Regulering kongekrabbe 2012/2013 - Høringsuttalelse

kongekrabbeNorges Kystfiskarlag står fast ved at dagenes todelte forvaltningsregime for kongekrabbe bør avvikles. - Det er lite hensiktsmessig å forvalte en og samme art både som en ressurs og som et problem, heter det i Kystfiskarlagets høringsuttalelse til  reguleringen av fisket i sesongen 2012/2013. Norges Kystfiskarlag ber derfor om at dagens  kongekrabbe regulering må evalueres.  

 

Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2012/2013, og forslag til endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

Høringsuttalelse:

Det vises til høringsnotat av 30. mars 2012 - fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2012/2013 og forslag til endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

Forslaget innebærer i hovedtrekk en videreføring av gjeldende regulering for kvoteåret 2011/2012, samt forutsetninger fastsatt i Stortingets vedtak av 3. mars 2008. Gjeldende Stortingsvedtak var ment å bli stående i fem år før evaluering. Det forutsettes derfor at forvaltningsregimet skal opp til ny vurdering i 2013.

Basert på denne forutsetningen anmoder Norges Kystfiskarlag om at det snarest må iverksettes arbeidet med å evaluere gjeldende regulering av fisket etter kongekrabbe med sikte på å avklare i hvilken grad denne ivaretar Stortingets forutsetninger og tilrettelegger for en forsvarlig, hensiktsmessig avvikling av krabbefisket. Herunder forutsetningen om at fangst av kongekrabbe ikke er ment å være et selvstendig driftgrunnlag for det enkelte fartøy, men et supplerende driftsgrunnlag for de som er mest berørt av problemet knyttet til bifangst av kongekrabbe. Dagens områdebaserte adgangsbegrensning bør i den forbindelse vurderes særskilt. Videre hvorvidt reguleringsregimet ivaretar kravet om at fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe. Ovennevnte anbefales også sett i sammenheng med utviklingen i deltakelsen i åpen gruppe av fiskere registrert på blad A.

Det vises i den forbindelse til landsstyrevedtak av 19.-21. okt. 2011:

Landstyret i Norges Kystfiskarlag har drøftet gjeldende regulering av fisket etter kongekrabbe. Landsstyret ser behovet for å få på plass et forvaltningsregime som har størst mulig legitimitet i egen organisasjon. Dagens forvaltning gir alle anledning til å fiske etter kongekrabbe uten kvotebegrensning. Spørsmålet blir likevel om man, med ulike begrunnelser, skal kunne avsette nøye avmerkede områder som har særskilte adgangstillatelser i bestemte fiskerier. Det kommersielle området for kongekrabbefiske er et eksempel på et slikt regime hvor ca 400 fartøy har adgang.

Norges Kystfiskarlag står fast ved at det er lite hensiktsmessig å forvalte en og samme art både som en ressurs og som et problem, og at dagens todelte forvaltningsregime bør avvikles. Det vises i den forbindelse til avdekning av juks i det frie fisket etter kongekrabbe relatert til manglende fangstgrunnlag utenfor grensen til det kvoteregulerte området. Organisasjonen ser situasjonen som et resultat av det todelte forvaltningssystemet som er etablert på kongekrabbe og som Norges Kystfiskarlag har advart sterkt imot.

 Norges Kystfiskarlag har videre stått fast ved at fisket etter kongekrabbe bør reguleres som et åpent fiskeri for fartøy opp til 21 meter, senest jf. landsstyrevedtak av 6.-7. november 2009:

