Gi åpen gruppe levelige betingelser

 MG 1410 - Det er gjennom åpen gruppe vi kan få til en reell rekruttering til kystflåten. Derfor er det viktig at fartøy i denne gruppen gis levelige betingelser. Norges Kystfiskarlags reguleringsforslag inneholder en rekke tiltak for å styrke driftsgrunnlaget i denne viktige flåtegruppen. 

 

 

kystfiskebaaterFor å sikre og bedre rekrutteringen til fiskeryrket, har Norges Kystfiskarlag de siste årene gjentatte ganger bedt myndighetene (Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet) ta grep for å legge bedre til rette for utøverne i åpen gruppe. Det er gjennom åpen gruppe vi kan få en reell rekruttering. Nye utøvere som ønsker å begynne som fiskere på eget fartøy, er henvist til å begynne i åpen gruppe. Da er det viktig at forholdene legges slik til rette at dette blir en reell rekrutteringsarena. Samtidig er det viktig at de som jevnt og trutt har livnært seg i denne gruppen og dermed bidratt til å opprettholde virksomhet på bedriftene i land og lokalsamfunnene får rammebetingelser som er gode.

I reguleringskommentaren for 2013 forventer Norges Kystfiskarlag at krav om ytterligere strukturering i kystflåten legges på is, og at det i stedet legges til rette for å styrke rekrutteringen til kystfiskeriene og rette opp uheldige utslag av tidligere adgangsbegrensninger.

Med bakgrunn i den gode ressurssituasjonen ber Norges Kystfiskarlag myndighetene om å gjeninnføre en friere regulering for den minste flåten med fritt fiske etter torsk innenfor et nærmere fastsatt kvotetak. En friere regulering for kystflåten vil øke lønnsomheten i flåteleddet, styrke sikkerheten gjennom å gi grunnlag for økt sysselsetting for mannskap om bord, og bidra til å sikre lokale leveranser, rekruttering og aktivitet i kystsamfunnene.

På bakgrunn av den økte interessen for deltakelse i åpen gruppe, må det tilføres økt kvantum til denne flåtegruppen som sikrer helårsdrevne fartøy i åpen gruppe en forholdsmessig og fast kvoteprosent i forhold til fartøy av samme størrelse i lukket gruppe. Videre gis helårsdrevne fartøy i åpen gruppe anledning til å gå direkte over på bifangstfiske ved fullført maksimalkvote. En nedgang i kvotegrunnlaget for enkelte fartøygrupper i kystflåten slik vi opplevde for åpen gruppe i 2012, kan ikke aksepteres med dagens høye totalkvote. 

For å styrke rekrutterig til fiskeriene og tilknytning til lokalsamfunnene, ber Norges Kystfiskarlag om at fiskere i åpen gruppe - som kan vise til at de fisker jevnt hele året og ikke bare torsk i torskesesongene - blir premiert med opprykk til lukket gruppe. Det forutsettes at slike ”opprykkskvoter” ikke gjøres omsettbare.

Likeledes at fiskere i lukket gruppe, som kan vise til at de fisker jevnt gjennom hele året, og fisker på andre arter en torsk, premieres med tilleggskvoter.

Til dette trengs det et kvotegrunnlag – og det kvotegrunnlaget har vi. Blant annet har Norges Kystfiskarlag har bedt om at "kystflåten" med såkalt "fri lengdeutforming" blir overført til flåtegruppen der den hører hjemme – havfiskeflåten. Videre at denne flåtens kvotegrunnlag avregnes havfiskeflåtens, og kystflåtekvotene tilbakeføres til den reelle kystflåten.

Norges Kystfiskarlag har i reguleringskommentaren for 2013 fremmet forslag om et 10-punkts program som underbygger en satsing på åpen gruppe som rekrutteringsarena:

  1. Det etableres rekrutteringsordninger der fiskere i åpen gruppe, som kan vise til at de fisker jevnt hele året på eget fartøy– og ikke bare torsk i torskesesongene – blir premiert med opprykk til lukket gruppe.

  2. Fiskere i lukket gruppe, som kan vise til at de fisker jevnt gjennom hele året, og fisker på andre arter en torsk, premieres med en tilleggskvote. Hvor store disse tilleggskvotene skal være, og et eventuelt tak for hvor langt opp man skal gå, vil være gjenstand for vurderinger av myndighetene og fiskeriorganisasjonene i fellesskap. Poenget er at fellesskapet legger visse betingelser for å forvalte kvoten.

  3. Fartøyer i lukket gruppe som oppfyller de ønskelige kriteriene, kan få tilleggskvote for å ha med ekstra mannskap (lottkvote).

  4. Fartøy i lukket gruppe som tar med ungdom under opplæring – og som oppfyller kriteriene gis ”opplæringskvoter”.

  5. På bakgrunn av den økte interessen for deltakelse i åpen gruppe, må det tilføres økt kvantum til denne flåtegruppen som sikrer helårsdrevne fartøy i åpen gruppe en forholdsmessig og fast kvoteprosent i forhold til fartøy av samme størrelse i lukket gruppe. Videre gis helårsdrevne fartøy i åpen gruppe anledning til å gå direkte over på bifangstfiske ved fullført maksimalkvote.

  6. Kvotene som tildeles, beholdes på fartøy/eier så lenge kriteriene for å skjøtte kvoten opprettholdes. I utgangspunktet vil dette si at kvoten beholdes så lenge aktøren driver fiske. Det vil gi forutsigbarhet nok til planlegging av både økonomi, fornyelse/modernisering og fiskeaktivitet.

  7. Det utarbeides regelverk for overføringer til etterfølger slik at kvoten kan overføres til neste generasjon på en god måte.

  8. I samarbeid med Innovasjon Norge, finansnæringen ellers og de lokale (kommunale) næringsfondene, innrettes rimelige og gode ordninger for modernisering og fornying av fiskeflåten under 15 meter.

  9. Kvoterettighetene som er satt av til flåten under 15 meter tilhører denne flåtegruppen, og skal ikke tillates overført til de større flåtegruppene.

  10. Kvoterettighetene til flåten under 15 meter som er overført til flåtegruppene over (hjemmelskvoter) føres etter hvert tilbake.

Les forøvrig alle Norges Kystfiskarlags kommentarer og reguleringsforslag for 2013 her : 

Regulering 2013 samlet versjon.pdf

Publisert: 04.12.12

åpengruppe, kvotesystem, kvotefordeling

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.