Nyheter

Velg en nyhetsgruppe fra listen nedenfor, velg deretter en nyhet som du ønsker å lese.

Bekymret for hysefisket

Norges Kystfiskarlag er bekymret over det som ser ut til å kunne bli svært lave hysekvoter for kystflåten i 2014. Norges Kystfiskarlag har i høringssvar overfor Fiskeri- og kystdepartementet gjort det klart at laget ikke ser grunnlaget for et så drastisk kutt i kvotene for de enkelte fartøy som det Fiskeridirektoratet har foreslått for neste år. Dette ut fra fangststatistikken for 2013 og omfanget på nedgangen i totalkvoten neste år. Fisket etter hyse for fartøy med hjemmelslengde over 11 meter ble 11. desember i år sluppet fritt p.g.a gjenstående restkvantum. Et dramatisk kvotekutt i tråd med direktoratets forslag innebærer at mulighetene for et lønnsomt kystfiske i 2014 vanskeliggjøres betydelig, advarer Norges Kystfiskarlag i sin uttalelse. Spørsmålet om regulering av fisket etter hyse i 2014 ble første gang behandlet i reguleringsmøtet i november. Direktoratets forslag ble da trukket tilbake for ny behandling etter sterke protester, ikke minst fra Norges Kystfiskarlag.

  • Opprettet .

Ber departementet stramme inn ulovlig praksis

Norges Kystfiskarlag har i dag sendt sin uttalelse til forslag om endring av deltakerloven. I uttalelsen går vi sterkt mot denne liberaliseringen av loven, og ber om at man i stedet for å legalisere en lovstridig praksis heller strammer inn.

Les hele uttalelsen her

  • Opprettet .

Ber om fjord-åpning

Kjell O HallandNorges Kystfiskarlag ber om at det snarest åpnes for et tradisjonelt kystfiske på fjordene med fartøy over 15 meter. Kystfiskarlaget viser til at innføringen av fjordlinjer rammer tradisjonelle kystfiskeri som blant annet linefiske etter sei. - En generell utestengning av fartøy over 15 meter fremstår som meningsløs i lys av de dispensasjonene som hittil er gitt for seinot og loddefiske innenfor fjordlinjene, fastslår Norges Kystfiskarlag overfor Fiskeri- og kystdepartementet. Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag ba allerede i mai om at fjordlinjereguleringen måtte endres. Norges kystfiskarlag mener det fortsatt må være lov å drive et tradisjonelt kystfiske med passive redskaper innenfor fjordlinjene uavhengig av om fartøyet er over 15 meter. Samtidig må det av biologiske hensyn settes størrelsesbegrensninger for notfartøyers fiske på fjordene. - I dag er det det stikk motsatte som skjer, noe som undergraver intensjonene med hele fjordlinjereguleringen, fastslår Kystfiskarlaget.

Les mer

  • Opprettet .

Ber om representasjon i Skagerakfisk

Norges Kystfiskarlag ber Skagerakfisk endre valgordningen slik at våre medlemmer sikres representasjon i salgslaget gjennom Sørøst Norge Kystfiskarlag. 

Valgordningen må endres

Norges Kystfiskarlag er en landsomfattende fag- og interesseorganisasjon for norske fiskere og representerer den kystnære fiskeflåten. Vi er kjent med at fiskere er valgbare gjennom direktemedlemskap, men som følge av etableringen av Sørøst Norge Kystfiskarlag i 2016 anser vi det naturlig å søke representasjon i Skagerakfisk gjennom vår organisasjon, da vi har medlemmer i samtlige av salgslagets valgdistrikter. Norges Kystfiskarlag vil med bakgrunn i dette be om at våre medlemmer sikres representasjon gjennom Sørøst Norge Kystfiskarlag, på like vilkår som Norges Fiskarlag/Fiskarlaget Sør. Dette vil innebære vedtektsendringer, hvor vi ber Skagerakfisk sikre en prosess som ivaretar grunnleggende hensyn som blant annet representativitet, demokrati og likhet mellom ulike medlemsgrupper i salgslagets distrikter.

sørøstnorgeskystfiskarlag, salgslag, representasjon

  • Opprettet .

