- Jeg mener på generelt grunnlag at vi bør være varsomme med å lukke for mange fiskerier. Særlig gjelder det de minste fartøygruppene der lukking er en betydelig inngripen i allemannsretten og stenger for rekruttering, sier Ronny Berg, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.  
Sakens bakgrunn er at Norges Fiskarlag allerede i 2016 foreslo en lukking. I november samme år konkluderte fiskeriministeren med at han ikke ønsket å gå videre med Fiskarlagets forslag, men forslaget ble senere sendt på en åpen høring. Tilbakemeldingene fra høringen viser at det er svært ulike meninger om Fiskarlagets forslag.
- Når det gjelder rekefisket i sør så kan jeg ikke se andre avgjørende argumenter for lukking. For eksempel har utviklingen i antall fartøy i denne gruppen vist seg å være rimelig stabil over tid, sier Berg.
Nærings- og fiskeridepartementet har derfor bedt Fiskeridirektoratet om å legge til grunn i høringen av neste års deltakerforskrift at gjeldende adgangsregulering av fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak skal videreføres i 2018.