Innspill på utviklingen i lukket kystgruppe i fiske etter sei

22.05.17Sei

Innspill til utviklingen i fisket etter sei for fartøy over 21 meter hjemmelslengde

Fiskeridirektoratet viser til utviklingen i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 21 meter og ønsker innspill på:

  1. om fisket på maksimalkvotene bør stoppes
  2. reduseres for fartøy med hjemmelslengde over 21 meter
  3. eller om fisket kan fortsette en stund til, men at man da «sklir» på gruppekvotene til fartøy med mindre hjemmelslengde.

Fiskeridirektoratet viser for øvrig til fisketakten i gruppen under 11 meter, hvor det etter vår tolkning er aktuelt å ”skli” kvoter fra denne gruppen for å dekke et overfiske til gruppen over 21 meter. Kystfiskarlaget støtter ikke en slik løsning (pkt 3).

Kystfiskarlaget oppfordrer Fiskeridirektoratet til at fisket på maksimalkvotene bør stoppes for å hindre et større overfiske (pkt 1).

Hvis det skal refordeles ekstra kvoter fra flåtegruppen under 11 meter bør det i hovedsak tildeles ekstra kvoter til fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter sei. Dersom refordeling kun er aktuelt i lukket gruppe må refordelingen tilfalle fartøy mellom 11 og 15 meter faktisk lengde. Slik vi ser det vil regulering av fisket på denne måten bidra til en mer jevn råstofftilførsel til landindustrien.

Høsten 2016 måtte fiskere i åpen gruppe i fisket etter sei klare seg med altfor små kvoter pga. stoppen i seifisket tidlig på høsten. Dette er ikke gunstig for verken jevnlig råstofftilførsel eller mulighetene for unge/andre og benytte seg av åpen gruppe som en viktig rekrutteringsarena. Det er for øvrig en stor pågang til åpen gruppe og det vil være naturlig å tilføre mer sei og torsk, til denne gruppen.

Det må uansett sikres at det står tilstrekkelige mengder sei igjen når høstfisket med line starter opp. Linefisket etter sei på høsten er en etablert praksis for kystflåten og er med på å utjevne råstofftilførselen til landindustrien.

 

Norges Kystfiskarlag

Høringssvar - adgangsregulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy under 11 meter

utror nappNorges Kystfiskarlag har besvart høringen om adgangregulering av rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy under 11 meter, som ble sendt ut på høring av NFD 23. januar i år.

Høringen, som er en innstilling fra arbeidsutvalg nedsatt av Landsstyret i Norges Fiskarlag, har i sin rapport om regulering av fisket etter reker i Skagerrak og Nordsjøen vedtatt forslag om blant annet:

Les mer

Høringssvar: Forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Helt siden Eksportutvalget for fisk ble opprettet, har det vært diskusjoner om både størrelsen på eksportavgiften og om hvem som er best i stand til å markedsføre norsk sjømat - den
enkelte eksportør eller Sjørmatrådet. Generisk markedsføring har også vært heftiog diskutert opp gjennom årene.

markedsavgift,, høring, sjømatrådet

Les mer

Høringssvar Eidesen-utvalget

styret 2017Høringssvar – Høring av NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem

Viser til høring av ”NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem”, en utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2015. Utvalget har blitt satt til å gjennomgå kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene. Forslag til å utrede et nytt kvotesystem har sitt utgangspunkt i at ”dagens strukturkvoteordning begrenser flåteleddets innovasjonsevne, samt muligheten for effektiv kapasitetsutnyttelse og høyere lønnsomhet, herunder realisering av grunnrenten”.

Les mer

Innspill til pliktkommisjonen

09.09.16

Med henvisning til melding som ble lagt ut på Nærings- og Fiskeridepartementet sine nettsider 12. august, vil Norges Kystfiskarlag benytte anledningen til å komme med våre innspill til kommisjonens videre arbeid. Pliktsystemet omfatter leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten, og kommisjonen har bedt om innspill knyttet til betydningen av én eller flere av disse.

Les mer

Våre innspill til ungdomsfiskeordningen

15.12.15

Norges Kystfiskarlag har fått henvendelse fra Fiskeridirektoratet om innspill på endring angående tidspunkt for fiske i ungdomsfiskeordningen. Norges Kystfiskarlag foreslår at tidsrommet for ungdomsfiskeordningen utvides til å gjelde hele kalenderåret, fremfor 22. juni til 14. august, slik at flere unge kan delta i ordningen. Norges Kystfiskarlag innspill ønsker å gi bedre og mer stabile vilkår for de unge, samt øke muligheten for flere unge og kunne delta i ordningen. Vedlagt er link der en kan lese hele Norges Kystfiskarlag sitt innspill til Fiskeridirektoratet:

Henv._om_ungdomsfiskeordningen.pdf

fiskeridirektoratet, rekruttering, ungdomsfiskeordningen, ungdom

Regulering kongekrabbe 2012/2013 - Høringsuttalelse

kongekrabbeNorges Kystfiskarlag står fast ved at dagenes todelte forvaltningsregime for kongekrabbe bør avvikles. - Det er lite hensiktsmessig å forvalte en og samme art både som en ressurs og som et problem, heter det i Kystfiskarlagets høringsuttalelse til  reguleringen av fisket i sesongen 2012/2013. Norges Kystfiskarlag ber derfor om at dagens  kongekrabbe regulering må evalueres.  

 

Les mer

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.