Vedtekter

VEDTEKTER
(Revidert på landsmøte: 8. og 9. mai 2018)

§ 1 Organisasjon
Norges Kystfiskarlag skal være et politisk uavhengig faglag for kystfiskere som ernærer seg helt eller delvis av kystfiske og fangst.

§ 2 Formål
Faglaget har som formål å samle landets kystfiskere i en organisasjon, for derigjennom å fremme kystfiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser overfor norske myndigheter. Dette søkes nådd ved:
a) å forestå en beskatning av havets ressurser som er i takt med naturens evne til å produsere, og under like vilkår
b) å fremme overfor egne og andre myndigheter norske kystfiskeres krav til ressursforvaltning og levekår.

§ 3 Medlemskap
Alle borgere som ernærer seg på kystfiske, fangst, og aktiviteter i tilknytning til disse kan bli medlem etter betalt avgift. Det betales kontingent til Norges Kystfiskarlag i henhold til landsmøtevedtak. Manntalsførte medlemmer deles inn i Fartøyeiere og Mannskap. Medlemsstatusen skal være sammenfallende med medlemmets yrkesmessige status. Personer som ikke er manntalsførte fiskere, men som likevel ønsker å støtte organisasjonens arbeid kan bli støttemedlemmer etter betalt valgfri avgift. Samtlige medlemmer har møte- tale- og forslagsrett på faglagets landsmøter. Stemmerett er begrenset til manntallsførte medlemmer som har betalt kontingent. Eventuell utmelding fra Norges Kystfiskarlag skal skje skriftlig til organisasjonen.

§ 4 Landsmøtet
Norges Kystfiskarlag ledes av et landsmøte som er faglagets høyeste myndighet.

§ 5 Landsmøtets myndighet og oppgaver
Landsmøtet skal foreta følgende:
a. behandle styrets melding for siste meldeperiode.
b. behandle revidert regnskap.
c. fastsette godtgjørelser.
d. velge et styre bestående av: leder, nestleder og fem styremedlemmer med vararepresentanter i uprioritert rekkefølge. Leder og nestleder velges for en landsmøteperiode av gangen. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to perioder, likevel slik at vekselvis 2 og 3 styremedlemmer med vararepresentanter er på valg ved hvert landsmøte. Maksimal tjenestetid i det enkelte verv som medlem i styret, kontrollnemnd eller valgnemnd er 8 år. Tilsvarenende utgjør maksimal tjenestetid for leder og nestleder 8 år. Valgnemnda gis fullmakt til første gang å avgjøre hvilke styremedlemmer som skal være på valg.
e. velge en kontrollnemnd på 3 personer med vararepresentanter.
f. velge en valgnemnd på 3 personer med vararepresentanter.
g. behandle saker av faglig, økonomisk, sosial og kulturell art som er innmeldt senest 14 dager før landsmøtet.
h. velge utsendinger der det er behov for dette.
Tid og sted for landsmøtet fastsettes av styret såfremt foregående landsmøte ikke har vedtatt noe annet. Landsmøtet innkalles med minst 28 dagers varsel, og som landsmøterepresentant kan regnes alle medlemmer som melder seg på innen fastsatt frist. Landsmøtets dagsorden, bilagt nødvendige dokumenter til belysning av alle saker på denne dagsorden, skal være vedtatt av styret og sendt lokallagene senest 14. dager før møtet finner sted.
i. Stemmeberettigede medlemmer som ikke har anledning til å delta på landsmøtet kan velge å la seg representere ved bruk av stemmefullmakt. De medlemmer som ønsker å benytte seg av stemmefullmakt må personlig ta kontakt med den de ønsker å gi fullmakten til og avtale dette. Den enkelte representant kan maksimalt inneha inntil 3 stemmefullmakter på landsmøtet. Det er opp til den som får stemmefullmaktene å påse at man ikke overskrider 3 fullmakter. Stemmefullmakter som ikke følger vedtektene, vil bli forkastet.

§ 6 Landsmøtets beslutningsdyktighet
Landsmøtet er beslutningsdyktig så fremt ovenstående regler for innkallelse og dagsorden er fulgt. Ved spørsmål vedrørende oppløsning gjelder § 22.

§ 7 Møteledelse og møtebok for landsmøtet
Landsmøtet ledes av en valgt møteledelse bestående av 2 dirigenter og 2 sekretærer. Det skal føres møtebok som underskrives av minimum 2 personer som landsmøtet gir slik fullmakt. Møteboken må vedtas og underskrives før møtets slutt.

§ 8 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av et beslutningsdyktig styre eller når minst 1/3 av faglagets stemmeberettigede medlemmer krever det.

§ 9 Styrets myndighet og sammensetning
Landsstyret er faglagets høyeste myndighet mellom landsmøtene og skal bestå av syv medlemmer. Styrets sammensetning skal i størst mulig grad avspeile faglagets sammensetning ut i fra geografi, type fiskeri, kjønn og alder. Minimum 5 av styremedlemmene skal velges blant organisasjonens stemmeberettigede medlemmer. I tillegg kan et mindretall på inntil 2 styremedlemmer velges blant ikke manntalsførte medlemmer (støttemedlemmer) i Norges Kystfiskarlag.

