016 med innføring av omsetningskravet. Vi ønsker derfor ikke endre denne før man vet mer om kapasitetsutviklingen i kongekrabbefisket som følge av omsetningskravet.

4.4 Rapportering av fangst

Norges Kystfiskarlag støtter at samtlige fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe både innenfor og utenfor kvoteregulert område rapporterer på nettbasert skjema. Det må derimot være mulig å søke om dispensasjon fra dette kravet hvor forvaltningen legger til rette for alternativ rapportering der dette måtte være nødvendig. Det kan være aktuelt for eldre personer som ikke har kompetanse eller evne til å benytte internett og elektroniske enheter for en slik innmelding. Disse aktørene er snart på tur ut av næringen og målet må være å sørge for at flest mulig yrkesfiskere får stå lengst mulig i jobben sin.

4.5 Melding om aktivitet

Norges Kystfiskarlag støtter at melding om avslutning av fangst skal sendes samme dag som siste redskap tas opp av sjøen.

4.6 Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt

Norges Kystfiskarlag støtter en videreføring av fangstforbud i korte perioder for å tilrettelegge for forskningstokt i 2017, og videreføring av unntak for bedrifter med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket.

4.7 Forslag til forskrift

§ 13 Bifangst

Etter at krabbekvote til det enkelte fartøy er tatt er det etter vår kjennskap imidlertid ikke lov til å ha krabbe som bifangst, ettersom man ikke lenger har kvote å avregne dette fra. Norges Kystfiskarlag synes dette er urimelig, og mener en bifangstprosent på 1 også bør kunne tillates for dem som er i det kvoteregulerte fisket, men da først etter at kvoten er tatt. Dette prinsippet har vi også i andre fiskerier. Vi kan ikke se at en slik ordning i krabbefisket vil ha negative konsekvenser for en bærekraftig forvaltning av krabben innenfor det kommersielle fangstområdet, og ber derfor Fiskeridirektoratet om å vurdere vårt forslag til endring av gjeldende bifangstbestemmelser i dette fisket.

§ 15 Bruk av samleteiner

Når det gjelder røkting av teiner, mener vi at røkting bør foregå to til tre ganger i uken.

Øvrige merknader

· Kvotebonusordning for levering av andre arter i Finnmark

For å styrke mulighetene for at det kommer på land mer hvitfisk i Finnmark, foreslår Norges Kystfiskarlag at det innføres en kvotebonusordning. Ordningen gjelder for alle fartøy med største lengde under 28 meter som fisker i det kvoteregulerte området, og som ikke har rettigheter i kongekrabbefisket. Kvotebonusordningen gir 2% kongekrabbekvote av total fangst på inntil 200 tonn av andre arter. Dette vil gi maks 4 tonn kvotebonus per tilreisende fartøy som velger å fiske på hvitfisk i det kvoteregulerte området.

En slik ordning ivaretar intensjonen med at de som er plaget med krabben skal få kompensasjon, samt stimulerer til økt råstofftilførsel til landindustrien.

Foto: Fiskeribladet Fiskaren Terje Jensen

kongekrabbe, kvotebonus, ferskfisk, landanlegg

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.