Høringssvar: Søknad om endret utslippsavtale fra Sydvaranger gruve

Søknaden om økt kjemikaliebruk fra Sydvaranger gruve må avslås.

Viser til høringbrev av 07.11.2014, hvor Miljødirektoratet ber om uttalelse i forbindelse med søknad fra Sydvaranger Gruve AS (SVG), om å få øke rammene for bruk av vannbehandlingskjemikaliet polyDADMAC fra 10 til 22 tonn per år fra og med 2015.

I likhet med høringsuttalelsen Norges Kystfiskarlag gav i forbindelse med søknad om midlertidig økt utslippstillatelse i høst, ber vi også nå om at søknaden avslås.

Det fremkommer overhodet ingen nye opplysninger som gir oss grunn til å støtte en søknad om permanent og ytterligere økt bruk av kjemikalier i Bøkfjorden. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til avgjørende spørsmål SVG har blitt bedt om å redegjøre for, og som heller ikke nye rapporter lykkes å dokumentere i tilstrekkelig grad, hovedsaklig kjemikalienes langtidsvirkninger og nedbrytningstid.

Det vi med sikkerhet derimot vet, og som er veldokumentert i en rekke forskning, er at miljøet i fjordene påvirkes negativt ved deponering av gruveavfall. Kjemikaliet polyDADMAC er giftig og skader oksygenopptaket til vannlevende organismer, noe SVG også erkjenner i sin rapport. NIVA påpeker i sin rapport (6693-2014) at man ikke kan utelukke at det lekker ut kjemikalier i Bøkfjorden, da det er knyttet usikkerhet til analysemetodene som er brukt i utlekkingstestene. Konsekvensene som følge av utlekking er i følge Havforskningsinstituttet at rester av tungmetall og finmalt avfallsstoff spres langt utover deponiområdet og gjør de mest berørte delene av fjordbunnen uproduktiv, slik det er observert i Bøkfjorden.

For Norges Kystfiskarlag er dette først og fremst et prinsipielt spørsmål, og vi tar sterk avstand fra praksisen med dagens sjø- og fjorddeponi, inkludert avfallsdeponiet i Bøkfjorden. I dag er det kun Tyrkia og Papa Ny Guinea (i tillegg til Norge) som tillater sjødeponi av gruveavfall. Det er pinlig at Norge fortsatt tillater denne praksisen, når det ellers i verden er bred enighet om at denne typen deponi er å betrakte som miljøskadelig og gammeldags, og som av den grunn er forbudt.

Hvordan kan myndighetene tillate dumping av giftstoffer i matfatet vårt, når man ikke aksepterer denne typen miljøkriminalitet i jordbruks- og beiteområder? Vi kan ikke se at det skal være vesensforskjell når det gjelder forurensning på sjø og land, og vi ber derfor om at utslipp av giftige kjemikalier og gruveavfall i Bøkfjorden stoppes for godt inntil man kan dokumentere forsvarlig håndtering av avfallsstoffene.

Det er på tide at det stilles strengere miljøkrav til mineralnæringen, slik at man ikke risikerer at denne tar livet av andre viktige næringer. Norges omdømme som sjømat- miljø- og turistnasjon står etter vår mening i fare så lenge gruveindustrien får opprettholde sin forurensende praksis.

Vi anser det som en selvfølge at myndighetene vektlegger en føre-var-tilnærming i behandlingen av søknaden fra SVG. Norge har allerede bemerket seg internasjonalt som følge av myndighetenes aksept av avavfallsdeponiene, og Norges Kystfiskarlag ser at dette etter all sannsynlighet kommer til å bli brukt mot oss i eksportsammenheng.

Vi er ikke i tvil om at uten tilstrekkelig kunnskap om miljøkonsekvensene av utslipp som i dette tilfellet, må vi la hensynet til natur og miljø gå over andre hensyn og velge løsninger som representerer minst risiko for miljøødeleggelser. Her vil det være å avslå søknaden til SVG.

Høringsnotat og søknad er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider, her.

gruvedrift, gruve, miljødirektoratet, utslipp, kjemikaliebruk

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.