Høringssvar Eidesen-utvalget

styret 2017Høringssvar – Høring av NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem

Viser til høring av ”NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem”, en utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2015. Utvalget har blitt satt til å gjennomgå kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene. Forslag til å utrede et nytt kvotesystem har sitt utgangspunkt i at ”dagens strukturkvoteordning begrenser flåteleddets innovasjonsevne, samt muligheten for effektiv kapasitetsutnyttelse og høyere lønnsomhet, herunder realisering av grunnrenten”.

Les mer

Innspill til pliktkommisjonen

09.09.16

Med henvisning til melding som ble lagt ut på Nærings- og Fiskeridepartementet sine nettsider 12. august, vil Norges Kystfiskarlag benytte anledningen til å komme med våre innspill til kommisjonens videre arbeid. Pliktsystemet omfatter leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten, og kommisjonen har bedt om innspill knyttet til betydningen av én eller flere av disse.

Les mer

Høringsvar - forslag til forvaltningsplan for kommersielt fiske etter raudåte

08.06.17

Fiskeridirektoratet

Postboks 185 Sentrum

5804 BERGEN

Høringssvar – Høring av forslaget til forvaltningsplan for raudåte

 

 

Norges Kystfiskarlag er prinsipielt imot et kommersielt fiske etter raudåte slik det legges opp til i høringen. Mye av grunnen til dette opplyser Fiskeridirektoratet selv om da de innledningsvis i forvaltningsplanen uttrykker at ”høsting av raudåte vil kunne påvirke ulike deler av økosystemet: selve raudåtebestanden, predatorbestander som beiter på raudåte, og påvirkning i form av bifangst. Bifangst av egg, larver og -yngel av ulike fiskearter vurderes pr. i dag som den største negative påvirkningsfaktoren på økosystemet”. Norges Kystfiskarlag kan dermed naturlig nok ikke støtte et kommersielt fiske etter startfôret til fisk, fugler og marine pattedyr i havet, samt et fiske hvor bifangst av egg, larver og yngel vurderes av som største negative faktor på økosystemet. Selv om Norges Kystfiskarlag har en totalt frarådende holdning til kommersielt fiske etter raudåte ønsker vi gi følgende tilbakemeldinger på forslaget.

Dersom det mot vår formodning blir startet opp et kommersielt fiske etter raudåte må det:

  • Gjennomføres prøvetakinger etter hvert hal der prøvene skal analyseres og evalueres av fagpersonell/forskere, før neste hal eventuelt kan settes i gang dersom forskere mener det ikke er til skade for økosystemet og fiskebestander
  • Foregå 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Fra grunnlinjen og ut til 12 nm er det vesentlig store mengder egg- og larvedrift (IMR Fisken og havet 3- 2013) som etter vår mening vil ha store negative konsekvenser for rekruttering til framtidig årsklasser for viktige kommersielle fiskeslag.

Forvaltningen anerkjenner også ovennevnte problemstilling ved å vise til at for eksempel kysttorsken kan bli tatt som bifangst i form av egg, larver og yngel, samt den også sårbare bestanden av vanlig uer på dets tidlige livsstadier, ved fiske mellom grunnlinjen og 4 nm. Kystfiskarlaget støtter ikke avveiingen Fiskeridirektøren har gjort hvor kommersiell drift skal overvinne bærekraftig forvaltning av blant annet kysttorskbestanden, spesielt ikke når det kommer frem at ”en analyse av fangstvirksomheten viser at en del av høstingen utenfor grunnlinjene har foregått i området lenger ute enn 4 nm…. og at beltet mellom grunnlinjene og 4 nm synes således ikke å være helt avgjørende for høsting av raudåte i kystsonen”.

Kystfiskarlaget deler på ingen måte oppfatningen til Fiskeridirektoratet når det tas til ordet for at forvaltningsplanen er lagt opp etter en føre-var tilnærming for økosystemet. Det er uforståelig at forvaltningen ikke legger opp til et mer forsiktig kommersielt fiske på eksempelvis 5000 tonn, som vurderes etter et år. I vurderingen må det sees nøye på blant annet bifangst av egg og larver. En slik åpning burde være langt mer føre-var enn det forvaltningsplanen åpner for. Et mindre kvantum vil videre være føre-var i starten ettersom Fiskeridirektoratet selv påpeker i høringsnotatet at prøvetakingssystemet skal ”sikre nødvendig biologisk kunnskap om fiskeriet, samt bidra til nødvending kunnskap om den reelle fangstsammensetningen i raudåtefisket”.