Ber om endret regulering

torskSNorges Kystfiskarlag mener kvoteforskjellene mellom fartøy i åpen gruppe som følge av "Kystfiskekvoten" må utjevnes snarest. - Norges Kystfiskarlag kan ikke se at næringen er tjent med at det etableres denne typen skjevheter og øket konfliktnivå innad i en gruppe som det dagens regulering innebærer, heter det bl.a i en uttalelse til Fiskeri- og kystdepartementet datert 24. januar. Norges Kystfiskarlag ber samtidig om at åpen gruppe må få ta del i økningen i totalkvoten gjennom økt overregulering.

Les uttalelsen

  • Opprettet .

Ber om gjennomgang i regelverk om utilsiktet fangst

Norges Kystfiskarlag har bedt Nærings- og Fiskeridepartementet om full gjennomgang og
nødvendig innstramming av regelverket som regulerer praksis rundt fangst som er høstet i
strid med loven.

Bakgrunnen for dette er en rekke henvendelser laget har mottatt i løpet av den siste tiden, om
at det til tider pågår en intensiv fiskeriaktivitet gjennom denne ordningen, som tvilsomt kan
sies å være i tråd med lovbestemmelsens intensjon. Meldinger som vi har fått kan tyde på at
ordningen misbrukes systematisk på en måte som bidrar til et overfiske på kystflåtens
gruppekvote og undergraver ressurskontrollen.

Regelverket omfattes av Deltakerlovens § 27 (administrativ inndragning av fangst), og
Havressurslovens § 54 (fangst som er hausta eller levert i strid med lova). Begrunnelsen for
administrativ inndragning er å sørge for at fiskere ikke skal oppnå fordeler og uberettiget
berikelse på bekostning av andre fiskere som høster i tråd med regelverket og konsesjoner.
Fangst hvor deler av fangsten er utilsiktet blir omsatt på normal måte ved landing, og vedtak
om inndragning blir gjort i ettertid. Salgslagene inndrar med andre ord ikke selve fangsten,
men verdien av denne. Ved inndragning gis fisker et vederlag på 20 % av fangstverdi for
omkostninger ved ilandføring dersom merfangsten eller den ulovlige fangsten ikke var
tilsiktet. Resterende 80 % tilfaller det aktuelle salgslag. Det leverte kvantum blir så solgt av
fiskekjøper.

Norges Kystfiskarlag stiller spørsmålstegn ved hvorvidt gjeldende praksis er i tråd med lovens
begrunnelse, og ber nærings- og fiskeridepartementet om å undersøke omfanget av
fiskeriaktiviteten som pågår under denne ordningen nærmere. Videre ber vi om at man gjør
nødvendige endringer som tetter igjen de åpenbare hull i regelverket som i dag kan være kilde
for misbruk.

I den sammenheng ønsker vi å påpeke følgende svakheter i regelverket som vi mener må føre
til umiddelbare innskjerpinginger:

- Lovverket legger ingen begrensninger på fiskeriaktiviteten, da denne gjelder per tur.
Reguleringen legger heller ingen begrensninger på fangststed, som i praksis innebærer
at fisker kan bruke samme fiskefelt over tid, og likevel hevde at fangsten er utilsiktet.

