FHF lyser ut midler til forskning på hvitfisk

FHF har valgt å konkurranseutsette arbeidet med å kartlegge sammenhenger mellom fartøyers maksimale fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet råstoff, for ved dette å utrede en sertifiseringsordning som tar utgangspunkt i fartøyers systemer for fangstkontroll og kvalitetssikring av råstoff. Meldingen ble offentliggjort på FHFs nettsider 15. oktober 2018.

Bakgrunn og problemstilling 

Kvalitet er et viktig tema for hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdier går tapt som følge av kvalitetsutfordringer. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at markedets fulle potensiale ikke blir utnyttet fullt ut, noe som i så fall kan koste næringen store verdier.

Det er dokumentert at god kvalitet gir økt lønnsomhet både for enkeltbedrifter og bransjen. Når det likevel fortsatt er store muligheter for kvalitetsforbedringer for særlig fersk hvitfisk, så kan en nærliggende forklaring være at markedsmekanismen ikke fungerer godt nok. For ferskt råstoff av hvitfisk betales i stor grad samfengt pris. Det innebærer at det ikke er noen prispremiering for råstoff av særlig god kvalitet, og heller ikke pristrekk for dårlig kvalitet. En annen utfordring er at fangstene i stadig større grad landes i rund tilstand, og at kvalitetsvurderingen finner sted senere i produksjonen.

FHF arrangerte et arbeidsmøte med fokus på kvalitetsutfordringer i hvitfisknæringen i oktober 2017 hvor det fremkom flere ulike forslag til kvalitetsforbedringer. I etterkant av møtet har FHF mottatt et innspill (29-2018) fra Sjømat Norge og Norges Fiskarlag. Innspillet fokuserer på å kartlegge sammenhengen mellom råstoff-kvalitet, fangstvolum og egenskaper ved det enkelte fartøy (fartøystørrelse, lastekapasitet, utstyr og utrustning, bemanning), og tilsvarende for industrien (produksjonskapasitet pr. dag). En større bevissthet omkring konkrete og målbare parametre kan være nyttig for å øke kvaliteten og påvirke adferden hos næringsaktørene. Basert på innspillet utlyser FHF arbeidet med å kartlegge sammenhenger mellom fartøyers maksimale fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet råstoff.

Det kan være aktuelt å utvikle en sertifiseringsordning for fiskefartøyers fangst- og føringskapasitet som tar utgangspunkt i fartøyenes evne til forsvarlig fangstbehandling og oppbevaring av råstoff. Man bør utrede grunnlaget for en slik ordning, og beskrive hvordan den kan organiseres og følges opp i et samarbeid mellom næring og myndigheter.

For å lykkes med å øke kvalitet og verdi av hvitfisk er man avhengig av et omforent system for kvalitets-gradering av råstoff. Noen bedrifter vurderer i dag råstoffet med utgangspunkt i egne kvalitetssystemer, mens andre bedrifter graderer fisken med bakgrunn i kvalitetsstandarder, eksempelvis Standard for Norsk Fersk Torsk. Det ligger innenfor prosjektets rammer å foreslå et effektivt system for objektiv gradering av kvalitet ved landing av råstoff basert på gjeldende praksis i næringen.

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å komme med prosjektforslag for løsning av angitt problemstilling. Prosjektforslaget skal være et utgangspunkt for endelig spesifisering og beskrivelse av den aktivitet som skal gjennomføres i konkurranseutsatt prosjekt. Endelig aktivitetsbeskrivelse lages i samråd med  referansegruppe og involverte parter som en innledende aktivitet i prosjektet.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av prosjektforslag, tas opp med FHF. Eventuelle presiseringer av vesentlige og prinsipielle spørsmål vil bli kommunisert til alle FoU-miljøer som deltar i konkurransen.

Målsetting 

Målsetningen er å kartlegge sammenhenger mellom fartøyers maksimale fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet råstoff, for ved dette å utrede en sertifiseringsordning som tar utgangspunkt i fartøyers systemer for forsvarlig fangstkontroll og kvalitetssystemer for håndtering og oppbevaring av råstoff.

Delmål

  • Foreslå et effektivt system for objektiv gradering av kvalitet ved landing av råstoff basert på gjeldende kvalitetsstandarder, f.eks. Standard for Norsk Fersk Torsk.

  • Foreslå incentivordninger som med utgangspunkt i gradering av kvalitet påvirker pris til fisker.

 

FHF ønsker at søkere gir en oversikt over tidligere og pågående relevante studier, og at tidligere kunnskap på området legges til grunn for arbeidet.

Nytteverdi

Det er dokumentert at god kvalitet gir økt lønnsomhet både for enkeltbedrifter og bransjen. Samtidig er det vist at betydelige verdier går tapt på grunn av kvalitetsutfordringer i hvitfisknæringen. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at næringen ikke klarer å utnytte markedspotensialet fullt ut. En større bevissthet omkring enkle og målbare parameter knyttet til fangsthåndtering, volum og kvalitet kan påvirke adferden hos næringsaktørene og gi økt kvalitet. Det kan bidra til en betydelig verdiøkning i hvitfisknæringen som kommer både fiskere og industrien til gode.

Søknadsfrist: 2. november 2018

Les hele utlysningsteksten her

forskning, FHF, hvitfisk, råstoffvalitet, sertifiseringsordning

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.