Bruk av overtredelsesgebyr - Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet bør ikke få bruke AIS til kontrollformål for fartsområdebegrensninger for den delen av flåten som ikke er sporingspliktige. Det er Norges Kystfiskarlag sin klare anbefaling til evalueringen av bruk av overtredelsesgebyr i Skipssikkerhetslovens kapittel 9.

Norges Kystfiskarlag mener at systemet med dagens regler for overtredelsesgebyr fungerer for den delen av flåteleddet som er underlagt kravet til elektronisk rapportering gjennom Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. Med få unntak gjelder dette i hovedsak fartøy på eller over 15 meter. Av 5397 aktive fartøy, utgjorde fartøy under 15 meter i overkant av 90 prosent av flåten i 2017.

Vil svekke sikkerhetsarbeidet i den minste flåten

En betydelig andel norske fiskefartøy er med andre ord ikke sporingspliktige per dags dato – og etter vårt skjønn bør heller ikke Sjøfartsdirektoratet ha mulighet til å utstede overtredelsesgebyr til fiskere som bruker AIS som et frivillig sikkerhetstiltak om bord. Dersom denne praksisen får fortsette, risikerer man å ødelegge pågående sikkerhetsarbeid i den delen av flåten hvor dette er særlig ønskelig. Vi viser i denne sammenheng til Sjøfartsdirektoratets egne forskningsarbeid, som blant annet har påpekt manglende sikkerhetskultur og behov for økt kunnskap omkring sikkerhet i deler av sjarkflåten.

Så lenge AIS er frivillig bør ikke Sjøfartsirektoratet bruke denne til kontrollformål

Ettersom flåten under 15 meter per i dag ikke er sporingspliktige, mener Norges Kystfiskarlag det blir feil å utstede overtredelsesgebyr etter samme regime som for fartøygruppen over 15 meter. Norges Kystfiskarlag har i lengre tid etterlyst krav fra myndighetshold om pålagt AIS-sporing for alle fartøy som omsetter fisk. Dette hovedsakelig ut i fra et sikkerhetsaspekt, men også med bakgrunn i hensynet til automatisering av kontroll. Nærings- og fiskeridepartementet har så langt ikke villet imøtekomme et slikt krav, som for øvrig har bred støtte i flere fiskarlag som organiserer kystflåten. En rekke fartøy bruker imidlertid AIS som et frivillig sikkerhetstiltak. Flere forsikringsselskap har også tilskuddsordninger for fiskere som tar i bruk AIS som skadeforebyggende tiltak ombord.

Norges Kystfiskarlag mener at all den tid AIS kun er et frivillig tiltak for fiskere som ønsker å prioritere sikkerheten om bord, vil være svært uheldig dersom Sjøfartsdirektoratet skal kunne bruke AIS-sporing fra disse fartøyene til kontrollformål. Norges Kystfiskarlag frykter at dette vil redusere sikkerheten til fiskere, ved at færre ønsker å ta i bruk AIS som hjelpemiddel fordi man risikerer å bli bøtelagt.

Inntil fiskefartøy blir sporingspliktige, gjennom AIS eller eventuelt andre systemer, bør Sjøfartsdirektoratet ikke gis adgang til å bruke AIS til kontrollformål for den delen av flåteleddet som ikke er sporingspliktige. Der hvor fartøy påtreffes av Kystvakt utenfor sine fartsområder må disse selvsagt kunne ilegges overtredelsesgebyr, men ikke ved elektronisk kontroll av de som prioriterer sikkerhet.

Høringssvar - deltakerforskriften 2019

Norges Kystfiskarlag har avgitt høringssvar til deltakerforskriften for 2019. Vårt innspill kan du lese her.