For øvrig har Norges Kystfiskarlag problemer med å se grunnlaget for en så drastisk kvantumsøkning da dagens forskningskvote ikke er fullt utnyttet. Samtidig er det etter hva vi er kjent med ikke et større marked for helsekostprodukter utover det som er tatt opp av firmaet ”Calanus AS”. Kystfiskarlaget etterspør en avklaring på hvilke fartøy, med hvilken nasjonalitet, som skal utnytte den kommersielle kvoten, ettersom det etter vår, og direktoratets egen vurdering, ikke er flåtekapasitet (eller marked) til å ta opp 165 000 tonn raudåte for norske fartøy. Dersom det er slik at forvaltningen ønsker legge press på deltakerloven (for eksempel aktivitetskravet) ved å tillate ”andre søkere enn de tradisjonelle aktørene i norsk fiskerinæring, som kan være aktuelle til å få tildelt tillatelse” er dette uaktuelt fra Norges Kystfiskarlag sitt ståsted. Dersom hensikten med et raudåtefiske i kommersiell skala har som intensjon og brukes til fiskefor i oppdrettsindustrien mener Norges Kystfiskarlag at forslaget blir desto mer graverende. 

Illustrativt foto av raudåte - Havforskningsinstituttet

raudåte, økosystembasertforvaltning, næringskjeden

Våre innspill til ungdomsfiskeordningen

15.12.15

Norges Kystfiskarlag har fått henvendelse fra Fiskeridirektoratet om innspill på endring angående tidspunkt for fiske i ungdomsfiskeordningen. Norges Kystfiskarlag foreslår at tidsrommet for ungdomsfiskeordningen utvides til å gjelde hele kalenderåret, fremfor 22. juni til 14. august, slik at flere unge kan delta i ordningen. Norges Kystfiskarlag innspill ønsker å gi bedre og mer stabile vilkår for de unge, samt øke muligheten for flere unge og kunne delta i ordningen. Vedlagt er link der en kan lese hele Norges Kystfiskarlag sitt innspill til Fiskeridirektoratet:

Henv._om_ungdomsfiskeordningen.pdf

fiskeridirektoratet, rekruttering, ungdomsfiskeordningen, ungdom

Innspill på utviklingen i lukket kystgruppe i fiske etter sei

22.05.17Sei

Innspill til utviklingen i fisket etter sei for fartøy over 21 meter hjemmelslengde

Fiskeridirektoratet viser til utviklingen i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 21 meter og ønsker innspill på:

  1. om fisket på maksimalkvotene bør stoppes
  2. reduseres for fartøy med hjemmelslengde over 21 meter
  3. eller om fisket kan fortsette en stund til, men at man da «sklir» på gruppekvotene til fartøy med mindre hjemmelslengde.

Fiskeridirektoratet viser for øvrig til fisketakten i gruppen under 11 meter, hvor det etter vår tolkning er aktuelt å ”skli” kvoter fra denne gruppen for å dekke et overfiske til gruppen over 21 meter. Kystfiskarlaget støtter ikke en slik løsning (pkt 3).

Kystfiskarlaget oppfordrer Fiskeridirektoratet til at fisket på maksimalkvotene bør stoppes for å hindre et større overfiske (pkt 1).

Hvis det skal refordeles ekstra kvoter fra flåtegruppen under 11 meter bør det i hovedsak tildeles ekstra kvoter til fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter sei. Dersom refordeling kun er aktuelt i lukket gruppe må refordelingen tilfalle fartøy mellom 11 og 15 meter faktisk lengde. Slik vi ser det vil regulering av fisket på denne måten bidra til en mer jevn råstofftilførsel til landindustrien.

Høsten 2016 måtte fiskere i åpen gruppe i fisket etter sei klare seg med altfor små kvoter pga. stoppen i seifisket tidlig på høsten. Dette er ikke gunstig for verken jevnlig råstofftilførsel eller mulighetene for unge/andre og benytte seg av åpen gruppe som en viktig rekrutteringsarena. Det er for øvrig en stor pågang til åpen gruppe og det vil være naturlig å tilføre mer sei og torsk, til denne gruppen.

Det må uansett sikres at det står tilstrekkelige mengder sei igjen når høstfisket med line starter opp. Linefisket etter sei på høsten er en etablert praksis for kystflåten og er med på å utjevne råstofftilførselen til landindustrien.

 

Norges Kystfiskarlag

Høringssvar - adgangsregulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy under 11 meter

utror nappNorges Kystfiskarlag har besvart høringen om adgangregulering av rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy under 11 meter, som ble sendt ut på høring av NFD 23. januar i år.

Høringen, som er en innstilling fra arbeidsutvalg nedsatt av Landsstyret i Norges Fiskarlag, har i sin rapport om regulering av fisket etter reker i Skagerrak og Nordsjøen vedtatt forslag om blant annet:

Les mer

Høringssvar: Forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Helt siden Eksportutvalget for fisk ble opprettet, har det vært diskusjoner om både størrelsen på eksportavgiften og om hvem som er best i stand til å markedsføre norsk sjømat - den
enkelte eksportør eller Sjørmatrådet. Generisk markedsføring har også vært heftiog diskutert opp gjennom årene.

markedsavgift,, høring, sjømatrådet

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.