Må konsekvensutrede fiskeri

Oljeplf_LNorges Kystfiskarlag støtter Havforskningsinstituttets krav om økt fokus på fiskeriene i konsekvensutredningen. Den må omfatte mulige konsekvenser i alle stadiene av en evt. utbyggingsprosess og petroleumsaktivitet i området. Det er avgjørende at de konsekvenser som avdekkes blir tatt på alvor, og at hensynet til fiskerinæringa, miljø og marine ressurser særlig vektlegges. Syselsetting i oljenæringen skal ikke gå på bekostning av sysselsetting i fiskeriene. 

 

Olje og Energidepartementet

Pb 8148 Dep

0033 OSLO

 

Høringsuttalelse - Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør.

Det vises til deres høringsdokument av 24.november 2011 vedrørende forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør.

 Norges Kystfiskarlag ber om at de innspill som fremkommer i høringsrunden må vektlegges nøye. Det er viktig av hensyn til prosessens troverdighet at det ikke gis etter for press fra sterke næringsaktører for å åpne opp felt der sterke miljøargument, hensynet til ressursgrunnlaget, og hensynet til andre berørte næringer (fiskeri), tilsier at en slik åpning ikke vil være forenelig med en god fremtidig miljø- og ressursforvaltning, eller være til skade/hinder for utviklingen av andre næringer.

 Organisasjonen vil konsentrere seg om kapitlene 2.3 Naturressurser og miljø,samt 2.4 Menneskelige aktiviteter. Norges Kystfiskarlag mener at det er spesielt viktig at man utreder kapittel 2.3 grundig.

Det omtalte området man her ønsker å oppdatere og igangsette en konsekvensutredning i er viktige oppvekstområder for spesielt sild, lodde og torsk. Polartorsk og nordøstarktisk torsk overvintrer også her. Barentshavet er et område som er rikt på plankton som igjen er viktig mat for de tidligere nevnte fiskeslag som har sitt oppvekstområde nettopp her. Oljeforurensning vil påvirke dyreplankton, som raskt tar opp farlige stoffer. På denne måten vil skadelige stoffer kunne komme inn i næringskjeden.

 

Det må i konsekvensutredningen særlig vektlegges å avklare konsekvenser for fiskeri og marine ressurser i alle ledd i næringskjeden. Herunder gyting, gytevandring, larver og egg og fiskebestandenes næringsgrunnlag. Norges Kystfiskarlag støtter i den forbindelse Havforskningsinstituttets krav om økt fokus på fiskeriene i konsekvensutredningen. Det er viktig at utredningen omfatter mulige konsekvenser i alle stadier av en eventuell utbyggingsprosess og drift av petroleumsaktivitet i området. Herunder også konsekvenser av seismikk. En slik utredning må også inkludere eventuell påvirkning på vandringsmønsteret for fisk. Videre må alle berørte flåtegrupper inkluderes, og det må legges vekt på å få kartlagt reell fiskeriaktivitet i området i alle flåtegrupper. Bruk av sporingsdata og bruksinnmelding hos Kystvaktsentralen er i så måte ikke utfyllende, og må suppleres med andre data som f.eks fangstinnmeldinger hos salgslag.

Aktiviteten i det tidligere omstridte området består av fiske og skipstrafikk, der fiskefartøy utgjør 2/3 av trafikken. I Barentshavet sør fiskes det med bunntrål og line etter torsk og hyse, og etter lodde med not og trål. Nærmere kysten fiskes det med snurrevad garn og line, og etter lodde med not.

Nest etter oljenæringen er fiskerinæringen Norges største eksportnæring, og basert på en fornybar ressurs. Forutsatt riktig ressurs- og miljøforvaltning vil næringen ha et enormt potensial for fremtidig vekst. Det kan derfor under ingen omstendigheter aksepteres at fiskerinæringens rammevilkår og fremtidige utviklingspotensial forringes av hensyn til en næring som baserer seg på utvinning av en ikke fornybar ressurs gjennom en til dels sterkt miljøskadelig produksjon. Dette innebærer at viktige gyte- og fangstområder må skjermes for petroleumsaktivitet. Det understrekes at erfaringene fra Nordsjøen for fiskerinæringens del så langt ikke er positive, og bør gi grunn til forsiktighet og en restriktiv holdning i forhold til å åpne opp for petroleumsvirksomhet i viktige fiskeri og gyteområder.

Det vises i den forbindelse til at Norges Kystfiskarlag i landsmøtevedtak av mai 2010 har slått fast at Sysselsetting i oljenæringa ikke skal gå på bekostning av sysselsetting i fiskeriene.

 Landsmøtet har videre påpekt at petroleumsvirksomhet i kystnære farvann langs hele Norskekysten vil få innvirkning på og legge begrensinger på kystfiskeflåten, som ikke har samme muligheter til å forflytte seg til fjernere fiskefelt som havfiskeflåten har.

 Når det gjelder sameksistens har dette så langt fungert slik at fiskeriene har måtte vike for oljeindustrien. Det kan derfor synes som om myndighetene konsekvensutreder kun for å ha et alibi for å kunne åpne for oljeboring. Det kommer ofte frem mange sterke grunner som tilsier at man ikke bør åpne for oljeboring, men dette vektlegges ikke når avgjørelsene tas. Det er derfor avgjørende at de konsekvenser som avdekkes blir tatt på alvor, og at hensynet til fiskerinæringen, miljø og marine ressurser særlig vektlegges

09.03.12 

 

 

 

fiskeri, oljeutvinning, konsekvensutredning

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.