- Etter nok en runde med konstruktive og gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2019 som gjør at vi fortsatt kan høste bærekraftig av våre felles fiskeressurser i Barentshavet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding som nylig kom fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen, er godt fornøyd med forhandlingsresultatet, og slutter seg til fiskeriministerens kommentar. Særlig fornøyd er kystiskernes representant over at det ikke blir et loddefiske i Barentshavet i 2019. 

Om avtalen for 2019

Torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2019 ble satt til 725 000 tonn. Dette innebærer en fortsatt forsvarlig og bærekraftig forvaltning av bestanden.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2019 vil være 328 697 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 172 000 tonn for 2019. Den norske hysekvoten vil med dette være på 85 080 tonn, inkludert forskningskvoten.

På grunn av bestandssituasjonen og loddas viktige rolle i økosystemet, ble det besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2019.

Totalkvoten for blåkveite i 2019 er fastsatt til 27 000 tonn. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 53 757 tonn for 2019. Dette er en økning på 21 099 tonn fra 2018. Sist fangstene på snabeluer var på dette nivået var i 1985.

Marin forsøpling ansees som en stadig større global utfordring, og er også et voksende problem i Barentshavet. Partene er enige om å bekjempe marin forsøpling som følger av fiskeriaktivitet.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2019.

Bilder fra signeringen finner du her: https://www.flickr.com/photos/nfdep/

PROTOKOLL fra den 48.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg:

Vedlegg 1a Delegasjonsliste Norge 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg 1b Delegasjonslite Russland 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg 2 - Dagsorden 48. sesjon

signeringkvoteavtale