Havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62N

Norges Kystfiskarlag har besvart Fiskeridrektoratets høring om havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62oN. I høringen bes det om innspill på å fjerne unntakene i forskriftens §31 andre ledd, som  tillater fartøy over 21 m største lengde å fiske torsk innenfor grunnlinjen. Det var også bedt om innspill vedrørende behovet for å lokale reguleringer som tiltak i årets sesong for å begrense havkonflikter og bedre den minste flåtens tilgang på torsk, og hvilke områder som isåfall bør vurderes. 

Les hele høringssvaret her!

Adgang for fartøy over 21 m innenfor grunnlinjen

Norges Kystfiskarlag har gjennom høring av årlige fiskerireguleringer for 2021 påpekt behovet for at fartøy over 21 meters faktisk lengde pålegges å fiske utenfor grunnlinjen og at fartøy over 28 meters faktisk lengde pålegges å fiske utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen. Påbudet må gjelde i alle fiskeri gjennom hele året, og må ses i sammenheng med Havforskningsinstituttets (HI) vurdering av status og forslag til forvaltningstiltak og ny gjenoppbygningsplan for kysttorsk nord for 62 grader N, publisert 29. mai 2020. Her foreslås det blant annet å redusere kystfisket om høsten for å redusere beskatningen av kysttorsk.

I år har debatten fått en ny dimensjon i forbindelse med at spesielt fartøygruppen under 15 meter har vanskeligheter med å få utnyttet sine torskekvoter fullt ut grunnet sammensatte utfordringer. Norges Kystfiskarlag mener i denne sammenheng at det er helt nødvendig å regulere årets fiske på en måte som sikrer driftsgrunnlaget for samtlige fartøygrupper og ber derfor om at unntakene for fartøy over 21 meter til å fiske innenfor grunnlinjen i statistikkområde 03 og 04, og 00 og 05, og 06 og 07, oppheves for 2021.

Øst for Kinnarodden følger grunnlinjen stor grad fjordlinjen. En grunnlinjebegrensning i dette området vil sannsynligvis ha liten virkning. Vi ber derfor myndighetene også vurdere om det kan være hensiktsmessig å utvide denne grensen til 4 nautiske mil øst for Kinnarodden.

Fiskeridirektoratet viser til få brukskollisjoner, men i praksis ser vi at bakgrunnen for dette er at de små som regel viker når de blir presset og fortrengt av større og mer effektive fartøy. Alternativet har vært å få ødelagt eget fiskeutstyr. Resultatet har vært at de minste har måttet ta til takke med lavere fangst pr innsats som gir en lavere fisketakt og forsinket fiske. Det gir som konsekvens et økt uttak av kysttorsk for den flåten som ikke kan følge skreien til havs.

Lokale forskrifter for havdeling

Norges Kystfiskarlag støtter Fiskeridirektoratets vurdering om at behovet for havdeling gjennom lokale forskrifter i stor grad faller bort dersom det besluttes å fjerne unntakene som åpner for fartøy over 21 meter til å fiske torsk med konvensjonelle redskaper innenfor grunnlinjen. Norges Kystfiskarlag mener derfor det bør prioriteres å fjerne nevnte unntak.
Alternativt ser vi et behov for at det innføres havdeling i områder der fisketrykket er utfordrende, og i områder der dette kan forventes i nær fremtid.

Norges Kystfiskarlag viser til Breivikfjorden som et høyst aktuelt område for slike tiltak og ser til forskriften for Lofotfisket som en god mal. I Breivikfjorden må det prioriteres tiltak som kan senke konkurransenivået mellom liten og stor.

Flere av våre medlemmer erfarer at de største fartøyene ikke overholder minsteavstanden på 1 nautisk mil mellom faststående redskaper og snurrevad, hvilket øker faren for brukskollisjoner. Det rapporteres om større snurrevadfartøy som ikke overholder den forskriftsfestede begrensningen på 9 kveiler tau og i praksis bruker 13 -14 kveiler. Store taumengder beslaglegger både plass og tid, og hindrer andre mindre snurrevadfartøy fra å komme til. Vi oppfatter at dette problemet i stor grad vil være løst gjennom den endring i §31 som vi har bedt om.

Likeså må det være pålagt med innmelding av faststående redskap. Dette vil kunne gi fiskerimyndighetene bedre oversikt over fisketrykk og arealkonflikter, som bør være høyt prioritert. Det er ikke pålagt rapportering av faststående bruk innenfor grunnlinjen per dags dato, hvilket kan være noe av forklaringen på manglende registrering av konflikter hos myndighetene.

Andre reguleringsforslag som Norges Kystfiskarlag ber myndighetene vurdere etter at foreslåtte reguleringstiltak er gjennomført, vil f.eks. være øvre bruksmengde og maskestørrelser innenfor fjord- og grunnlinje. Utover overnevnte vil det være opp til Fiskeridirektoratet å til enhver tid vurdere hvor det vil være behov for lokale reguleringer.

torsk, lokalereguleringer, havdeling, kysttorskvern, grunnlinja

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.