§ 10 Styrets beslutningsdyktighet og protokoll
Styret er beslutningsdyktig når styrets leder eller nestleder samt minst 4 av styrets resterende medlemmer møter. Det kan ikke stilles med mer enn to vararepresentanter på et landsstyremøte og styrets leder eller nestleder kan ikke samtidig stille med vararepresentant. Administrasjonen har anledning til å delta på styremøter, så fremst ikke annet vedtas av styret. Administrasjonen har ikke stemmerett. Det føres protokoll som underskrives av styret.

§ 11 Styrets oppgaver og rapporteringsplikt
Styret skal lede faglaget og forvalte dets midler etter vedtektene og landsmøtets vedtak. Styret skal møtes ved behov eller når ett eller flere medlemmer av styret eller arbeidsutvalget forlanger det. Styret plikter å tilrettelegge landsmøtet samt å fremlegge årsmelding/ regnskap. Årsmeldingen skal følge meldeperioden, mens regnskapet følger kalenderåret.
Styret fremmer innstilling til landsmøtet for valg av ny valgnemnd med varamedlemmer. Styret velger et arbeidsutvalg bestående av tre styrerepresentanter. Styret er ansvarlig for ansettelser av personell.

§ 12 Kontrollnemnd
Norges Kystfiskarlag skal ha en kontrollnemnd. Nemnda skal bestå av tre personer med vararepresentanter i uprioritert rekkefølge, som er valgt av landsmøtet.

§ 13 Kontrollnemndas oppgaver og rapporteringsplikt
Kontrollnemnda skal følge de retningslinjer som landsmøtet fastsetter. Det er kontrollnemndas plikt å påse at landsmøtevedtak, vedtekter og faglagets økonomiske interesser blir ivaretatt.

§ 14 Kontrollnemndas beslutningsdyktighet
Kontrollnemnda må være fulltallig for å være beslutningsdyktig. Det kan ikke være mer enn ett varamedlem i en beslutningsdyktig kontrollnemnd.

§ 15 Arbeidsutvalg
Norges Kystfiskarlag skal ha et arbeidsutvalg.

§ 16 Arbeidsutvalgets sammensetning, funksjonstid, oppgaver og rapporteringsplikt
Arbeidsutvalget skal fungere for og ha samme myndighet som styret i tidsrommet mellom styremøter og skal arbeide ut fra de retningslinjer som styret bestemmer, såfremt ikke landsmøtet beslutter noe annet. Arbeidsutvalget rapporterer direkte til landsstyret.

§ 17 Arbeidsutvalgets beslutningsdyktighet og protokoll
Arbeidsutvalget må være fulltallig for å være beslutningsdyktig. Det kan være to varamedlemmer i et beslutningsdyktig arbeidsutvalg forutsatt at lederen møter.
Administrasjonen har anledning til å delta på arbeidsutvalgsmøter, så fremst ikke arbeidsutvalget vedtar noe annet. Administrasjonen har ikke stemmerett. Det føres protokoll som underskrives av arbeidsutvalgets medlemmer.

§ 18 Deltagelse i annen virksomhet
Medlemmer av styret, kontrollnemnda, arbeidsutvalget og administrasjonen må ikke drive eller være medlem av organisasjon med motstridende interesser i forhold til Norges Kystfiskarlag. Dette gjelder likevel ikke hvor nevnte personer velges eller oppnevnes av faglaget eller av organisasjoner eller selskap som faglaget er tilsluttet eller har eierinteresser i.

§ 19 Eksklusjon
Landsmøtet kan ekskludere et medlem og frata vedkommende alle rettigheter innen organisasjonen når:
a) vedkommende bryter faglagets vedtekter, eller på annen måte opptrer illojalt
b) vedkommende ikke fyller vedtektsfastsatte vilkår for medlemskap

§ 20 Faglagets navn, adresse og lokalisering
Faglagets navn skal være Norges Kystfiskarlag. Norges Kystfiskarlag skal så vidt landsstyret ikke vedtar annen lokalisering ha kontorsted og administrasjon på 8380 Ramberg i Lofoten.

§ 21 Endringer og godkjenning av vedtekter
Vedtektsendring kan foretas på ordinært landsmøte. Vedtektsendring kreves minst 2/3 flertall.

§ 22 Oppløsning
Oppløsning av faglaget kan bare skje på ordinært landsmøte der mer enn halvparten av de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller representert ved fullmakt. For å oppløse faglaget kreves 3/4 flertall. Om flertallskravet ikke oppnåes kan spørsmålet først tas opp igjen på neste ordinære landsmøte, og avgjøres da med simpelt flertall uavhengig av fremmøteprosenten.
Dersom faglaget besluttes oppløst skal det oppnevnes et avviklingsstyre. Styret skal ha en virksomhetsperiode på maksimum 3 år. Lagets formue opphører sammen med avviklingsstyrets opphør. Økonomiske midler til gode etter opphør av avviklingsstyret skal gå til allmennyttige formål innen fiskerinæringen.

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.