Viktig oppfordring vedrørende bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl

Norges Kystfiskarlag støtter seg til en viktig oppfordring fra Fiskeridirektoratet og organisasjonene om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller:

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021). Men rapportering av utilsiktet og uønsket bifangst skjer svært sjelden selv om dette er pålagt, og det kan få store negative konsekvenser dersom ikke rapporteringen kommer opp på et mer riktig nivå.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller. Med bakgrunn i tilgjengelige data og intervjuer med utvalgte fiskere anslås det at det årlig fanges 22.000 sjøfugler og 3.500 niser som bifangst. Dette er langt over de tall som blir rapportert. I tillegg kommer et ukjent antall sel som fanges i garn og bifangst av svamper og koraller, spesielt i trålfisket.

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder. Det er fiskerinæringen selv som for eksempel har fått ulike fiskerier sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC), og formålet er å sikre tilgang for norsk fisk og fiskeprodukter i viktige markeder. Disse sertifiseringene har allerede vilkår som forplikter norske fiskere å rapportere all ikke-kommersiell bifangst og de kan bli suspendert hvis ikke dette kommer raskt på plass.

I følge den amerikanske loven om beskyttelse av sjøpattedyr (Sea Mammals Act) vil land som ikke har troverdig, eller som har mangelfull rapportering av bifangst av sjøpattedyr kunne bli utestengt fra det amerikanske markedet. USA vil håndheve denne bestemmelsen fra 1. januar 2022. Det er ikke utenkelig at også andre land vil kunne følge USAs eksempel og innføre strengere miljøkrav til import av fisk og fiskevarer, og eksporten av norsk fisk kan dermed bli skadelidende.

Til slutt vil vi fremheve at mangelfull og fraværende rapportering av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller vil kunne skade omdømmet til norsk fiskerisektor og det vil kunne bli pekt på at Norge ikke driver en bærekraftig forvaltning av sine naturressurser. Vi viser i så måte til formålsparagrafen i Havressurslova der det heter:

«Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna».

Med vennlig hilsen

Kristian Sandtorv, styreleder i Pelagisk Foreining
Tom Vegar Kiil, leder i Norges Kystfiskarlag
Jonny Berfjord, leder i Fiskebåt
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskerlag
Jonny Caspersen, styreleder i Norges Råfisklag
Tore Roaldsnes, styrleder i Surofi
Tonny Grotle, styreleder i Vest-Norges Fiskesalgslag
Jan Bredsand, styreleder i Fiskehav
Lars Ove Stenevik, styreleder i Norges Sildesalgslag
Per Sandberg, fiskeridirektør

fiskeridirektoratet, rapportering, bifangst, sjøpattedyr, sjøfugl, Koraller, Svamper, Uønsket bifangst

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.