Høringssvar - avgift på viltlevende marine ressurser

Norges Kystfiskarlag har avgitt høringssvar til Skattedirektoratet vedrørende innføring av avgift på viltlevende marine ressurser. Hele høringssvaret kan du lese her. 

På vegne av Finansdepartementet har Skattedirektoratet sendt på høring forslag til nytt stortingsvedtak om avgift på viltlevende marine ressurser. Avgiften på viltlevende marine ressurser foreslås utformet som en ordinær særavgift med et fiskalt formål. Avgiftsplikten foreslås å oppstå ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser i samsvar med fiskesalslagslova. 

Kystfiskarlagets tilrådning

Kystfiskarlagets primære standpunkt er at myndighetene i stedet for å pålegge flåteleddet en ny avgift som skal gå til fiskalt formål, må søke og finne løsninger og virkemidler som bidrar til å styrke og videreutvikle samfunnskontrakten mellom flåteleddet og landindustrien på en måte som kan øke verdiskapingen av fiskeressursene i Norge. Forestående konsekvensutredning rundt måten strukturgevinsten skal refordeles mellom fartøy påpekes i denne sammenheng som det viktigste verktøyet som myndighetene har til å kunne påvirke utfallet av dette arbeidet.

Norges Kystfiskarlag mener at ressursrenten i fiskeriene for fremtiden også skal hentes ut i form av aktivitet i og bindinger til lokalsamfunn langs kysten. Det er en vesentlig del av det samfunnsoppdraget vi mener at fiskeriene har og fortsatt skal ha i fremtiden. I den tradisjonelle kystflåten opplever vi at fiskerens og samfunnets interesse går hånd i hånd, og at kystflåten bidrar til at formålsparagrafene i norsk fiskerilovgivning følges. En skattlegging av flåteleddet frykter vi vil bidra til ytterligere press om liberalisering av eksisterende lovverk, og at formålsparagrafene på sikt taper legitimitet og på denne måten svekker mulighetene for aktivitet og bindinger som fiskeressursen har hatt til lokalsamfunn. Det er en utvikling vi sterkt vil advare mot.

Dersom Stortinget vedtar å innføre en fiskal avgift, så må denne rettes til den delen av fiskeflåten som i dag ikke lenger oppfyller den samfunnskontrakten som kvoterettigheter ble gitt under forutsetning av. Fiskeflåten som leverer råstoff som landindustrien kan nyttiggjøre seg av gjennom bearbeiding i Norge bør da unntas avgift. Kystflåten under 28 meter største lengde bidrar i dag til dette, og vi mener derfor det blir feil dersom denne flåten pålegges avgift.

Avslutningsvis må det nevnes at det totale avgiftstrykket som fiskeflåten allerede er pålagt kommende år oppleves svært høyt. Kontrollavgift, tredobling av CO2-avgift, samt krav om nytt sporingssystem for fiskeflåten under 15 meter er alle avgifter som kommer til å innebære store økonomiske konsekvenser for kystflåten. En fiskal avgift på toppen av dette mener vi vil vanskeliggjøre ønsket om prioritering av flåtefornying og grønn omstilling som også store deler av kystflåten er i gang med, til tross for stor økonomisk usikkerhet som følge av covid-19 pandemien.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.