- I tilfeller hvor fiskere eier fiskebruk, som etter hvert har blitt mer utbredt, vil
ordningen i sin natur kunne være gjenstand for misbruk. Dette fordi samme aktør har
ansvaret for fangst, prissetting og omsetning av fiskeråstoffet. Man kan ikke utelukke
at manipulering av denne prosessen forekommer. Ved tilfeller av slike vertikaldelte
eierskapsstrukturer er det rimelig at inntektene ved omsetning av fangsten tilfaller
fellesskapet, og ikke den enkelte fiskekjøper. Dette fordi fiskekjøper da vil ha
åpenbare fordeler ved denne fiskeriaktiviteten som er i strid med ordningens intensjon.

fiskeridirektoratet, deltakerloven, ferskfiskordning, kystflåten, nærings og fiskeridepartementet, ressurskontroll, havressursloven, utilsiktet fangst, inndragning av fangst, fiskealgslag, overfiske

  • Opprettet .

Ber om utsettelse på fartøyinstruksen

Ønsker dispensasjon for fartøy som ikke rekker fristen pga kapasitetsproblemer hos foretakene

I landsstyremøtet som Norges Kystfiskarlag avholdte 22. og 23. oktober, ble det vedtatt å be Sjøfartsdirektoratet om utsettelse på fristen for å få på plass fartøyinstruks for fiskefartøy med største lengde fra 8-10,67 m. Styret ønsker i første omgang at det tillates en dispensasjonsadgang til den enkelte fartøyeier som kan dokumentere å ha gjort avtale med et godkjent kontrollforetak for sertifisering. Anmodningen er oversendt Sjøfartsdirektoratet for vurdering.

Lang kø hos godkjente foretak

Styret i Norges Kystfiskarlag er positive til til økte sikkerhetskrav når det gjelder både konstruksjon og utstyr om bord i den minste kystflåten. Innføring av fartøyinstruks er derfor noe Kystfiskarlaget har jobbet systematisk og målrettet med overfor medlemmer over lang tid, både hva gjelder ordningens omfang og tidsfrister. Selv om flere har fått gjennomført førstegangskontroll eller er godt i gang med gjennomføringen, har vi den senere tid mottatt tilbakemeldinger fra medlemmer om manglende kapasitet hos Sjøfartsdirektoratets godkjente foretak, hvorpå pågangen hos enkelte foretak for tiden er så stor at disse ikke kan garantere ledig kapasitet innen årsskiftet.

Usikkerhet knyttet til fartøy i åpen gruppe

Sett i lys av at det i høring til deltakerforskriften 2019 som ble kjent 19. september, foreligger forslag fra Fiskeridirektoratet om å tilbakekalle ervervstillatelse for fartøy i åpen gruppe som ikke har gyldig fartøyinstruks, vil manglende utsettelse for svært mange fartøyeiere innebære
store økonomiske konsekvenser, da man vil stå i fare for å miste en avgjørende del av inntektsgrunnlaget sitt fra et viktig sesongfiskeri under Lofotfisket. Det vil også innebære unødvendig merarbeid og ressursbruk både for yrkesfiskere og byråkrati. I 2017 deltok ca 2400 fartøy i det åpne torskefiskeriet, jf. tall fra Fiskeridirektoratet om åpen gruppe. 

Kan gå ut over lokalsamfunn

Like viktig mener Norges Kystfiskarlag det er å påpeke de samfunnsmessige konsekvensene dette vil kunne medføre for fiskeriavhengige lokalsamfunn, hvor en vesentlig del av næringsvirksomheten på stedet er bygd opp rundt sesongfiskeriene.

Med bakgrunn i de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene manglende fartøyinstruks vil kunne innebære for både fartøyeiere og enkeltsamfunn, ser Norges Kystfiskarlag det som rimelig å be om utsatt frist for å få på plass sertifiseringen. Dette mener vi kan gjøres ved å gi dispensasjon til den enkelte fartøyeier som kan dokumentere å ha gjort avtale med et godkjent kontrollforetak for sertifisering, eller ved å gi en utsatt felles frist for hele flåtegruppen.

sjøfartsdirektoratet, torsk, fiskeridirektoratet, deltakerforskriften, åpen gruppe, nærings og fiskeridepartementet, fartøyinstruks, ervervstillatelse

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.