Høringsuttalelse – Fangst av kongekrabbe 2011/2012

Til Fiskeridirektoratet

Det vises til høringsnotat av 24. februar 2011 med forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2011/2012.

Norges Kystfiskarlag mener fremdeles at man ikke kan fortsette å forvalte kongekrabben todelt. Å forvalte en og samme art både som ressurs og et problem er meget lite hensiktmessig. Organisasjonen viser i den forbindelse til den situasjonen som er avdekket for sesongen 2009/2010, vedrørende omfattende juks i det frie fisket etter kongekrabbe relatert til manglende fangstgrunnlag utenfor den etablerte grensen på 12 nautiske mil. Landsstyret i Norges Kystfiskarlag ser situasjonen som et resultat av det todelte forvaltningssystemet som er etablert på kongekrabbe og som Norges Kystfiskarlag har advart sterkt i mot.

 

Videre har Norges Kystfiskarlag har hatt årets høringsnotat ute på intern høring i organisasjonen og fått flere innspill.

Høringen har blitt grundig gjennomgått av Norges Kystfiskarlag avd. Øst – Finnmark og på bakgrunn av dette har vi følgende merknader å komme med:

3.2.1 Kvoter.

I enkelte områder er det en meget sterk konsentrasjon av krabber bestående av krabbe under 13,7 cm skjold bredde. I den beste fangstperioden (høsten) kan det se ut som om han og hunnkrabber er adskilt. Det er fiskernes inntrykk at mengden hunn - krabber er større en tidligere år.
Norges Kystfiskarlag støtter at minstemålet på hann - krabber settes til 130 mm og foreslår at minstemålet på hunn – krabber settes til 110 mm.

3.2.2 Fordeling av kvoter på fartøynivå.

Norges Kystfiskarlag støtter fiskeridirektørens forslag og at fordeling på fartøynivå blir som for inneværende år dvs at A-fisker gis 50 % kvote og B-fisker 100 %. Norges Kystfiskarlag mener at mest mulig av fartøykvoten bør gis som garantert kvote og foreslår at overreguleringen settes til 40 %, dette av hensyn til rasjonell avvikling av annet fiskeri og uheldig kappfiske.

3.2.3 Tilleggskvoter.

Norges Kystfiskarlag foreslår at kvoten på skadet krabbe bør økes fra 100 tonn til 120 tonn.

3.3       Reguleringsåret.

Norges Kystfiskarlag ønsker ikke å endre reguleringsåret fordi det vil være å planlegge annen drift på høsten, eksempelvis linefiske på refordelte kvoter/bifangst fiske etter torsk. Det bør være opp til fisker og fiskekjøper å avtale leveringstidspunkt for krabbe.

3.4.      Bifangst.

Norges Kystfiskarlag støtter fiskeridirektørens forslag med 5 % bifangst av fangstens samlede vekt, inkludert kongekrabbe.

3.5       Skal flere fartøy gis adgang til å delta.

Norges Kystfiskarlag vil gå inn for at flere fartøy gis anledning til å delta ved at ny største tillatte fartøylengde settes til 13 m. Forutsetningen er at alle fartøy uansett størrelse gis like stor kvote og at kriteriene er de samme som for største lengde på 11 meter.

3.6 Røktingsplikt.

Norges Kystfiskarlag foreslår at krabbeteinene må røktes minst 2 ganger i uka.

3.7.1     Eierskap - og gruppebegrensning.

Norges Kystfiskarlag støtter fiskeridirektørens forslag.

3.7.2 Kvoteutnyttelse.

Norges Kystfiskarlag støtter fiskeridirektørens forslag.

3.8 Krav om botid.

Norges Kystfiskarlag viser til erfaringene med opparbeidelse av rettigheter i torskefiskeriene som tilsier at man bør sette minst 2 års botid i Øst – Finnmark, herunder Nordkapp og Porsanger kommuner, før det kan gis adgang til åpen gruppe.

Med vennlig hilsen

Norges Kystfiskarlag

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.