Turistfiske

Norges Kystfiskarlag deltok i arbeidsgruppen om regulering av turistfisket som ble oppnevnt i 2009. I 2011 anbefalte et enstemmig utvalg en registreringsordning for turistfiskeanlegg og påfølgende fangstrapportering.

Norges Kystfiskarlag registrerer at det er mangel på kunnskap som hovedsaklig danner grunnlag for konflikter, og da sikter vi særlig til kunnskap om ressursuttaket som turistnæringa som helhet bidrar til. En annen faktor som fremstår som konfliktskapende overfor enkelte kystfiskere, og som særlig rapporteres som problemtaisk av våre medlemmer, er manglende sjøvett og lokalkunnskap blant en del turistfiskere.

Sistnevnte er en gruppe som dessverre skaper et ufortjent dårlig rykte for deler av turistnæringen, og som vi mener bidrar negativt til en bærekraftig sameksistens mellom to viktige næringer (fiskeri og turisme) i stadig flere områder langs kysten. Etter vårt syn er det derfor viktig å foreslå konkrete løsninger som av våre medlemmer oppgis å kunne bidra til å dempe konflikter som en del kystfiskere opplever i sine møter med turistfiskere.

Ressursuttak

Både Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Nofima og en nylig publisert doktorgradsstudie av Maria-Victoria Solstrand (UiT) har presisert viktigheten av å få på plass registreringsordninger som kan gi en oversikt over det faktiske fangstuttaket i turistfiskenæringen. Næringen har vært i stor vekst i de senere år, og sannsynligvis kommer den til å vokse ytterligere i årene som kommer. Det økte omfanget påvirker etter all sannsynlighet fiskebestandene, som høstes fra en begrenset nasjonal ressurs. Også Sjømatindustriutvalget har i sin rapport (NOU 2014:16) påpekt at en viktig forutsetning for å øke verdiskapningen i sjømatsektoren, er å innhente mest mulig kunnskap om mengden fisk og skalldyr som til enhver tid er tilgjengelig. Dette for å kunne gi så korrekte kvoteanbefalinger som mulig.

Med en så bred enighet rundt behovet for kunnskap om ressursuttak, forutsetter vi at regjeringen følger opp denne anmodningen som i tillegg til Norges Kystfiskarlag er fremmet fra flere faginstanser. Ved å pålegge turistfiskere fangsrapportering på lik linje med yrkesfiskere/fritidsfiskere vil man enkelt få tilgang på statistikk som kan fortelle noe om det faktiske ressursuttaket. Verktøyet for fangstrapportering er allerede utarbeidet av Fiskeridirektoratet i form av en mobil-app (fritidsfiske-app og kystfiske-app) som også er tilrettelagt for ulike språk, og vil enkelt kunne implementeres for en ny gruppe brukere (turister).

Holdninger

Flere medlemmer rapporterer om ødelagte bruk som følge av turistfiske. Ødeleggelsene er neppe en bevisst handling fra turistfiskerens side, men heller et resultat av uvitenhet om hvordan man oppfører seg og hvilket ansvar man har som utøver i havområder som deles av andre grupper. Når det gjelder holdningsskapende arbeid mener Norges Kystfiskarlag at turistfiskeanleggene og turoperatører har et særlig ansvar når det kommer til å informere sine gjester om gjeldende regelverk og oppførsel på havet. Selv om det finnes flere turistfiskeanlegg som allerede tar dette arbeidet på alvor, ser Norges Kystfiskarlag at det fortsatt er en lang vei å gå når det kommer til en slik bevisstgjøring blant mange av turistfiskeanleggene langs kysten. Vårt inntrykk er at i de områdene hvor turistanleggene har en bevisst holdning rundt oppførsel på havet, også er få eller ingen konflikter blant turist- og yrkesfiskere. I områder hvor det rapporteres om konflikter har vi grunn til å anta at dette informasjonsarbeidet er enten fraværende eller mangelfullt.

Turistnæringen har tradisjonelt vært opptatt av å formidle kunnskap om både næring og miljø i lokalsamfunnene de er etablert i, og doktorgradsarbeidet til Solstrand viser at en stor del av fisketuristene er interesserte i å vite mer om fiskebestandene og hvilken rolle de selv spiller i denne sammenheng. Som fiskeri- og turistnasjon vil begge tiltakene bidra til at Norge kan øke miljøprofilen internasjonalt, og verdiskapningen i sjømatsektoren vil kunne øke som følge av at forslagene i innstillingen om turistfisket gjenopptas.

Norges Kysfiskarlag har tatt opp problemet med nærings- og fiskeridepartementet flere ganger, fordi det i enkelte distrikter er til dels store konflikter mellom fiskerinæringen og turistanlegg. Avsetningen er usikker, og det mangler data for å regulere uttaket på en god måte.

Norges Kystfiskarlag har derfor bedt om at forslagene i rapporten om turistfiske fra 2011 tas opp igjen, og at vi får et klart regelverk for turistfiskenæringen som innebærer:

- registrering av turistfiskeanlegg

- registrering/rapportering av fangst

Turistfiskeanleggene må i tillegg kunne rettlede turistene, og orientere dem om fiskerivirksomheten som foregår i nærmiljøet.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.