 På bakgrunn av erfaringene fra siste sesong, anbefaler Norges Kystfiskarlag at fisket etter kongekrabbe for fremtiden reguleres som et åpent fiskeri for fartøy opp til 21 meter øst for 26°Ø, på bakgrunn av påmelding. Dette innenfor et nærmere fastsatt kvotetak pr fartøy, og eventuelt med et garantert kvantum i bunn. Et slikt kvotetak må settes så høyt at det legger til rette for en mest mulig fri avvikling av fisket, og minimum tilsvare nivået på inneværende sesongs fartøykvoter. En slik regulering bør videre kombineres med redskapsbegrensninger som fastsetter maksimalt tillatte antall teiner pr fartøy. Dette ut fra hensyn til konkurranseforhold og faren for brukskollisjoner/beslagleggelse av fiskefelt. Videre åpnes det for et fritt fiske etter kongekrabbe vest for 26°Ø. Det må den forbindelse stilles krav om at tildelt fartøykvote i det kommersielle fisket skal være avsluttet før deltakelse i det frie fisket vest for 26°Ø. Tildelte adganger skal være gratis og uomsettelige.

 Anbefalingen er basert på den vurdering at det ikke er et biologisk problem at bestanden reduseres, mens en for sterk bestand derimot vil være uheldig.

Norges Kystfiskarlag har på denne bakgrunn ingen motforestillinger til at lengdegrensen i det åpne fisket etter kongekrabbe økes til 15 meter. Videre at det kvoteregulerte området utvides slik at det også tillates levert fangst fra det kvoteregulerte området i Skarsvåg.

Norges Kystfiskarlag støtter videre at det innføres krav om at fartøy med deltakeradgang i kvoteregulert område må ha avsluttet å lande fangst i det kvoteregulere området før de deltar i fangst utenfor kvoteregulert område. Det bør likevel vurderes om det kan være hensiktsmessig å tillate fartøy med deltakeradgang i det kommersielle fisket å delta i det frie fisket utenfor kvoteregulert område også forut for oppstart i det kommersielle fisket - forutsatt at dette fisket er avsluttet innen oppstartsdato for det kommersielle fisket, og at ny fangst utenfor kvoteregulert område ikke tillates før etter avsluttet fangst i det kvoteregulerte området.

Basert på erfaringene fra inneværende sesong bes kontrollen i kongekrabbefisket intensivert. Det bes lagt vekt på å sikre at de deltakende fartøy er egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter kongekrabbe. Dette innebærer at fartøyet minimum bør ha tilstrekkelig stabilitet, være utrustet slik at fartøyet kan føre levende krabber i kar med vann, samt kunne løfte teiner ombord. Videre at forbudet mot overføring av fangst overholdes.

Det anbefales videre stilt krav om at den enkelte manntallsførte fisker maksimalt kan tildeles og lande inntil en 100 prosent kvote. Dette for å sikre at flest mulig fiskere kan delta i krabbefisket, samt av kontrollhensyn.

Av kontrollhensyn støtter Norges Kystfiskarlag videre at kongekrabbe fangstet utenfor kvoteregulert område ved levering innenfor kvoteregulert område kun skal kunne landes direkte til anlegg som er godkjent av Mattilsynet og registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere.

Norges Kystfiskarlag står videre fast på en redskapsbegrensning på inntil 30 teiner i fisket for å hindre at fangstområder blir dominert av enkeltfartøy med et stort antall teiner, samt krav om røkting av teiner minst to ganger i uka.

Av hensyn til en rasjonell avvikling av fisket og at flest mulig skal kunne nyttegjøre seg krabbekvoten anses det ikke formålstjenelig at overreguleringsgraden settes for høyt. Det vises i den forbindelse til landstyrets vedtak om kvotetak med et garantert kvantum i bunn. En reduksjon til 10% vil likevel kunne oppfattes som en betydelig reduksjon i fangstmulighetene, slik direktoratet påpeker.

 Norges Kystfiskarlag har ingen merknader til foreslått dato for oppstart 1. august all den tid årets regulering ennå ikke er fastsatt. For ettertiden vil Norges Kystfiskarlag påpeke at det må være mulig å tilrettelegge for at kvoter og regulering for kongekrabbe kan fastsettes fra årets begynnelse, på lik linje med det som er vanlig praksis for øvrige fiskeri. Dette uavhengig av startdato. En slik praksis vil legge til rette for at flåten i større grad kan planlegge sin drift fra årets begynnelse.

 

  • Sist oppdatert
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.