Evalueringsmøter leppefiske

Fiskeridirektoratet avholder en rekke evalueringsmøter for fisket etter leppefisk i 2017.
Listen over møtested- og dato finner du ved å gå til Fiskeridirektoratet sin nettside her

Fiskeridepartementet vil ikke gi utvidet dispensasjonsadgang i leppefisket

Norges Kystfiskarlag mottok fredag 15. juni svar fra nærings- og fiskeridepartementet om at dispensasjonsadgangen for deltakelse i lukket gruppe i fisket etter leppefisk i 2018 ikke vil bli utvidet, slik vi har bedt om. Norges Kystfiskarlag ba i brev av 27. april om at fiskere som hadde inngått avtale om kjøp av fartøy innen 30 mai 2017 – som var tidspunktet det ble offentlig kjent at lukking av dette fisket ville bli vurdert. NFD begrunner dette med at det er nødvendig å lukke fisket av hensyn til ressursgrunnlaget og lønnsomhenten til fiskerne som får adgang til lukket gruppe.

Norges Kystfiskarlag beklager sterkt at man i reguleringen av leppefisket for 2018 ikke har gjort en tilstrekkelig god nok vurdering av konsekvensene lukking vil medføre både med tanke på ressursgrunnlaget, men også i lys av å sikre unge muligheter for å etablere seg i fiskeriene. Havforskningsinstituttet betegner i sitt råd til bestilling av kunnskapsstøtte om leppefisk alle leppefiskartene som svært stasjonære og det er store lokale og regionale variasjoner i fremkomst og fiskeriintensitet. I tillegg naturlige år-til-år-variasjoner i rekruttering, vekst og overlevelse som man ikke kjenner omfanget av eller underliggende mekanismer. Hvordan sikres leppefiskens geografiske variasjon ved en lukking med fri omsettelige kvoter? Etter Sandbergs oppheving av fylkesbindingene i 2016 er kvoterettigheter og herunder også deltakeradganger til leppefisket mulig å selge på tvers av fylker. Dette er en vesentlig endring av både premisser og mekanismer i lukkeprosesser som vi forventer at regjeringen tar høyde for i denne sammenheng. Det vil også kunne få negative konsekvenser for lønnsomheten til fiskere i enkelte områder.

At unge fiskere som har investert i tro og håp om å kunne ha dette fisket som del av sitt driftsgrunnlag nå går en usikker fiskerkarriere i møte er selvsagt også uheldig. Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en overordnet strategi for rekruttering til fiskeryrket. Denne har vi foreløpig ikke sett noe til, men det er i Kystfiskarlagets øyne selvsagt at alle lukkinger av fiskerier må ses i lys av rekruttering. Når tall fra Fiskeridirektoratet tydelig viser at en vesentlig større andel yngre fiskere ville fått deltakeradgang i leppefisket i modellen for lukking som Fiskeridirektoratet anbefalte, og departementet valgte en annen modell, er det tydelig at Sandberg ikke vektlegger dette noen betydning i lukkingen av leppefisket. Det er ikke annet enn provoserende, all den tid kjøp og salg av deltakeradganger går sin gang.

Inntil man har gjort en nødvendig gjennomgang av konsekvenser for ressursgrunnlaget som følge av opphevingen av fylkesbindingene samt rekrutteringsmuligheter for fiskere, mener Norges Kystfiskarlag det vil være klokt å foreta en ny vurdering av reguleringen av leppefisket.

Høringssvar - deltakerforskriften 2018

Norges Kystfiskarlag har avgitt høringssvar vedrørende deltakerforskriften for 2018. Forslag som går på endringer i eierkonstellasjoner og forbud mot bruk av leieskipper støttes, men det bes gjort unntak ved langtidssykdom og permisjoner fartøyeier måtte ha rett på i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Videre fastholder Norges Kystfiskarlag sitt syn om at leppefisket må reguleres som et åpent fiskeri så lenge konsekvensene av en lukking ikke er utredet i tråd med tidligere lovnad.

Høringssvaret kan i sin helhet leses her

Leppefisk - rapportering

Fiskeridirektoratet har sendt ut informasjon om regler ved rapportering ved landing i fisket etter leppefisk i 2018.

Næringen er ansvarlig for å organisere egen utøvelse av fisket, drift og mottaksstruktur på en slik måte at kravene i forskrift om regulering av fisket etter leppefisk, samt kravene iht. landingsforskriften følges. Vi ber derfor fiskere om å gjøre seg kjent med disse.

