Deltar på reguleringsmøte 6. juni

Norges Kystfiskarlag deltar på det årlige vårmøtet for drøfting av regulering av fiskeriene som finner sted i Bergen 6. juni.

Reguleringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å orientere om utviklingen i enkelte fiskeri i inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 2019.

Her finner du sakslisten for møtet.

Innspill til kysttorskforvaltningen

Sørøst-Norge Kystfiskarlag har kommet med innspill til Havforskningsinstituttets rapport «Krafttak for kysttorsken» i Oslofjorden og Skagerrak.

Laget påpeker at fiskerinæringen over de siste årene er blitt pålagt stadig strengere reguleringer i utøvelsen av fisket. Store deler av den minste flåten er under sterkt press og nærmer seg den nedre grense for å kunne opprettholde aktivitet. De få båtene som er igjen, danner selve ryggraden i mottaks- og serviceindustrien i området. At Havforskningsinstituttet anbefaler å stenge betydelige områder for trålaktivitet er derfor svært dramatisk.

Kystfiskerlaget anbefaler at man venter med å innføre nye fiskeriregulerende tiltak som rammer de minste kystnære fartøyene inntil man har fått oversikt over effekten av tidligere innførte tiltak. For å motvirke slitasje på havbunnen, vil det være mulig å forby dobbeltrål innenfor 4 nautiske mil, og sette begrensning på størrelse av tråldører. Sist, men ikke minst er det verdt å nevne at havmiljøet i Oslofjorden og indre del av Skagerrak henger i stor grad sammen med menneskelig påvirkning fra land, som avrenning, giftstoffer, næringssalter o.l.

Henvendelsen fra Sørøst-Norge Kysfiskarlag kan du i sin helhet lese her.

Havforskningsinstituttets rapport "Krafttak for kysttorsken" finner du her

Vil ha nye tiltak for kysttorsken i nord

Fiskeriministerens varslede tiltak for kysttorsken i nord fikk høyeste prioritet da Norges Kystfiskarlag avholdte landsstyremøte 29. og 30. oktober. 

Havforskningsinstituttet (HI) har i rapporten "Kysttorsk nord for 62 grader nord" anbefalt at det utarbeides en ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk nord for 62N, hvor forvaltningsområdet deles i to områder nord og sør for 67 grader nord. Havforskningsinstituttet har i samme rapport foreslått relevante reguleringstiltak for kysttorsken. Norges Kystfiskarlag støtter HIs forslag til forvaltningstiltak for å fremme vekst i bestanden, og ser frem til nærmere dialog vedrørende konkrete reguleringsforslag når disse er klar.

Norges Kystfiskarlag tar rapporten på største alvor. Leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil sier at fiskeriministerens varslede tiltak for kysttorskvern i nord har hatt høyeste prioritet i lagets landsstyremøte som ble avholdt 29. og 30. oktober. «– Vi erkjenner at mangelen av en ny og troverdig gjenoppbygningsplan for kysttorsk etter all sannsynlighet vil føre til et nært forestående tap av MSC-sertifisering på torsk fanget innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen. Det er delte meninger om MSC-ordningen, men det er et faktum at kystflåten, og særlig den mindre og mer stedbundne delen av flåten som er avhengige av de kystnære fiskefeltene for å drive et helårig fiske, dette vil ramme hardest. Kiil frykter konsekvensen av manglende godkjenning vil bli svekket markedsadgang, som i neste omgang vil gå ut over prisen til fisker».

 

Eksterne påvirkningsfaktorer

Norges Kystfiskarlag har over tid påpekt viktigheten av å få på plass en ny gjenoppbygningsplan for kysttorsk og i den forbindelse bedt om at situasjonen i større grad vurderes ut ifra et helhetlig forvaltningsperspektiv. Med bakgrunn i dette må det innhentes mer kunnskap om mulige alternative forklaringsvariabler til en stadig minkende kysttorskbestand, ettersom flere år med atferdsregulering i fiskeriene ikke har bidratt til å få opp bestanden. Vi mener i denne sammenheng det er nærliggende å undersøke påvirkninger av temperaturøkninger i fjord og hav, samt hvilken effekt eksempelvis oppdretts- og turistfiskenæringen har på bestanden. Sistnevnte har gjennom den senere tid blitt viet økt oppmerksomhet i forskningssammenheng, hvilket er positivt. En nærmere kartlegging av forurensningskilder til kysttorskens gytefelt er nødvendig.