Vi støtter i hovedsak de forslagene som Fiskeridirektoratet legger opp til i høringsnotatet vedrørende innstramming på vilkårene for deltakelse i åpne grupper, herunder en videreføring av leieskipperforbud samt krav om en fysisk majoritetseier og innføring av AIS. Tilbakekall av ervervstillatelse for fartøy uten gyldig fartøyinstruks innen 1. januar er derimot ikke et forslag Norges Kystfiskarlag vil gi sin tilslutning til.

 

Høringssvar - Lokal forskrift Lofoten 2019

Norges Kystfiskarlag har gitt innspill til den lokale reguleringen av kommende års Lofotfiske.

Vi har anbefalt påbud om røkting av line, som per i dag ikke har vært omfattet av røktingsplikt på lik linje med eksempelvis garn. Vi har også påpekt behovet for et AIS.påbud, både som sikkerhets- og kotrolltiltak.

MØTE OM NYE RAPPORTERINGSKRAV FOR FISKEFLÅTEN

Norges Kystfiskarlag ga onsdag sine tilbakemeldinger på regjeringens plan for reform av ressurskontrollen og kamp mot fiskerikriminalitet sammen med Norges Fiskarlag og Pelagisk Forening.

Leder i Kystfiskarlaget, Tom Vegar Kiil sier at flåteleddet er beredt på å gjøre sin del av jobben i kampen mot kriminalitet, men er tydelig på at ERS ikke er veien å gå. Vi frykter at rapporteringskravene som er varslet for flåten under 15 meter dessverre ikke kommer til å ha den effekten myndighetene ønsker når det kommer til å få bukt med organisert kriminalitet. Tiltak vi mener vil være mer treffsikkert er økt tilstedeværelse av kontrollmyndighetene, gjerne i kombinasjon med kamera på kaiene. Vi mener også at åpne tilgjengelige regnskap over inn- og utgående fisk fra hvert enkelt anlegg må på plass.

Kiil fortsetter: - Flåtegruppen vi representerer er sammensatt av veldig mange forskjellige fartøy med ulik størrelse, driftsmønster og omsetning som ikke gjør disse fartøyene sammenlignbar med flåten som i dag er pålagt VMS og ERS. For oss blir det derfor helt nødvendig å få på plass tilpassede krav som er praktisk gjennomførbar og økonomisk forsvarlig, særlig for de aller minste fartøyene.

Norges Kystfiskarlag har vært tydelig på at krav om posisjonsrapportering for flåten under 15 meter bør løses gjennom krav til AIS, og beklager at Nærings- og fiskeridepartementet har sett bort i fra vår og en samstemt næring sitt syn i denne saken. Kystfiskarlaget skal likevel være en konstruktiv part i det videre arbeidet med å få på plass løsninger som skal være både praktisk og kostnadsmessig overkommelig for samtlige fartøy under 15 meter.

 

Ønsker elektronisk sporing for alle

Aktiviteten i kystsonen øker og disse aktivitetene konkurrerer om et begrenset og ofte overlappende areal. Mange interesser skal ivaretas og avveies mot hverandre, og i disse prosessene er det et økende behov for å kunne dokumentere fiskerinæringens aktivitet og fremtidige behov for areal.  Blant annet på denne bakgrunn foreslår Fiskeridirektoratet at alle fartøy uavhengig av lengde skal rapportere posisjon og fangstdata til fiskerimyndighetene. dette melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding 28. september.

Tilgang til posisjonsdata fra båter under 15 meter vil gi sikrere og mer robuste data med bedre kvalitet. Dette er blant annet vesentlig for å kunne ivareta denne delen av fiskeflåtens reelle behov for areal i kystsonen.

Gevinst for fiskerne og kommunene

Posisjonsdataene vil bli kartfestet og formidlet gjennom kystnære fiskeridata, og dermed også digitalt tilgjengelige for kommunene.