1 Føring av landings- og sluttsedler
Ved landing av viltlevende marine ressurser skal det registreres opplysninger om fangsten som landes på en landings-/sluttseddel til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål. Dette gjelder tilsvarende for leppefisk. Landingsseddel skal føres når fisk blir landet uten at fangsten samtidig blir omsatt. Sluttseddel skal føres i de tilfeller der landing og omsetning skjer samtidig. Landings- og sluttsedler er offisielle dokumenter som er pålagt spesifikke krav til utforming og innhold. Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting til fartøy/kjøretøy som transporterer omlastet fisk og overføring/opptak av fisk fra lås/merd/pose.

Følgende krav stilles til føring av seddel ved landing av leppefisk i 2018:
Det skal føres seddel når fisken landes, som i henhold til fiske etter leppefisk
gjerne vil være:

a) Ved overføring av leppefisk fra fiskefartøy til egen oppsamlingsmerd/kum. Her
skal det føres landingsseddel.
         a. I tilfeller der et fiskende fartøy overfører leppefisk til
             oppbevaringsmerd/kum flere ganger i løpet av et døgn kreves det bare at
             det skrives en landingsseddel per døgn.

         b. Landingsseddelen skal ved overføring til merd fylles ut og
             undertegnes av fisker.

         c. Landingsseddel skal være utfylt og signert senest innen kl. 23.59.

b) Ved frakt av fisk med fiskers eget fartøy fra oppsamlingsmerd til
oppdrettsanlegg/kjøper. Det føres sluttseddel når fangsten leveres til kjøper.

c) Ved overføring av fangst fra oppsamlingsmerd/kum til
føringsfartøy/kjøretøy som fører på vegne av kjøper. Det føres sluttseddel
når fangsten overføres til føringsfartøy/kjøretøy.

d) Når fisken overføres direkte fra fiskefartøy til fiskers eget føringsfartøy. Det
føres landingsseddel ved overføring av fangst fra fiskefartøy til fiskers
føringsfartøy.

e) Når fisken overføres direkte fra fiskefartøy til kjøpers
føringsfartøy/kjøretøy. Det føres sluttseddel ved overføring av fangst fra
fiskefartøy til føringsfartøy/kjøretøy.

f) Når fiskefartøyet frakter fisken direkte til oppdrettsanlegg/kjøper føres det
sluttseddel.

For øvrig skal regelverket for deltakelse i-, regulering-, utøvelse- og landing og omsetning av leppefisk følges, blant annet at:
a) Fartøyet skal fiske og lande egen fangst

b) Føring av seddel skal skje umiddelbart ved landing og/eller omsetning

c) Seddelen skal være utfylt i samsvar med landingsforskriften, blant annet skal det
påføres størrelse og antall individer av de forskjellige leppefiskartene, parvis
inndelt. Samlet vekt av hver art skal også påføres, men det tillates at vekten
beregnes på basis av standardvekt for rensefisk fastsatt av Fiskeridirektoratet:
        a.https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Statistikkyrkesfiske/Omregningsfaktor
            Vedlegg «Norske omregningsfaktorer» del 3.1.1. rensefisk.

d) All fisk skal føres på seddel, også død og døende.

e) All fisk fra ett fartøy skal holdes adskilt fra fisk landet fra andre fartøy til
sluttseddeler skrevet. Andre praktiske tilordninger krever dispensasjon fra
Fiskeridirektoratets regionkontor.

f) Seddel skal signeres av fisker og mottaker/kjøper samtidig og begge er ansvarlige
for at informasjonen på seddelen er korrekt.
       a. Det kreves dispensasjon fra salgslaget dersom fisker/ansvarshavende ikke
           kan være til stede for å signere når seddel skrives.

g) Dersom salgslaget har gitt dispensasjon til at landingsseddel og/eller
sluttseddel kan fylles ut på papir, skal seddelen likevel sendes inn
umiddelbart etter undertegning. Ta kontakt med salgslaget med hensyn til
fremgangsmåte for innsending.

h) Landingsseddel i papir skal videre legges ved den elektroniske sluttseddelen til
salgslaget.
        a. Sluttseddelen (både papir og elektronisk) skal påføres forutgående
            landingsseddelnummer. Ligger flere landingssedler til grunn for en
            sluttseddel, skal alle landingsseddelnummer påføres sluttseddel.
        b. Eventuelle sluttsedler i papir skal også legges ved elektronisk sluttseddel
            til salgslaget.

i) Når et føringsfartøy/kjøretøy på vegne av kjøper henter leppefisk fra flere
fiskere på samme runde, skal det føres sluttseddel for hver fiskers fangst
som overføres til føringsfartøy/kjøretøy

2 Journal
Oppdrettsanlegg som kjøper leppefisk skal føre journal. Når oppdrettere henter fisk
med fartøy/kjøretøy inntrer journalplikten når fisken ankommer oppdrettsanlegget.