 

 Fangstbegrensning og rapporteringsplikt

Til tross for ønsket om mer forskning på eksterne forklaringsvariabler på en synkende kysttorskbestand, er Norges Kystfiskarlag av den oppfatning at det er nødvendig med strengere tiltak innenfor kommersielt fiskeri. Dette betyr i all hovedsak at man må etablere et nytt reguleringsregime som i større grad tar hensyn til kysttorsken og andre sårbare og lokale ressurser. Det vil være hensiktsmessig å skille på fartøystørrelse, men også mellom aktive og passive redskaper. Regulering av øvre bruksmengde for alle redskapsgrupper må innføres. Rapporteringsplikt ved inn- og utmelding av bruk må likeså gjelde hele året - både innenfor og utenfor grunnlinjen. Dette er en forutsetning for å bedre oversikten over kystnær fiskeriaktivitet.

 

Kysttorskvernet må gis overordnet status i reguleringssammenheng

I lys av HIs anbefalinger ber vi om at kysttorskvernet vies den største oppmerksomhet i kommende års fiskerireguleringer og på denne måten gis overordnet status i forvaltningssammenheng. Det betyr at kysttorskvernet må gis særskilt hensyn hi reguleringen av hvert enkelt fiskeri. Det er også viktig at kysttorskvernet får betydning og ivaretas gjennom kommunenes utarbeidelse av kystsoneplaner.

 

En ny gjenoppbygningsplan for kysttorsk forutsetter:

  • At kysttorskvernet gis overordnet status i utarbeidelsen av fiskerireguleringene og kommunenes kystsoneplaner.
  • Kartlegging av kysttorskens gytefelt, samt mulige forurensningskilder i disse.
  • Kystfisket om høsten reduseres gjennom at direktefisket i andre halvår må foregå utenfor 12 nautiske mil slik at fisket innenfor denne grensen begrenses til den nødvendige bifangsten som må til for å holde fisket i den minste flåten i gang.
  • At kystflåten over 28 meter faktisk lengde må fiske utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen hele året. Dette må også gjelde i pelagiske fiskeri.
  • Regulering av øvre bruksmengde for alle redskapstyper.
  • Helårig rapporteringsplikt ved inn- og utmelding av bruk - både innenfor og utenfor grunnlinjen.

 Norges Kystfiskarlag vil anbefale følgende fangstbegrensninger i fisket etter alle arter for å bidra til en forsvarlig forvaltning av kysttorsken:

 

Garn med maskestørrelse over 156 mm

Område:

Innenfor fjordlinjene:                                    Maks 75 garn pr fartøy

Fjordlinjene - Grunnlinjen:                            Maks 150 garn pr fartøy

Grunnlinjen – 4 nm.:                                      Maks 250 garn pr fartøy

 

 

Bunnline                   

Område:

Innenfor fjordlinjene:                        Maks 4000 krok line pr døgn

Fjordlinjene - Grunnlinjen:                Maks 5000 krok line pr døgn

Grunnlinjen – 4 nm.:                          Maks 7500 krok line pr døgn

Dersom fartøyet fisker med bunnline både innenfor og utenfor fjordlinjene, skal det totale antall kroker ikke overstige 5000.

 

Kveitevad     

Område innenfor 4 nm. av grunnlinjen:        Maks 7,5 nm line

 

Snurrevad     

Område:

Maks tillatt tautykkelse innenfor 4 nm. av grunnlinjen om bord ved fiske med snurrevad må være 36 mm.

Maks 15 meter største fartøylengde for fiske med snurrevad innenfor 4 nm. av grunnlinjen.

Forbud mot bruk av snurrevad innenfor 4 nm. av grunnlinjen øst for 26 grader øst i perioden 1. mars – 30. mai.

 

Maksimal fartøystørrelse

Område:

Innenfor fjordlinjene:                                                15 meter største lengde

Fjordlinjene - Grunnlinjen:                                       21 meter største lengde (øket til 28 meter største lengde i statistikkområde 03 og 04 i perioden 1. januar – 30. juni og i statistikkområde 00 og 05 i perioden 1. januar – 1. mai).

Grunnlinjen – 4 nm. i statistikkområde 03 og 04:     28 meter største lengde

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.