– Det vil være en gevinst for fiskerne at bedre data vil gi kommunene et mer omfattende kunnskapsgrunnlag for å ta hensyn til fiskeriinteressene i arealplanprosesser. Det setter også Fiskeridirektoratet bedre i stand til ivareta denne delen av fiskeflåtens reelle behov for areal i kystsonen gjennom oppfølgende dialog med kommunen, sier seksjonssjef Anne Kjos Veim i Fiskeridirektoratet.

Den norske fiskeflåten består av ulike lengdegrupper der lengdegruppene under 15 meter har flest fartøy. Fartøy over 15 meter har i flere år vært underlagt rapportering av posisjon og fangst (avgang, fangst og landing), enten via satellitt, AIS, telefoni (bredbånd) eller radio. Men de aller fleste fartøy under 15 meter har hittil ikke vært pålagt rapportering.

– Vi ser at behovet for data fra fiskeflåten er økende, både i forhold til arealforvaltning, men også med hensyn til markedsadgang hvor ulike sertifiseringsorganer etterspør dokumentasjon om hvor fisken er fanget. God datatilgang vil i så måte være et argument for å oppnå slik sertifisering. Først og fremst er bedret datatilfang viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning og oppfylle de krav som stilles til oss som en ledende fiskerinasjon, sier Veim.

Vil ha mer informasjon

Fiskerimyndighetene har i dag en nokså god oversikt over ressursuttaket av de kommersielt viktigste bestandene, men mangler data fra mange mindre bestander, lokale bestander og bestandskomponenter. Ved å utvide kravet til å rapportere fangst og posisjon til hele den norske fiskeflåten vil både forskning og forvaltning få bedre oversikt.

– Med dagens begrensede kunnskap om beskatning og bestandssituasjon for mange bestander, reflekteres også kunnskapsnivået i tiltakene ved at føre-var prinsippet kan gi strengere reguleringer enn det vi ellers kunne hatt som følge av at vi har for liten kunnskap, sier Veim.

Det er et omfattende forslag som er oversendt Nærings- og fiskeridepartementet for vurdering. Fiskeridirektoratet foreslår i prinsippet å stille hele den norske fiskeflåten likt med hensyn til rapporteringsplikt. Det betyr at kravet til rapportering av posisjon og kravet til fangstrapportering hvor flåten rapporterer avgang fra havn, fangstoperasjoner og hvor man skal lande fangsten skal omfatte alle norske fiskefartøy uavhengig av størrelse. Et system med toveis kommunikasjon gjør det mulig å spisse kunnskapen i ressursforskningen. Dette åpner for at Havforskningsinstituttet kan bestille mer utfyllende informasjon fra utvalg av flåten. Dette vil kunne dekke behovet for etterspurt overvåkningsfiske/forskningsfiske, for eksempel etter pigghå.

Det blir foreslått å videreføre krav som allerede i dag blir stilt til flåten over 15 meter og som er nedfelt i den såkalte ERS-forskriften.

– Vi stiller ikke krav til hva slags tekniske løsninger som fiskerne vil velge så lenge dette er i tråd med regelverket som regulerer rapportering. Det finnes flere ulike løsninger som satellitt, AIS, telefoni (GPRS) og VHF-radio, og kostnadene ved anskaffelse og bruk varierer og er et valg som flåteeierne selv må ta, sier Veim. Kystfiskeappen som i dag brukes vil fases ut.

Trinnvis innføring

Kravet til rapportering fra fiskeflåten har vært innført trinnvis og det er også foreslått nå. Forslaget innebærer at 5164 (per september 2018) nye fartøy blir pålagt rapportering av posisjon og fangst. Fiskeridirektoratet foreslår følgende plan for innføring av rapportering for alle norske fiskefartøy under 15 meter.

Fartøy mellom 11 og 14,99 meter: 1. januar 2020 (gjelder 662 fartøy)

Fartøy mellom 10 og 10,99 meter: 1. januar 2021 (gjelder 1649 fartøy)

Fartøy under 10 meter: 1. januar 2022 (gjelder 3304 fartøy)

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.