Høringssvar - Lokal forskrift Lofoten 2019

Norges Kystfiskarlag har gitt innspill til den lokale reguleringen av kommende års Lofotfiske.

Vi har anbefalt påbud om røkting av line, som per i dag ikke har vært omfattet av røktingsplikt på lik linje med eksempelvis garn. Vi har også påpekt behovet for et AIS.påbud, både som sikkerhets- og kotrolltiltak.

De materielle bestemmelsene

Norges Kystfiskarlag sin erfaring var at Lofotfisket i 2018 i all hovedsak foregikk uten store
konflikter mellom ulike bruksgrupper. Det oppsto imidlertid noe uro da Fiskeridirektoratet sendte ut høring om egne snurrevadfelt i det pågående fisket etter at ulike brukstyper hadde etablert seg på fiskefeltene. Med dette som bakteppe ønsker vi i hovedsak ikke mer regulering enn strengt tatt nødvendig. Det vil alltid være vanskelig å forutse hvor fisken står, og dette er
også et argument for at man på forhånd bør unngå definerte felt for ulike brukstyper. Det vises til at man ved tidligere forsøk på å oppnå enighet om definerte garn- og snurrevadfelt ikke har lyktes å komme til enighet. Når det er sagt erfarer vi at linefeltet utenfor Henningsvær har fungert svært godt og bidratt til å dempe redskapskonfliktene man opplevde vintersesongen 2017. Tatt i betraktning at det dreier seg om et lite felt arealmessig, som både hjemme- og fremmedflåte benytter seg aktivt av, har ikke Norges Kystfiskarlag innvendinger mot at linefeltet utenfor Henningsvær videreføres. Vi deler Fiskeridirektoratets vurdering om at det ikke per dags dato er behov for ytterligere felt for øvrige redskapsgrupper kommende sesong.

Vedrørende krav til merking av faststående redskap trengs en nærmere beskrivelse av hvor det skal være ett og to flagg. For øvrig støttes forslag under dette punktet.

Et generelt forbud mot fiske med snurrevad mellom kl 20 og 06 støttes.

Røktingskravene for henholdsvis garn og line støttes.

 

Krav til sporing

Norges Kysfiskarlag er for et generelt påbud om AIS i alle fartøy som omsetter fisk. Vi mener
det bør være et krav i den lokale forskriften om at fiskefartøy som deltar i Lofotfisket skal ha
AIS om bord og at denne skal være påslått under hele fisket fra man legger fra kai.

Norges Kystfiskarlag registrerer at Fiskeridirektoratet region Nordland prinsipielt ikke ønsker å fastsette krav om AIS i Lofoten 2019 på grunn av at direktoratet sentralt har en pågående prosess rundt sporing og innsamling av data fra fiskefartøy under 15 meter som oppgis å komme i konflikt med et eventuelt AIS-krav på nåværende tidspunkt. Norges Kystfiskarlag er ikke enig i dette, og mener tvert imot at det er all grunn til å innføre dette i Lofotfisket nå, ettersom krav til rapportering fra fiskeflåten under 15 meter fortsatt er under utredning og høyst uavklart, og at majoriteten av fartøy (4900 i antall under 11 meter) ikke foreslås innlemmet i en eventuell ordning før tidligst 2021. Norges Kystfiskarlag er også svært kritisk til innføring av samme rapporteringssystem for flåten under 15 meter som det flåten over 15 meter har per i dag.

Det haster med å få på plass løsninger som ivaretar fiskernes rettssikkerhet på en måte som gjør at en hel næring til stadighet ubegrunnet blir stemplet som kriminelle. Vi mener bestemt at et krav om AIS kan bidra til å øke sikkerheten i fiskeflåten, samtidig som det vil være positivt ut i fra et kontrollhensyn. Det vil kunne heve terskelen for å begå lovbrudd betydelig i et hektisk sesongfiskeri hvor man etter årets sesong også avdekket ulovlig fiskeriaktivitet. Utfordringene som oppgis i høringsnotatet mener vi ikke vil være til hinder for en pågående og uavklart prosess angående rapportering for den minste flåtegruppen som dessuten skisseres langt fram i tid.

Norges Kystfiskarlag har påpekt mulighetene som ligger i et AIS-påbud i kombinasjon med røktingspåbud overfor Fiskerikontrollutvalget og vist til de lokale reguleringene i Lofoten som et eksempel som utvalget kunne høstet erfaringer av, forutsatt at et slikt påbud ble innført.

For øvrig vises det til tidligere innspill i saken 4. september 2018.

 

kvalitet, reguleringsforslag, fiskeridirektoratet, norges kystfiskarlag, ais, lokal forskrift lofoten, lofotfisket, røkting

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.