Kjøpere som henter leppefisk i tankbiler og som selv selger fisken videre til oppdrettere
har også journalplikt.

Kravet til journal følger av landingsforskriften § 16.

3 Plikt til samarbeid og tilrettelegging for kontroll
Fiskeridirektoratet skal føre kontroll med at de som er omfattet av lov 6. juni 2008
nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) følger
bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av loven, og annen lovgivning om
deltaking, leting etter og uttak, omsetning og produksjon, innførsel og utførsel av
viltlevende marine ressurser, jf. havressurslova § 44.

De som blir kontrollert plikter å samarbeide med kontrollstyresmaktene ved
kontrollgjennomføringen, jf. havressurslova § 45.

Samarbeidsplikten innebærer at den som blir kontrollert skal medvirke til at
kontrollen kan gjennomføres. Det skal gis uhindret og direkte tilgang til bl.a.
anlegg, relevante dokumenter og opplysninger, jf. havressurslova § 46. Plikten
inntrer når inspektører ankommer fartøyet eller mottaksanlegget, og skal skje
uoppfordret.

4 Oppsummering
Vi oppfordrer næringen til å gå i dialog med Fiskeridirektoratets aktuelle region
dersom det som her er behandlet oppfattes som uklart, eller dersom det vil være
behov for å søke om dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel.
For spørsmål om selve føringen av seddel, ta kontakt med det enkelte salgslag
eller Fiskeridirektoratet.

Ordningen som her beskrevet gjelder ut 2018.

Havressurslova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37?q=havressurslova.

Landingsforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-06-607?q=landingsforskriften.

Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk 2018:
https://lovdata.no/forskrift/2018-03-22-448

Leppefiskregulering er klar

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017. Et høyt beskatningstrykk på leppefisken i 2016 har gjort det nødvendig med innstramminger, sier departementet i en pressemelding.

De sentrale elementene i reguleringen for 2017 er:

  • Det opprettes en åpen gruppe i deltakerforskriften, men gjøres unntak fra det alminnelige kravet om at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy.
  • Det innføres et krav om at fartøyeier må stå om bord i fartøyet som høvedsmann under fisket (forbud mot leieskipper), men det kan gis dispensasjon hvis vedkommende er forhindret fra å stå om bord på grunn av tillitsverv, offentlige verv, sykdom eller skade som vil kreve langvarig rehabilitering.
  • Det innføres fartøykvoter på 75 000 fisk pr. fartøy. Det fastsettes ikke totalkvote. Formålet med fartøykvote er å strekke sesongen lenger ut over høsten enn fjorårets regulering, slik at den enkelte fisker får bedre mulighet til å planlegge driften, og oppdretterne får leveranser i en lengre periode. Det kan likevel bli aktuelt å stoppe fisket, for eksempel for en kortere periode, dersom det viser seg at fisketrykket blir for stort.
  • Det vil fortsatt kunne søkes om tillatelse til fritidsfiske etter leppefisk for omsetning på bestemte vilkår.
  • Fisket åpnes 17. juli sør for Stadt og 31. juli nord for Stadt. Fiskeridirektoratet kan endre åpningsdatoen etter råd fra Havforskningsinstituttet. Det er ikke satt noen sluttdato. Fisket kan derfor vare ut 2017.
  • Gjeldende minstemål videreføres, men det innføres påbud om at leppefisk under minstemål skal gjenutsettes der den er fisket.
  • For merkeregistrerte fartøy innføres det en redskapsbegrensning på 400 teiner og ruser pr. fartøyeier med nord for Lista. Gjeldende redskapsbegrensning på 100 teiner og ruser pr. fartøyeier øst for Lista videreføres.
  • Krav til røkting og seleksjonsinnretninger i teiner og ruser videreføres.

Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Forskrift om endring av forskrift 6. desember 2016 nr 1455 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften) mv.

 

Norges Kystfiskarlag sitt høringssvar vedrørende reguleringen av leppefisk i 2017 kan leses her

Stopp i fisket etter leppefisk

Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder fylke (Sørlandet) stoppes med virkning fra tirsdag 7. august klokken 20.00.

Stoppen i fisket etter leppefisk gjelder også for ikke-merkeregistrerte fartøy (fritidsfiske) som fisker på Sørlandet.

Innen 10. august klokken 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt og leppefisken levert til kjøper.

Fiske under ungdomsfiskeordningen kan fortsette frem til ordningen opphører 10. august

Henvendelser: Anne Marie Abotnes / Ingvild Bergan , 468 03 662 / 997 96 722

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.