Leppefisk - rapportering

Fiskeridirektoratet har sendt ut informasjon om regler ved rapportering ved landing i fisket etter leppefisk i 2018.

Næringen er ansvarlig for å organisere egen utøvelse av fisket, drift og mottaksstruktur på en slik måte at kravene i forskrift om regulering av fisket etter leppefisk, samt kravene iht. landingsforskriften følges. Vi ber derfor fiskere om å gjøre seg kjent med disse.

1 Føring av landings- og sluttsedler
Ved landing av viltlevende marine ressurser skal det registreres opplysninger om fangsten som landes på en landings-/sluttseddel til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål. Dette gjelder tilsvarende for leppefisk. Landingsseddel skal føres når fisk blir landet uten at fangsten samtidig blir omsatt. Sluttseddel skal føres i de tilfeller der landing og omsetning skjer samtidig. Landings- og sluttsedler er offisielle dokumenter som er pålagt spesifikke krav til utforming og innhold. Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting til fartøy/kjøretøy som transporterer omlastet fisk og overføring/opptak av fisk fra lås/merd/pose.

Følgende krav stilles til føring av seddel ved landing av leppefisk i 2018:
Det skal føres seddel når fisken landes, som i henhold til fiske etter leppefisk
gjerne vil være:

a) Ved overføring av leppefisk fra fiskefartøy til egen oppsamlingsmerd/kum. Her
skal det føres landingsseddel.
         a. I tilfeller der et fiskende fartøy overfører leppefisk til
             oppbevaringsmerd/kum flere ganger i løpet av et døgn kreves det bare at
             det skrives en landingsseddel per døgn.

         b. Landingsseddelen skal ved overføring til merd fylles ut og
             undertegnes av fisker.

         c. Landingsseddel skal være utfylt og signert senest innen kl. 23.59.

b) Ved frakt av fisk med fiskers eget fartøy fra oppsamlingsmerd til
oppdrettsanlegg/kjøper. Det føres sluttseddel når fangsten leveres til kjøper.

c) Ved overføring av fangst fra oppsamlingsmerd/kum til
føringsfartøy/kjøretøy som fører på vegne av kjøper. Det føres sluttseddel
når fangsten overføres til føringsfartøy/kjøretøy.

d) Når fisken overføres direkte fra fiskefartøy til fiskers eget føringsfartøy. Det
føres landingsseddel ved overføring av fangst fra fiskefartøy til fiskers
føringsfartøy.

e) Når fisken overføres direkte fra fiskefartøy til kjøpers
føringsfartøy/kjøretøy. Det føres sluttseddel ved overføring av fangst fra
fiskefartøy til føringsfartøy/kjøretøy.

f) Når fiskefartøyet frakter fisken direkte til oppdrettsanlegg/kjøper føres det
sluttseddel.

For øvrig skal regelverket for deltakelse i-, regulering-, utøvelse- og landing og omsetning av leppefisk følges, blant annet at:
a) Fartøyet skal fiske og lande egen fangst

b) Føring av seddel skal skje umiddelbart ved landing og/eller omsetning

c) Seddelen skal være utfylt i samsvar med landingsforskriften, blant annet skal det
påføres størrelse og antall individer av de forskjellige leppefiskartene, parvis
inndelt. Samlet vekt av hver art skal også påføres, men det tillates at vekten
beregnes på basis av standardvekt for rensefisk fastsatt av Fiskeridirektoratet:
        a. https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Statistikkyrkesfiske/Omregningsfaktor
            Vedlegg «Norske omregningsfaktorer» del 3.1.1. rensefisk.

d) All fisk skal føres på seddel, også død og døende.

e) All fisk fra ett fartøy skal holdes adskilt fra fisk landet fra andre fartøy til
sluttseddel er skrevet. Andre praktiske tilordninger krever dispensasjon fra
Fiskeridirektoratets regionkontor.

f) Seddel skal signeres av fisker og mottaker/kjøper samtidig og begge er ansvarlige
for at informasjonen på seddelen er korrekt.
       a. Det kreves dispensasjon fra salgslaget dersom fisker/ansvarshavende ikke
           kan være til stede for å signere når seddel skrives.

g) Dersom salgslaget har gitt dispensasjon til at landingsseddel og/eller
sluttseddel kan fylles ut på papir, skal seddelen likevel sendes inn
umiddelbart etter undertegning. Ta kontakt med salgslaget med hensyn til
fremgangsmåte for innsending.

h) Landingsseddel i papir skal videre legges ved den elektroniske sluttseddelen til
salgslaget.
        a. Sluttseddelen (både papir og elektronisk) skal påføres forutgående
            landingsseddelnummer. Ligger flere landingssedler til grunn for en
            sluttseddel, skal alle landingsseddelnummer påføres sluttseddel.
        b. Eventuelle sluttsedler i papir skal også legges ved elektronisk sluttseddel
            til salgslaget.

i) Når et føringsfartøy/kjøretøy på vegne av kjøper henter leppefisk fra flere
fiskere på samme runde, skal det føres sluttseddel for hver fiskers fangst
som overføres til føringsfartøy/kjøretøy

2 Journal
Oppdrettsanlegg som kjøper leppefisk skal føre journal. Når oppdrettere henter fisk
med fartøy/kjøretøy inntrer journalplikten når fisken ankommer oppdrettsanlegget.

Kjøpere som henter leppefisk i tankbiler og som selv selger fisken videre til oppdrettere
har også journalplikt.

Kravet til journal følger av landingsforskriften § 16.

3 Plikt til samarbeid og tilrettelegging for kontroll
Fiskeridirektoratet skal føre kontroll med at de som er omfattet av lov 6. juni 2008
nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) følger
bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av loven, og annen lovgivning om
deltaking, leting etter og uttak, omsetning og produksjon, innførsel og utførsel av
viltlevende marine ressurser, jf. havressurslova § 44.

De som blir kontrollert plikter å samarbeide med kontrollstyresmaktene ved
kontrollgjennomføringen, jf. havressurslova § 45.

Samarbeidsplikten innebærer at den som blir kontrollert skal medvirke til at
kontrollen kan gjennomføres. Det skal gis uhindret og direkte tilgang til bl.a.
anlegg, relevante dokumenter og opplysninger, jf. havressurslova § 46. Plikten
inntrer når inspektører ankommer fartøyet eller mottaksanlegget, og skal skje
uoppfordret.

4 Oppsummering
Vi oppfordrer næringen til å gå i dialog med Fiskeridirektoratets aktuelle region
dersom det som her er behandlet oppfattes som uklart, eller dersom det vil være
behov for å søke om dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel.
For spørsmål om selve føringen av seddel, ta kontakt med det enkelte salgslag
eller Fiskeridirektoratet.

Ordningen som her beskrevet gjelder ut 2018.

Havressurslova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37?q=havressurslova.

Landingsforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-06-607?q=landingsforskriften.

Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk 2018:
https://lovdata.no/forskrift/2018-03-22-448

regelverk,, leppefisk, 2018, informasjon, landingsforskriften

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.