Høringsuttalelse vedrørende melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Det vises til høringsnotat av 07.11.2014, hvor departementet drøfter strategier for hvordan Norge kan øke verdiskapningen ved å fremme en forutsigbar politikk for kapasitetsvekst i lakse- og ørretnæringen.

Norges Kystfiskarlag er positiv til at det jobbes med å få til en politikk som i større grad tar hensyn til miljøutfordringene oppdrettsnæringen står overfor, og vi ønsker i så måte en mer forutsigbar og miljøvennlig vekst i næringen velkommen. Vi forstår næringens behov for mest mulig forutsigbarhet i rammebetingelser for tildeling, og at tildelinger derfor bør skje på så like premisser for aktørene som mulig. Likevel mener vi det er miljøhensynet som til syvende og sist må styre vekstreguleringen, og det mener vi best ivaretas i et system basert på handlingsregler som tar utgangspunkt i miljøindikatorer som bestemmes ut i fra den til enhver tid eksisterende kunnskapen man har (alternativ 3). Legemiddelbruk og resistensutvikling i forbindelse med sykdomsutfordringer hos oppdrettsfisk bør også tas hensyn til når kapasitetsøkning skal vurderes.

Når det er sagt ser vi at en vekst av den dimensjonen som her foreslås, etter vårt syn ikke er realistisk eller ønskelig på nåværende tidspunkt. Dette begrunner vi med de store miljøutfordringene næringen fortsatt har i forhold til rømming, sykdom, lakselus og avfall. Det er vanskelig å forestille seg hvordan en økning i kapasitetsvekst lar seg gjennomføre innenfor miljømessige bærekraftige rammer før man har løst sentrale problemer knyttet til overnevnte faktorer.

Det er et faktum at vekst i oppdrettsnæringen kommer til å legge stort press på sjøarealene, og legger man til grunn næringens målsetninger om vekst kommer arealkonfliktene til å bli langt større i fremtiden. Fra fiskerhold rapporteres det om at villfiskarter i enkelte fjord- og sandsystemer skyr området når havbruk etablerer seg. Det rapporteres også om villfisk som tiltrekkes merdene som beiter på oppdrettsfor og avfall fra oppdrettsfisk som medfører kvalitetsmessige utfordringer for denne fisken, og som i mange sammenhenger blir nedklassifisert med det resultat at prisen også reduseres. Generelt er det gjort lite forskning rundt slike observasjoner, og nettopp på bakgrunn av det mener vi at det må foretas grundige undersøkelser før tildeling av oppdrettslokaliteter. Det er viktig å presisere utfordringene dette medfører, særlig i forhold til de tradisjonelle fiskeriene.

Siden store deler av det tradisjonelle kystfisket foregår i umiddelbar nærhet til oppdrettsanlegg, ber Norges Kystfiskarlag om at man ved inndeling av produksjonsområder og tildeling av oppdrettslokaliteter tar hensyn til villfiskens beite- og gyteområder, slik at man unngår å legge merdsystemer i disse områdene.

Ellers støtter vi helt klart en modell som søker å redusere risiko for spredning av smittestoffer mellom produksjonsområdene. Her er det nærliggende å ta utgangspunkt i Havforskningsinstituttets strøm- og partikkelspredningsmodeller.

Selv om det ikke bes spesifikt om høringsinstansenes synspunkter rundt tildeling av nye tillatelser, mener Norges Kystfiskarlag det er uheldig hvis dette skal gjøres etter auksjonsprinsippet, da det som regel utelukkende bidrar til at de største aktørene blir enda større og at mindre aktører ikke når opp i konkurransen. Vi mener at tildelinger må gjøres på en slik måte at oppdrettsnæringen styrkes som en distriktsnæring og at arbeidsplasser sikres sikres langs kysten, både i form av ansatte på anlegg og i form av leverandører av varer og tjenester til disse.

vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, oppdrett, mijø

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.