Forslag til regulering av anadrome laksefisk i sjøen fra 2012

laks_hopper_wide_mediumNorges Kystfiskarlag har gitt innspill til regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen fra 2012. Organisasjonene er kritisk til at det er innført så strenge begrensninger i dette fisket, fordi det bidrar til å bygge ned næringsmessig kystfiske etter laks til fordel for økt aktivitet i elver og vassdrag. Norges Kystfiskarlag forslår at det åpnes for samme rettigheter langs kysten med en fisketid fra 1. juni til 5. august.

 

 

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra 2012

Høringsuttalelse:

Det vises til deres høringsbrev av 6. desember 2011. Norges Kystfiskarlag har beklageligvis ikke mottatt ovennevnte høring, men har etter forespørsel fra medlemmer funnet frem til den på deres nettsider. Norges Kystfiskarlag ønsker å bli lagt til adresselisten for utsendinger av høringer fra dere som berører fiske og fangst. Samtidig ber vi om at vår uttalelse tas med i direktoratets videre behandling av saken, selv om vi ikke står som høringsinstans.

Norges Kystfiskarlag har i tidligere høringsuttalelser tatt opp at man er kritisk til at det er innført strenge begrensninger i fisket etter anadrome laksefisk i sjøen. Over år har det vært et begrenset sjølaksefiske ved antall deltakere og fisketid, uten at det har virket positivt inn på laksebestanden.Det har tidligere blitt konkludert med at andel rømt oppdrettslaks har stor betydning for reproduksjon av laks i elvene og at dette har vært en medvirkende årsak til at sjølaksefisket har blitt begrenset.I stedet for begrensninger i sjølaksefisket, må man heller sette inn gode tiltak for å begrense rømningene fra oppdrett. Det er et paradoks at oppdrettsnæringen fritt får øke volum, mens det ordinære fisket etter laks er i ferd med å fjernes.

Sjølaksefisket har lange tradisjoner langs kysten og det har vært en viktig del av næringsgrunnlaget. På grunn av de strenge begrensningene i denne næringen, har vi per i dag et lavt antall deltakere.Den økonomiske betydningen av sjølaksefiske er fremdeles viktig i enkelte områder. Samtidig har dette fisket en kulturell og distriktsmessig betydning. Uttaket av laks gjennom dette fisket har aldri vært så lavt, og kan derfor ikke ilegges en så stor andel av ansvaret for lave bestander som forvaltningen legger opp til.

Norges Kystfiskarlag vil derfor gå inn for følgende:

  • Norges Kystfiskarlag foreslår at man åpner for samme rettigheter langs kysten med en fisketid fra 1. juni – 5. august.

 

  • Norges Kystfiskarlag foreslår at starten på fisket etter rømt oppdrettsfisk mot slutten av året, ikke åpnes før etter 1. september for å hindre uønsket fangst av vill fisk. Fangst av vill fisk mot slutten av sesongen er også fra et kvalitetsaspekt lite ønskelig.

 

  • Norges Kystfiskarlag bes at det settes langt sterkere fokus på å begrense de negative konsekvensene lakseoppdrett har på bestandene av anadrome fisk. Særlig bør gode rutiner for rask gjenfangst etter rømming prioriteres.

 

  • Norges Kystfiskarlag ber om at forskningsinnsatsen både i elvene, og sjøen økes betydelig.

 

    Norges Kystfiskarlag ber om at de områdene hvor sjølaksefiske har størst næringsmessig betydning prioriteres i forhold    til    gjennomføring av fiske.

 

Norges Kystfiskarlag er skeptisk til at reguleringen bidrar til å bygge ned et næringsmessig kystfiske etter laks i sjø til fordel for økt aktivitet i elver og vassdrag. Dette vises tydelig gjennom fisketidene i de aktuelle områdene.

Norges Kystfiskarlag har tidligere uttrykt skepsis til det faglige grunnlaget for de vedtatte innskjerpingene i fisket etter laks i sjø. Det påpekes at Havforskningsinstituttet som faginstans i større grad bør trekkes inn i de faglige vurderingene for villaks.

Norges Kystfiskarlag ber på denne bakgrunn om at reguleringene som var gjeldende frem til 2007 gjeninnføres.

 

 

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.